Över 100 000 uppehållstillstånd beviljade under 2023

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 22 januari 2024
- av Jan Sundstedt
Antalet beviljade uppehållstillstånd för asyl har minskat, samtidigt som anhöriginvandringen växer.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Migrationsverkets senaste rapport kring migration och invandring framgår att man ökat fokus på återvändande samt intensifierat arbetet med att återkalla tillstånd. Samtidigt har antalet förlängda arbetstillstånd emellertid nästan fördubblats.

Under det gångna året beviljade Migrationsverket totalt 102 000 uppehållstillstånd, i huvudsak för tillstånd till arbete, familjeband och asyl. Över 68 000 nya medborgarskap beviljades också under året.

I synnerhet minskade antalet skyddsansökningar från framförallt ukrainska medborgare, vilket i hög grad påverkade den relativa totala minskningen från 142 000 tillstånd året innan.

Medan det skedde en kraftig ökning av antalet asylsökande till andra EU-länder under 2023 såg vi en fortsatt minskning i Sverige, säger Migrationsverkets generaldirektör Maria Mindhammar.

Rapporten pekar på Migrationsverkets “ökade fokus på effektivitet”, med återvändande som central åtgärd. År 2023 såg en nära fördubbling av återkallade tillstånd jämfört med föregående år, och myndigheten betonar målet att förkorta handläggningstiderna samtidigt som fler personer utan rätt att stanna uppmuntras att återvända.

Arbetsmarknaden

På arbetsmarknaden visar rapporten på en minskning av antalet beviljade förstagångsansökningar om arbetstillstånd, men också på en betydande ökning av antalet förlängningsansökningar. Antalet förlängda arbetstillstånd förklaras av en ökad personalstyrka och bättre balans i förlängningsbesluten, med tonvikt på yrkesgrupper som bärplockare, plantörer och IT-specialister.

Att antalet beslut om förlängningar ökade under 2023 beror bland annat på att det var fler anställda som arbetade med detta och kunde arbeta ner balanserna av förlängningar, säger Maria Mindhammar.

En synbar trend i rapporten är minskningen i efterfrågan och beviljande av medborgarskap. Antalet ansökningar och beviljade medborgarskap minskade betydligt jämfört med föregående år. Trots detta ses en marginell ökning av antalet beviljade uppehållstillstånd för studier.

Sammanfattningsvis visar rapporten på en övergripande förändring av Migrationsverkets verksamhet, med en minskning av antalet beviljade uppehållstillstånd och ett ökat fokus på effektivitet och återvändandearbete.

Statistik - beviljade förstagångsansökningar uppehållstillstånd

År                                                 2023                 2022

Anknytning                                   25 110                20 990

Arbetsmarknad                           36 514                41 396

EU/EES                                           6 731                  7 883

Skydd*                                          16 810                56 622

Studier                                          15 825                14 537

Verkställighetshinder                   1 149                      751

Totalt uppehållstillstånd         102 139               142 179

Medborgarskap                          68 168                89 967

*I siffran ”Skydd” ingår, utöver asylsökande, 11 000 personer som fått skydd enligt massflyktsdirektivet och 297 kvotflyktingar som uttagits enligt UNHCR:s program för vidarebosättning. Motsvarande siffror 2022 var 47 566 som fått skydd enligt massflyktsdirektivet och 3 744 kvotflyktingar.

Källa: Migrationsverket.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!