Kulturmarxism och libertariansk moral

Dan Ahlmark jämför ideologierna kulturmarxism och libertarianism och förklarar varför de står i diametral motsats till varandra i denna krönika.

publicerad 7 februari 2019

I min bok om svensk libertarianism skriver jag, att förnuftstro, insikten om människans individuella värde, rättvisa och (med)mänsklighet är fyra utmärkande egenskaper hos den ideologin. Bland annat tron på människans förnuft och oförgripliga värde leder till kravet på individualism som den styrande principen för strukturen i samhället. Det leder till en fordran på stor frihet generellt. Beträffande förnuftstron bygger kulturmarxismen å sin sida på postmodernism med dess misstro just mot förnuft, logik och empirism. Postmodernismen anser nämligen inte, att människans sinnesorgan uppfattar verkligheten rätt. Hennes uttalanden är därför inte baserade på verkligheten, och våra ord beskriver inte denna riktigt. Därför är också mänsklig kunskap otillförlitlig. Individens förnuft och rationella slutsatser baserade på objektiva fakta förnekas.

Själva begreppet kulturmarxism står för ett antal konkreta och detaljerade synsätt och policys avseende samhället. De är praktiska tillämpningar av främst postmodernistisk filosofi (med dess påverkan från marxism) och präglas vanligen av subjektivism, kunskapsrelativism och känslor framför rationellt tänkande. Det leder till, att man ofta intar, vad som kan karakteriseras som extrema politiska ståndpunkter. Utgångspunkten…


 


Liknande artiklar: