“Strålning från 5G medför akuta och kroniska hälsorisker”

Kritiserade 5G-utbyggnaden

Strålning från 5G-master har visats kunna ge upphov till diverse negativa hälsosymptom för de som exponeras. Forskning tyder även på att strålningen kan vara cancerframkallande samt öka risken för neurologiska sjukdomar. Det skriver tidigare överläkaren Lennart Hardell och Mona Nilsson vid Strålskyddsstiftelsen.

publicerad 13 januari 2024
Nilsson och Hardell varnar för riskerna med 5G-strålning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


8570 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I Sverige liksom i många andra länder pågår en snabb utbyggnad av 5G för trådlös kommunikation. Utbyggnaden genomförs utan att det hittills visats att det inte skulle finnas hälsorisker med den nya tekniken. Många läkare och forskare varnade före utbyggnaden för allvarliga konsekvenser för människors hälsa till följd av den kraftigt ökande radiofrekventa (RF) strålning som 5G skulle medföra. Sedan 2017 har 436 forskare och läkare undertecknat en appell med krav om moratorium av utbyggnaden tills hälsorisker utretts (www.5Gappeal.eu), dock utan att kravet hörsammats.

I dag kan vi konstatera att 5G lett till kraftigt ökad RF-strålning i människors bostäder och den allmänna miljön. Som första forskargrupp i världen har vi under 2023 studerat hälsoeffekter bland personer som bor nära 5G-master eller basstationer för 5G. Samtliga fallstudier visar att 5G på kort tid (i flera fall inom ett dygn) orsakar symptom som sedan 50 år tillbaka kallats mikrovågssyndromet och beror på en RF-strålningens påverkan främst på det centrala nervsystemet och hjärt-kärlsystemet. Vanliga symptom är sömnproblem, huvudvärk, yrsel, onormal trötthet, hjärtbesvär. Generellt sågs i 5G- fallstudierna att fullt friska personer, inklusive tre minderåriga barn, drabbades efter att de började exponeras för 5G. När exponeringen upphörde, upphörde även symptomen, vilket tyder på ett kausalt samband mellan symptom och exponering.

De mätningar som gjorts i samband med dessa undersökningar har visat mycket höga strålningsnivåer, långt över de som i tidigare studier visats öka risken för ohälsa, inklusive cancer. Även mätningar centrala Stockholm har under hösten visat extremt höga nivåer som kan betraktas som hälsofarliga. Det saknas helt forskning som visar att människor utan att skadas kan utsättas långvarigt för dessa nivåer.

Den RF-strålning som sänds ut från 5G-master eller 5G-basstationer är ur hälsosynpunkt särskilt allvarlig på grund av att tekniken ger snabba, repetitiva, mycket höga strålningspulser. Biologiskt är detta mycket ogynnsamt eftersom tiden för reparation av organskador blir för kort. Denna mekanism är välkänd inom medicinen.

Skolor i Sverige har även fått en kraftigt försämrad miljö ur strålningssynpunkt genom 5G-utbyggnaden. På en skola exempelvis, har det uppmätts mycket höga strålningsnivåer från en mobilmast med 5G-antenner på ett avstånd av 200 meter från skolan. Även inne i skolan har förhöjda nivåer uppmätts. På skolan går en pojke i åk 2 som ofta drabbas av svår huvudvärk i skolan. Han kan även drabbas av trötthet och yrsel. I hemmet är strålningen betydligt lägre och där uppträder inte symptomen i samma grad och inte heller när pojken har RF-avskärmande mössa på sig i skolan. Detta tyder på att det finns ett kausalt samband mellan den förhöjda strålningen på skolan och pojkens svåra huvudvärk. Resultatet är ett klassiskt exempel på en provokationsstudie; symptom (huvudvärk) uppstår vid 5G exponering men upphör/saknas utan 5G exponering.

De nivåer av strålning som uppmätts på skolan är betydligt högre än de värden som rekommenderats av olika från industrin oberoende forskar- och läkargrupper samt Europarådets parlamentariska församling. Samtidigt är de betydligt lägre än de ”referensvärden” som medges av Stålsäkerhetsmyndigheten. De senare skyddar dock enbart mot akuta uppvärmningseffekter och saknar skydd mot alla andra effekter som uppstår vid lägre nivåer än de som behövs för akut uppvärmning och som är väl belagda av forskningen. I klartext innebär detta att referensvärdet är extremt högt, långt högre än de nivåer som kan orsaka skada.

RF strålning klassificerades redan i maj 2011 som möjligen cancerframkallande för människan (grupp 2B) av IARC/WHO. Epidemiologiska studier visar idag klart samband mellan exponering för RF-strålning och cancer. Laboratoriestudier har bekräftat den ökade cancerrisken. Det finns nu även hundratals laboratoriestudier som visar mekanismer som förklarar den ökade risken för cancer men även andra sjukdomar. Det gäller exempelvis oxidativ stress (känd mekanism för uppkomst av cancer), påverkan av mRNA och DNA-skador.

Det finns dessutom påvisad ökad risk för neurologiska sjukdomar och symptom inklusive huvudvärk, yrsel, sömnproblem, försämrat minne och koncentration, utmattning/onormal trötthet, hjärtpåverkan, hudförändringar. Upprepade studier av boende i närhet av mobilmaster eller basstationer för tidigare generationer av mobiltelefoni har visat ökad förekomst av dessa symptom. Dessa symptom har nu bekräftats i våra sju fallstudier av 5G

Radiofrekvent strålning är en kraftigt ökande miljöförorening. Exponeringen för RF strålning vid nu vanligt förekommande nivåer utomhus och inomhus är ofta så hög att den på kort tid kan orsaka symptom i form av bland annat huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter, hjärtbesvär. Till följd av 5G-utbyggnaden exponeras många idag för nivåer som vida överstiger de nivåer som tidigare visats öka förekomsten av mikrovågssyndromet och cancer i närhet av mobilmaster eller basstationer. På längre sikt finns ökad risk för cancer. Det kan antas, till följd av bristande information, att mörkertalet av drabbade kan vara mycket stort såväl bland barn som vuxna.

 

Lennart Hardell, Tidigare: överläkare och professor vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Nuvarande: Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

Mona Nilsson, verksamhetsansvarig Strålskyddsstiftelsen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!