IT-experten om Chat Control: ”Har aldrig handlat om barnen”

Övervakningssamhället

publicerad 22 september 2023
- av Markus Andersson
Karl Emil Nikka sågar regeringens stöd för Chat Control.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


IT-säkerhetsexperten Karl Emil Nikka är mycket kritisk till att svenska regeringen stödjer EU:s massövervakningsförslag Chat Control 2.0. Nikka menar bland annat att argumenten om att förebygga sexuella övergrepp mot barn är uppenbara svepskäl och en ursäkt för att kunna befästa ett digitalt övervakningssamhälle där medborgarna kartläggs och kontrolleras.

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om EU:s lagförslag Chat Control där många konstaterar att det handlar om att implementera den ”mest omfattande övervakningsapparaten i mänsklighetens historia”.

Bland annat Mullvad VPN har pekat på att förslaget kränker grundläggande mänskliga rättigheter och integritet och bara kan jämföras med lagar i totalitära stater.

Nikka är inne på samma spår och beklagar att den borgerliga regeringen i stort stödjer lagförslaget trots skarpa varningar från bland annat Advokatsamfundet, Centrum för Rättvisa, Integritetsskyddsmyndigheten, Journalistförbundet och över 450 doktorer och professorer.

Regerings­partierna väljer till och med att gå emot sina egna EU-parlamentariker. Både Moderaterna och Liberalerna har på EU-nivå förstått vilka fruktansvärda konsekvenser som förslaget får och säger därför bestämt nej till massövervaknings­förslaget. Här på hemmaplan klingar andra toner, och de klingar falskare än någonsin. Regerings­partierna väljer nämligen att stämma in i förslags­förespråkarnas kör av missvisande påståenden med en ny teknisk orimlighet”.

Tekniskt inkompetent regering

Nikka menar vidare att regeringens experter är tekniskt inkompetenta, saknar kunskaper om informationssäkerhet och kräver åtgärder som inte är möjliga att genomföra.

I och med detta förespråkar Regeringen klientsides­skanning. Det innebär att EU inför krav på bakdörrar i våra appar så att tjänste­leverantörerna kan skanna innehållet innan det skickas (före kryptering) och efter att det har tagits emot (efter dekryptering). Därigenom kan tjänste­leverantörerna skanna innehållet utan att bryta krypteringen. Klientsides­skanning är en förutsättning för att tjänste­leverantörer av totalsträcks­krypterade tjänster (t.ex. Signal och Whatsapp) ska kunna skanna innehållet”.

Även om klientsides­skanning inte bryter krypteringen leder det att krypteringen förlorar sin funktion. Implementation av klientsides­skanning innebär därmed, per definition, att informations­säkerheten äventyras. Teknikens uppgift är bokstavligen att underminera konfidentialiteten och göra meddelanden tillgängliga för obehörig åtkomst. Regeringens två krav är således helt oförenliga”, fortsätter han och pekar på att FN:s människorättskommissionär avråder från klientsideskanning.

Nikka pekar också på att ”regeringen talar med kluven tunga” i frågan när man säger sig värna rättssäkerhet och integritet samtidigt som man stödjer det nyinrättade EU-centret som utvecklar teknik för att spåra och upptäcka tidigare okänt material.

Regeringen skriver även att de kommer att ’verka för sådana förändringar som ytterligare stärker rätts­säkerheten’. Två paragrafer senare är de samtidigt positiva till att låta oberoende myndigheter (inte enbart domstolar) utfärda spårningsordrar”.

“Har aldrig handlat om barnen”

Han påpekar också att regeringen skriver att massövervakningsförslaget ”bör begränsas till nummeroberoende tjänster” och att exempelvis Signal och Whatsapp är ”Nummeroberoende ur ett tekniskt perspektiv. I lagförslaget definieras ändå Whatsapp just som en nummeroberoende tjänst som ska övervakas och enligt Integritetsskyddsombudsmannens tolkning blir det ”i praktiken enbart redan osäkra kommunikationssätt som telefonsamtal och SMS som regeringen vill exkludera”.

Nikka sågar även argumentet för Chat Control 2.0 om att skydda barn från sexuella övergrepp och menar att det enbart handlar om att expandera övervakningssamhället”.

Han har också erbjudit sig att hjälpa den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson att ta fram ”ett reviderat förslag som faktiskt skyddar barn och inte bygger på tekniska orimligheter likt Johanssons vanföreställning kring skanning av totalsträckskrypterade konversation”.

Johansson tackade nej, men mitt erbjudande kvarstår“, förtydligar Nikka som även hälsar att alla beslutsfattare är välkomna att höra av sig för att “diskutera gångbara lösningar som inte bryter mot mänskliga rättigheter, Barn­konventionen eller EU-stadgan”.

Chat Control (officiellt Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn) är ett lagförslag på EU-nivå som går ut på att operatörer som tillhandahåller chatt- och meddelandetjänster också måste genomsöka all kommunikation efter barnpornografiskt material och överlämna fynden till polis.

Förslaget motiveras med att barn måste skyddas mer effektivt mot sexuella övergrepp även i digitala miljöer, men kritiker pekar på att förslaget är både ineffektivt och integritetskränkande eftersom det i praktiken innebär att medborgarnas privata mejl och meddelanden söks igenom i jakt på övergreppsmaterial.

Kritiker menar också att samma teknik i framtiden kan användas för att registrera politiskt oliktänkande eller människor som ger uttryck för vissa specifika åsikter. Förslaget har därför beskrivits som oförenligt med mänskliga rättigheter där paralleller framförallt har dragits till Kinas omfattande massövervakning av befolkningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!