En komponent i en libertariansk invandringspolitik

I sin senaste krönika förfäktar Dan Ahlmark åsikten att staten bör kontrollera att invandrare inte har mot Sverige avvikande grundvärderingar eller fientliga åsikter.

publicerad 6 november 2018
- av Dan Ahlmark
Migrantläger
Migrantläger i grekiska Idomeni.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Jag har i ett annat sammanhang (1) utförligt beskrivit skälen för och utformningen av en svensk invandringspolitik baserad på libertarianska principer. Många personer med huvudsakligen libertariansk inställning har ju rekommenderat mycket fri invandring med hänvisning till ideologin med dess betoning av frihet och mänskliga rättigheter. Men principen om öppna gränser kan i dagens samhälle inte tillämpas direkt, eftersom den då kränker andra – och viktigare – individuella rättigheter. Förespråkarna har inte förstått, att på detta område bryter sig olika principer av olika vikt mot varandra, och att avvägningen mellan dessa då är helt avgörande. Man finner då, att på grund av många skäl de existerande medborgarnas rätt att besluta om, vilka som släpps in i Sverige, är mycket tyngre än nyanländas så kallade “rätt” att flytta hit. Spörsmålet blir särskilt aktuellt, då bara en mindre del av dagens “flyktingar” syns vara asylflyktingar enligt internationella konventioner. En betydande andel är egentligen ekonomiska immigranter, som blott försöker förbättra sina liv genom att flytta till generösa välfärdsstater. Valet av länder man söker sig till visar en vilja att leva på andras bekostnad.

Frågan om så kallad rätt till invandring har således många aspekter. En grundläggande aspekt gäller giltigheten av nationalitetsprincipen det vill säga att medborgarna i en nation helt bestämmer över det område de historiskt besitter. Det är en fundamental och god princip, och kan sägas vara den idag viktigaste yttre förutsättningen för frihet och demokrati. Den utgör ju grunden för en sådan lagstiftning i ett land, som främst kan upprätthålla individuella rättigheter och skapa ett fritt samhälle. Medborgarna inom en stat bestämmer därför också helt över villkoren för medborgarskap i detta land och för att få slå sig ner där.

En rad frågeställningar blir omedelbart aktuella vid utformningen av en god invandringspolitik. Dessa gäller till exempel för- och nackdelar av mångfald i ett samhälle och graden av sådan mångfald; olika invandrargruppers kultur och dessas överensstämmelse med landets och då främst avseende grundvärderingar; frågan varför medborgare ska tvingas betala för utlänningar och avvägningen mellan att hjälpa till exempel svenska fattigpensionärer jämfört med utlänningar; ifall det är bättre och mera moraliskt att hjälpa en person i Sverige istället för nio i ett grannland (till ett krisland); vilken rätt en regering har att tillåta invandring utan en noggrann kontroll av till exempel tidigare brottslighet hos immigranterna; varför uppehållstillstånd tillåts, när det inte längre föreligger något skyddsbehov avseende påstådda flyktingar (de åker till exempel till sitt hemland för semester); skälen till varför regeringen, myndigheter etcetera hindrar insamling av vissa typer av intressant statistik gällande olika flyktinggrupper boende i Sverige; varför politikerna vägrar att tillåta folkomröstningar gällande för vårt land fundamentalt viktiga aspekter såsom till exempel storleken av invandringen osv.

Jag ska i denna artikel bara koncentrera mig på frågan, hur man kan undvika att acceptera invandrare, som så småningom visar sig ha radikala och avvikande åsikter, som kan hota freden i landet. Det gäller alltså människor med en samhällssyn och politiska åsikter, grundad i politisk ideologi, religiösa tolkningar eller annat, vilka kan leda till handlingar innebärande fysiskt våld. Detta medför då, att man inte släpper in människor utan kontroll av deras uppfattningar avseende till exempel frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Svenska medborgare tillåts att utan legala konsekvenser sympatisera med organisationer, som i olika avseenden hotar mänskliga rättigheter, men potentiella nya svenska medborgare det vill säga möjliga invandrare, kan inte ha  samma rättigheter. De ska från början ha en positiv inställning till frihet och demokrati, eftersom de annars utgör en fara mot dessa egenskaper hos samhället. Sverige ska alltså inte tillåta, att man släpper in människor med åsikter, som strider eller utgör hot mot mänskliga rättigheter (eller i övrigt har en negativ inställning till grundläggande principer i vårt land). De potentiella immigranterna ska alltså ha värderingar som gör, att de inte under några som helst förutsebara omständigheter kan antas bli farliga i framtiden för Sverige.

Vilken kontroll krävs för det syftet?
Eftersom vi talar om grundläggande värderingar och för individen mycket viktiga ställningstaganden krävs skicklighet och noggrannhet i kartläggningen av invandrarens samhällssyn. Det fordrar troligen, att man gör en psykologisk utvärdering av den potentielle invandrarens verkliga åsikter, vilken kan med stor säkerhet fastställa, om denne i verkligheten motsätter sig mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Ett sådant test ska genomföras för alla vuxna familjemedlemmar, som invandrar tillsammans. Detta behöver inte ske genom intervjuer utan kan genomföras med ett frågeformulär med ett betydande antal frågor, som från olika vinklar tar upp de attityder man önskar fastställa. Med denna metodik kan man till exempel avslöja, ifall en person försöker vilseleda beträffande sina verkliga åsikter. Medan analysen av testet med fördel genomförs av en psykolog, kan nödvändiga uppföljningar av detta ske genom insats av icke-psykologer med viss träning. Genom kontrollerande frågor till maken/makan eller andra familjemedlemmar kan man ytterligare säkerställa undersökningens resultat. Genom en sådan process genomförd av yrkeskunniga personer undviker Sverige att i stor utsträckning tillåta immigranter, som har mot svenskar klart fientliga åsikter.

Förutom en uttömmande analys av detta slag krävs sedan en lojalitetsförklaring av varje invandrare, som innebär att denne förpliktigar sig till ett antal principer (vilka psykologen också undersökt och fastställt att personen verkligen syns acceptera). De aktuella principerna, som den potentielle immigranten tydligt ska godkänna, är följande:

 • Han/hon måste klart acceptera att all makt i Sverige – nu och i framtiden – utgår från folket, och att folket bestämmer landets politik och lagarna genom sina representanter  utsedda genom fria val. Demokrati ska  accepteras som det bästa systemet för kollektivt beslutsfattande i samhället.
 • Att övriga fundamentala friheter i Sverige: yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet, församlingsfrihet, föreningsfrihet mm accepteras till fullo, och att han/hon aldrig kommer att agera mot dem. Det innebär bland annat att personen accepterar, att full yttrandefrihet även avser förkunnelser av världens olika religioner, och att  – utan undantag  – våld aldrig under några förhållanden får användas för att i strid med Sveriges grundlagar nå politiska eller religiösa mål.
 • Att religionsfrihet också innebär att man klart och otvetydigt accepterar, att människor lämnar sin tidigare religion. Religion måste accepteras vara en  privat angelägenhet för individen, som staten inte ska lägga sig i. Följden av detta är, att religiöst motiverade och tvingande regler, som kräver statsmaktens åtgärder, inte får åtlydas, vare sig reglerna inriktas mot anhängare av den egna religionen eller andra.
 • Man godtar jämlikhet mellan könen, som innebär, att ingen åtskillnad görs gällande rättigheter för pojkar och flickor, män och kvinnor. Giftermålspartners för flickor kan inte föräldrar bestämma. Barn har full bestämmanderätt efter att ha blivit myndiga.
 • Att inga religiösa lagar ska följas istället för lagarna antagna av Sveriges riksdag, och att individer med hänvisning till de förra aldrig får bryta mot de senare eller förorda att så sker. Inga politiska eller religiösa historiska eller levande personer, stater eller organisationer ska heller åtlydas/följas mera än svenska lagar.
 • Att familjens/släktens/klanens ära mm inte kan åberopas för några
  som helst våldshandlingar mot kvinnor/flickor eller män.
 • Att man själv inte på något sätt kommer att arbeta för att införa politiskt eller religiöst  grundad lagstiftning i Sverige utan försäkrar att all lagstiftning enbart ska utgå från människan, människans rättigheter (enligt landets definition) och människans behov.
 • Att ingen utövare av någon religion har på grund av religionen ett lägre människovärde, existensrätt eller rätt agera baserat på mänskliga rättigheter än anhängare av den egna eller någon annan religion, och ska heller aldrig ha mindre rättigheter i något avseende i framtiden. Detsamma gäller personer, som avstått från att ansluta sig till någon religion. Och detsamma gäller personer, som inte är heterosexuella.
 • Att Sverige ska bevaras som ett självständigt land och aldrig får infogas som en del i en religiöst grundad statsbildning.
 • Att mannens/kvinnans barn alltid kommer att uppfostras utifrån principerna i lojalitetsförklaringen.
 • Att man flyttar till Sverige bland annat för att man har full respekt för landet, dess system, historia och traditioner och inte avser att nu eller i framtiden arbeta för att ändra dess grundlagar på grund av den egna politiska ideologin eller religionen.
 • Att ifall man får kännedom om avsikter eller planer gällande terrorism i Sverige eller andra länder, man omedelbart meddelar svenska myndigheter. Aktuella personer godkänner även att brott mot lojalitetsförklaringen är ett skäl för utvisning från vårt land. Förutom kontroll av värderingarna samt åsiktsförklaringen ställs självfallet också ett antal andra krav på invandraren.

 

 

 

Dan Ahlmark

 

(1) Vakna upp! Dags att dö! – Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten (2017)

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!