Övergivna fritidsbåtar ett växande miljöproblem

publicerad 21 september 2023
- av Sofie Persson
Över hundra tusen övergivna fritidsbåtar sprider mikroplaster, tungmetaller och läcker olja i havet, visar en rapport från Havs- och vattenmyndigheten.

Enligt en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har det ökande antalet övergivna fritidsbåtar i Sverige blivit ett miljöproblem i svenska vatten. HaV föreslår nu åtgärder för att få bukt med problematiken.

Äldre båtar som övergivits skräpar inte enbart ner, utan sprider även farliga ämnen. Bland annat bryts plastskrov ner till mikroplaster och äldre bottenfärger kan innehålla tungmetaller och tennorganiska föroreningar (till exempel TBT) som är giftiga för vattenlevande djur. Många äldre båtar innehåller också asbest, ett byggmaterial som numera är förbjudet eftersom det är förenat med allvarliga hälsorisker. Dessutom kan oljerester läcka ut och spridas i havet.

Idag finns flera hundra tusen övergivna fritidsbåtar runt om i landet och antalet ökar med flera tusen varje år, visar rapporten från HaV. Endast omkring 500 av dessa tas om hand på ett miljöriktigt sätt varje år.

HaV föreslår därför att man inför ett långsiktigt återvinningssystem samt att det behövs ett tydligare regelverk som ger kommunerna tillstånd att ta hand om övergivna fritidsbåtar. Vidare föreslår man att det ska införas ett fritidsbåtsregister där det även ska finnas ett producentansvar. Man föreslår att regeringen ger i uppdrag till Transportstyrelsen att utreda denna möjlighet.

Producentansvaret innebär att tillverkarna svarar för att båtarna tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de nått slutet av sin livslängd, säger Mats Svensson, chef för HaV:s avdelning för havsförvaltning.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!