Risk för DNA-skador för boende nära mobilmaster

publicerad 22 mars 2018

Enligt en ny vetenskaplig undersökning har närboende till mobilmaster eller basstationer tecken på DNA-skada samt oxidativ stress. Det visar analyser av blodprov från 40 personer boende inom 80 meter från antennerna. Detta trots att uppmätt genomsnittlig strålning var 2000 gånger under gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

80 personer ingick i studien. Forskarna mätte strålning från basstationer eller mobilmaster i deltagarnas sovrum och tog blodprov. Hälften (40) bodde inom 80 meter från närmsta mast och hälften mer än 300 meter från närmsta mast. Blodproverna analyserades gällande markörer för DNA-skada och oxidativ stress. Resultaten för de båda grupperna jämfördes.

Hos de som bodde inom 80 meter från masterna uppmättes strålning från masterna på mellan 2 800 och 7 520 mikrowatt/m2, i genomsnitt 5 000 mikrowatt/m2. Hos de som bodde mer än 300 meter bort, vilka utgjorde jämförelsegrupp, uppmättes 14-65 mikrowatt/m2.

Analyserna visade följande resultat:

  • Alla fem studerade biologiska markörer var statistiskt signifikant påverkade i den exponerade gruppen jämfört med den grupp som bodde mer än 300 meter bort. Det gäller tecken på DNA-skada i form av ökad bildning av mikrokärnor, samt tecken på oxidativ stress i form av minskade nivåer av 3 antioxidanter (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalas) samt ökad förekomst av lipidperoxidering, LOO.
  • Man noterade även en kumulativ effekt av exponering för mobilmaster eller basstationer plus användning av mobiltelefon mer än 3 timmar om dagen. De som använde mobilen mer än 3 timmar om dagen hade fler vita blodkroppar med mikrokärnor i blodet jämfört med de som använde mobilen mindre än 3 timmar.
  • Tecken på DNA-skada sågs vid nivåer som är långt under gällande referensvärden för strålning från mobilmaster, basstationer och wifi-routrar. Gällande referensvärde från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten för 3G och 4G är 10 000 000 mikrowatt/m2 men skadliga effekter sågs i gruppen med i genomsnitt 5 000 mikrowatt/m2.

 

Forskarna skriver att det finns tecken på att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka samma skadliga effekter som joniserande strålning. De drar slutsatsen att resultaten visar att långvarig exponering för strålning från mobilmaster och användning av mobiltelefon skadar DNA, vilket på sikt kan leda till sjukdomar inklusive cancer. De pekar också på att det sannolikt är genom bildning av fria radikaler och oxidativ stress som DNA-skadorna uppstår.

Den här studien läggs till tidigare minst 16 studier av hälsotillstånd runt basstationer och mobilmaster som visar att närboende löper ökad risk för cancer eller symtombilden mikrovågssyndromet.

Dessa och tidigare resultat visar sammantaget tydligt att gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten är otillräckliga som skydd mot påvisade och potentiellt allvarliga hälsorisker för de som bor nära mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni eller de som exponeras för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning från andra källor (wifi, trådlöst uppkopplade datorer, mobiler mm).

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden täcker endast omedelbara effekter då strålningen är så hög att den orsakar uppvärmning. Referensvärdet utesluter uttryckligen effekter av längre tids exponering vid lägre nivåer exempelvis cancer. Myndigheten påstår att det inte finns någon fara med att bo 10-20 meter från basstationer och att inga hälsoeffekter påvisats under referensvärdet

Ingen undersökning av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer har någonsin gjorts i Sverige eller övriga nordiska länder. Detta trots omfattande och mycket samstämmiga vittnesmål från människor som drabbats av sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, utmattning, hjärtarytmier, tinnitus mm, samt vittnesmål om ökad förekomst av cancer, vilket även bekräftats av internationell forskning.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!