Det talar för valfusk i USA: Del 2

Flera märkliga händelser uppkom under valnatten: till exempel stoppades valräkningen i fem stater ungefär samtidigt. Dan Ahlmark fortsätter att granska ett antal goda skäl som finns att tro att allvarligt valfusk genomförts i USA:s presidentval.

publicerad 7 december 2020
- av Dan Ahlmark

Benfords Lag är en matematisk lag som gäller den frekvens, med vilken första siffran i tal ingående i en viss talsamling uppträder. Talsamlingen består då av det totala antalet relevanta tal som gäller och avser någon viss funktion eller ett visst område man vill beskriva. En kort förklaring av lagen ges i den första noten i källförteckningen till denna artikel.1

Siffror beträffande just val faller inom ramen för tillämpning av Benfords lag och denna har tidigare i USA använts i juridiska sammanhang vid misstänkt valfusk. Lagen tillämpas gällande avvikelser från den naturliga frekvensfördelningen för data avseende någon aspekt av verkligheten, och vilka då mäts på ett visst sätt. Värden under 0,05 är statistiskt signifikanta och tyder på fusk det vill säga genom att artificiella ingrepp skett beträffande en viss uppsättning av data.

Beträffande siffersamlingar, som gäller resultat i årets presidentval från olika områden av en delstat, anger studier av dessa värden mycket klart, att nämnvärt valfusk till Bidens förmån förekommit i ett flertal stater däribland Wisconsin, Michigan, Pennsylvania2 och – självfallet – Illinois. Medan sådana slutsatser utifrån Benfords lag inte utgör fullständiga bevis, måste de undersökas, och förklaringen till de märkliga utfallen sökas. Det bör observeras att data gällande enbart Trumps valresultat överensstämmer med en naturlig fördelning av dessa enligt denna matematiska lag – liksom i stort sett alla andra kandidaters resultat.  Många amerikaner har rapporterat att när de försökt publicera data på Facebook eller Twitter gällande dessa tillämpningar av Benfords lag, har de hindrats göra detta.

Utfallet utgör ett kraftfullt understöd av att andra observationer och fysiska bevis av många skilda slag på valfusk i främst ”svängstater” verkligen är vad de sägs vara. Det finns inget rimligt skäl till att valdata just beträffande Biden/Harris av alla kandidater ska visa utfall, som i alla andra situationer är klara tecken på, att de naturliga talsammanhangen störts avsevärt genom externa ingrepp. Särskilt inte när andra kandidaters värden väl överensstämmer med Benfords lag.

Påståendet att algoritmer utnyttjats i valmaskinerna: Ett inslag i årets rösträkning är bland annat att man påvisat schablonartade nedskärningar av Trumps röster under valräkningsprocessen. Valfusk kan vara av många slag och ske på flera plan – lokalt, regionalt eller för en hel delstat – men ett av de mest spektakulära inslagen är om en fast regel (algoritm) tydligt tillämpats i valmaskinerna för en hel delstat. Så skedde uppenbarligen i Pennsylvania3.

I så gott som alla av Pennsylvanias counties var Trumps röstandel av poströsterna 40 procent lägre än den procent han vann under valdagen. Ifall han vunnit 70 procent, vann han 30 procent av de nytillkommande rösterna i ett visst county; av 60 procent vann han där 20 procent av post- rösterna och så vidare. (Undantaget är Philadelphia, där Trump
valdagen fick 30 procent av rösterna, så den stulna procenten måste bli lägre). Resultaten är så konsistenta att de i det verkliga livet kan anses så gott som omöjliga att inträffa.

Troligen var det den helt oväntade anstormningen av röster för Trump som gjorde att demokraterna under trycket av att mycket snabbt under natten behöva besluta om en ny och drastisk lösning för att säkra valsegern valde en algoritm, som förfalskade valresultatet men samtidigt var någorlunda lätt att upptäcka. Den krävda volymen av Bidenröster var ju exceptionell och oväntad, och kravet att omedelbart lösa problemet medförde tydligen, att en för enkel metod valdes. Med mera tid hade man kunnat utforma en mycket mera sofistikerad utväg, som varit svårare att upptäcka. Totalt sett innebar detta bedrägeri också, att 80 procent av alla poströster i Pennsylvania fick gå till Biden, vilket är en mycket hög andel – och märklig för en stor delstat. Även det totala antalet poströster förvånar, men de behövdes för att eliminera presidentens försprång efter det personliga röstandet i vallokalerna.

De metoder att i valmaskinerna modifiera valresultat till det önskade, som beskrevs i den tidigare artikeln4, har troligen alla använts i år i alla fall i någon delstat. Andra varianter är också möjliga. Ändringar i de elektroniska ”rösträkningsresultaten” krävde samtidigt tillskott av nya fysiska Bidenvalsedlar, som måste tas in i systemet. Sådana har uppenbarligen legat förberedda någonstans. Transporter under natten av valsedlar över delstatsgränserna har också rapporterats. I en del fall krävdes också eliminering och därför fysisk förstörelse av Trumpvalsedlar. För att delvis undvika det senare har man nog ofta istället valt att föra in flera Bidenröster, vilket kan vara förklaringen till att ”valdeltagandet” i USA i år översteg otroliga tre standardavvikelser av det förväntade.4

Märkliga händelser under rösträkningsprocessen: under valnatten stoppades
valräkningen ungefär samtidigt i fem stater: Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania och Wisconsin. Detta stopp har inte fullgott kunnat motiveras. Skälet kan då antas ha varit, att – som ovan sagts – övervikten av Trumpröster var så stark, att demokraterna måste vidta ej helt planerade åtgärder och föra in extra volymer av fiktiva Bidenröster. Man var helt enkelt tvungen att improvisera, vilket ledde till överdrifter såsom att flera röster än väljare togs in i vissa valdistrikt eller alltför stora röstökningar skedde från vissa områden (såsom svarta bostadsområden i Wisconsin, Michigan och Pennsylvania). Man var skärrad och lätt extrarösterna flöda utan tillräcklig central kontroll.

Eftersom stoppet genomfördes samtidigt, har ett samarbete mellan delstaterna tydligen skett, vilket då kan vara en del i en kriminell konspiration. Man började under natten också snart att dolt fortsätta ”rösträkningen” under det påstådda stoppet, vilket medförde att Bidens situation förbättrats (eller snabbt förbättrades) när den öppna rösträkningen åter satte igång. Behovet av en stor mängd röster under kort tid gjorde att man i till exempel Pennsylvania då sade sig ha infört 400 000 röster under 2–3 timmar, vilket ligger över de aktuella maskinernas kapacitet.

Tillsammans med de fakta som anfördes i den inledande artikeln ger ovanstående faktorer skäl att tvivla på, att Biden vunnit USA-valet på ett korrekt sätt. En juridisk prövning av de anklagelser republikanerna för fram gällande rösträkningsprocessen och dess resultat måste nu ske, innan valsegraren utropas. Medias och många personers reaktioner på framförda fakta och argument har därvid varit bedrövliga även i Sverige. Människor, som hittills ansetts som respektabla, syns vara likgiltiga för om fusk förekommit och är ointresserade av att undersöka vad som hänt. Det innebär att media samt mängder av politiker och medborgare anser att valfusk är ointressant att granska och åtgärda ifall fusket verkar stödja den egna sidan. Att det kan vara är moralen i dagens StatsVälfärdsStater – dominerade av kulturmarxism – förvånar dock inte.

 

Dan Ahlmark

 


Källor och referenser:

  1. Lagen baseras på egenskaper hos frekvensfördelningen av en samling tal, vilka avser någon särskild aspekt av samhället eller världen. Det specifika området avser då något av en mängd ämnen eller aspekter av verkligheten, och det är den första siffran i varje tal, som ingår i den specifika samlingen av data (tal), som är av intresse i sammanhanget. Man har funnit, att dessa ledande siffror har en viss fördelning gällande deras relativa antal, där låga siffror förekommer mest. Siffran 1 förekommer som första siffra i 30 procent av fallen, 2 förekommer 17-18 procent av dessa, 3 leder i 12-13 procent och så vidare. Benfords lag mäter då överensstämmelsen i olika avseenden med denna fördelning. Siffersamlingar gällande ett ämne och som inte överensstämmer med lagen, är då inte naturliga utan på något vis fabricerade eller påverkade av ett främmande syfte. Avvikelsen från frekvensfördelningen mäts på visst sätt, och värden under 0,05 är statistiskt signifikanta och tyder på fusk. Beträffande aktuella siffersamlingar, som gäller utfallen för Biden i presidentvalet gällande ett område i en delstat, faller dessa värden under en promille.
  2. Statistik Wisconsin, Statistik Michigan, Statistik Pennsylvania
  3. Newsvoice – Dan Ahlmark analys: De underbara valmaskinerna i USA-valet
  4. Nya Dagbladet – Det talar för valfusk i USALadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.