Det talar för valfusk i USA – Del 3

Anomalierna i det amerikanska presidentvalet pekar inte bara på att valfusk förekommit - utan att det är det det största valfusket någonsin i moderna demokratier. Det skriver Dan Ahlmark som fortsätter analysen valresultaten i de olika delstaterna.

publicerad 9 december 2020
- av Dan Ahlmark

Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I två tidigare artiklar1,2 har jag redovisat ett antal skäl för att man kan tro på att valfusk förekommit under det amerikanska presidentvalet 2020. De viktigaste skälen som där anfördes var:

– Ett suspekt valdeltagande i främst de största städerna i de ytterst viktiga svängstaterna Michigan, Wisconsin och Pennsylvania. I Michigan redovisades officiellt att: ”Det är ett förbluffande antal på 3 276 distrikt där rösterna i presidentvalet som lagts, jämfört med det uppskattade antalet röstande, sträcker sig mellan 84 till 350 procent…”

– Ett helt osannolikt allmänt valdeltagande i USA genom att detta uppgår till över tre standardavvikelser från den förväntade nivån (procentuellt genomsnitt av valdeltagandet under 108 års presidentval). Det innebär att säkerheten för att valfusk förekommit är 99,7 procent. Förutom att Trump ökade sitt röstetal med 10 miljoner röster, kan ett betydande införande av fiktiva röster för Biden vara ett viktigt skäl för det ökade ”valdeltagandet”.

– En nämnvärd ökning av Trumps röster bland minoriteterna jämfört med tidigare republikanska presidentkandidater och nära nivåer, som normalt bör innebära svårigheter för demokrater att vinna.

– En valseger för Biden motsägs helt av, att vanligen vägledande politiska indikatorer såsom delstater och kommuner, vilka alltid brukar rösta med segraren, nu inte röstade på Biden utan på Trump.

– Den draghjälp Trump gav republikanska kandidater var stor och visade väljarentusiasmen för honom. Republikanerna höll mot förmodan senaten, och hade en stor framgång i representanthusvalet. Samtidigt vann man överallt i delstaterna, där man erövrade flera delstatsförsamlingar och ökade majoriteten i de trettio delstater man nu behärskar legislativt. Ändå påstås Trump ha förlorat.

– Den statistiska lagen formulerad av Benford avseende fördelning av tal med olika första-siffror indikerar, att valfusk förekommit i svängstaterna. Denna lag har använts juridiskt i USA just som tecken på valfusk.

– Stoppet för rösträkning under valnatten i svängstaterna har likheter med vad som skedde efter att oppositionens kandidat fick oväntat många röster i Maduros första presidentval i Venezuela 2013. Efter stopp under några timmar under valnatten för all rösträkning i Venezuela beräknade centrala valmyndigheten det nya antal röster, som krävdes för att ge Maduro segern efter att ha eliminerat eller flyttat över en lämplig det av oppositionens röster. De krävda restvolymerna fördelades sedan på lämpligt vis över landet. Fusket kunde bestämmas centralt, eftersom hela systemet var datoriserat och baserat på internet (1), vilket inte var fallet i USA. Sedan krävdes självfallet i Venezuela, att motsvarande antal valsedlar infördes och justerades lokalt.

– Valmaskinerna i USA avslöjades i år i demokratiska delstater vara mycket lätta att genomföra valfusk med, vilket också skedde åtminstone i svängstaterna. Oavsett allt annat valfusk under den manuella delen av transporten och behandlingen av röster, kunde därför ansvarig IT-personal under rösträkningen i stort sett välja det valresultat man ville ha. Detta innebär en helt oansvarig politik gällande vissa delstaters maskinella utrustning och hantering av rösträkningsprocessen. Ett kriminellt förfarande kräver sedan, att rätt antal fysiska röstsedlar för kandidaterna elimineras resp införs.

– I Pennsylvania konstaterades att en algoritm utnyttjades i valmaskinerna för att minska Trumps röstetal.

Fortsatt analys av valresultatet

I Michigans tre största kommuner konstaterades en annan algoritm, som innebar att ju högre procent i deras olika valdistrikt, som röstade på republikanerna, desto större andel av hans röster överfördes till Biden. Innebörden är alltså, att ju mer benägna distrikten var att rösta republikanskt, desto större andel av rösterna fördes till Biden.3 Viktigt för bevisningen av fusk är då, att den relativa minskningen av Trumps andel av de republikanska rösterna (vid växande storlek på den republikanska andelen av rösterna i distrikten) är densamma i de tre kommunerna, vilket torde vara en statistisk omöjlighet. Att lutningen på linjerna, som anger procentandelar för röster på Trump i relation till procentandelarna för republikaner i distrikten (gäller röstsedlar med enbart röster på republikaner), överensstämmer är högst graverande. Det visar att samma algoritm och insatta värden använts i dessa kommuner.

Statistisk analys visar enligt källan ovan att Trump berövades 69 000 röster i de studerade tre stora länen i Michigan, vilka tillförts Biden med resultatet att denne vunnit 138 000 röster. Med tanke på att Biden vann staten med 154 000 röster, och det beskrivna fusket gällde (a) bara en typ av många gällande årets valfusk, (b) beräkningen bara avsåg 3 av Michigans 83 län (counties) samt (c) gällde en enda algoritm, återstår mycket arbete avseende vidden av valfusket i delstaten. Det här beskrivna resultatet kunde sedan upprepas av andra vid en identisk typ av analys.4

Samma slag av algoritm utnyttjades i en annan viktig svängstat i USA:s industrialiserade Rostbälte. Det gäller Wisconsin och då – naturligt nog – delstatens största stad: Milwaukee. Denna har tidigare ett rykte för valfusk, vilket då åter inträffade i år. Även här minskade Trumps röstandel linjärt i allt högre grad beroende på om distrikt i ökad utsträckning röstade republikanskt.5 Andra distrikt i Wisconsin, där algoritmen inte tillämpades, visade precis det resultat, som kunde förväntas utan valfusk. Det är att den procent, som röstade på Trump (gäller valsedlar, som enbart röstade republikanskt) i stort sett motsvarade röstningen på andra republikanska kandidater. Om algoritmrösterna i Milwaukee elimineras statistiskt och förs tillbaka till Trump, överstiger de kraftigt Bidens segermarginal i Wisconsin.

Beträffande Virginia och Pennsylvania upptäcktes andra anomalier.6 Efter ett litet antal oförklarade stora insättningar och uttag av val/röstsedlar av ungefär samma storlek skett i Virginia, togs sedan långt över en halv miljon röster in i systemet, och vilka visade höga valtal för Biden. Dessa ledde till resultatet 54,43 procent Biden mot Trumps 45 procent. Därefter följde 29 små insättningar av röstposter, som visade en fast procentsats för Biden: 55 procent kontra 45 procent. Tolkningen är här, att när man nått 55-procentsnivån låstes denna procentsats, och de allra flesta senare införda valsedlar i denna följd av poster fick just röstandelar i den proportionen. Företeelsen är statistiskt sett inte rimlig.

Samma sak inträffade i Pennsylvania, där man efter att 90 procent av rösterna inkommit, förde in och noterade många mindre röstposter, vilka alla visade relationen 50,051 procent Biden kontra 49,949 Trump. Efter en annorlunda liten insättning var därefter röstrelationen för de följande studerade posterna 50,101 procent Biden kontra 49,899 Trump. Detta är självfallet också statistiskt orimligt, och tolkningen torde vara att man bara under en period försökte hålla röstetalen oförändrade. I Georgia och Michigan observerades samma fenomen.7 Efter att vissa ”justerande” röstposter infogats, vilka i Georgia medfört, att Biden fick en ledning, visade de följande 20 röstposterna relationen 50,051 procent Biden och 49,949 Trump. Senare har samma fenomen observerats i Wisconsin. De stora ”justerande ” röstposterna är naturligtvis av vital betydelse och i Michigan finner man exempelvis en på 141 258 röster, av vilka 96 procent gick till Biden och 4 procent till Trump.

Det är ännu inte känt i hur många amerikanska delstater algoritmer och annat valfusk skett, och hur algoritmerna var utformade där. Det vi hittills vet, visar dock – ifall resultaten ovan bekräftas – att det som skett är det största valfusket någonsin i moderna demokratier.

 

Dan Ahlmark

 


Källor och referenser:

(1) Nya Dagbladet – Det talar för valfusk i USA

(2) Nya Dagbladet  – Det talar för valfusk i USA – Del 2

(3) The Gateway Pundit – Email Inventor Dr. Shiva Finds Same Impossible Ballot Ratio Feature in Michigan Results

(4) The Gateway Pundit – We Were Able to Replicate Same Impossible Ballot Ratio Found in Michigan’s Kent County As Reported by Dr. Shiva – 20,000 Votes Switched from Trump to Biden

(5) The Gateway Pundit – Same Impossible Ballot Ratio Found in Milwaukee – Results Change Wisconsin Election – 30,000 Votes Switched from President Trump to Biden

(6) The Gateway Pundit – In Competitive States, Once Biden Gained the Lead with Massive Vote Dumps, The Remainder of Votes All Possessed Same Biden to Trump Vote Ratio

(7) The Gateway Pundit – Michigan and Georgia, Like in PA and VA, Caught in Same Pattern — Once Biden Gained Lead with Massive Vote Dumps, The Remainder of Votes All Possessed Same Biden to Trump Vote Ratio

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!