Mycket att avhandla på SD:s Landsdagar

publicerad 23 november 2023
- av Jan Sundstedt
Landsdagarna är Sverigedemokraternas högsta beslutande organ.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sverigedemokraternas partiledning hoppas kunna revidera principprogrammet så att det tydligare framgår att man inte längre verkar för alliansfrihet utan nu aktivt stödjer Natomedlemskap. Dessutom vill man att det tydligt ska framgå att skadliga invandrare ska kunna att få sina medborgarskap tillbakadragna.

En rad motioner har också lämnats in till Landsdagarna där medlemmar bland annat vill se ett permanent skriftligt stöd för staten Israel, att SD verkar för en folkomröstning om Sveriges Nato-anslutning och att en vänsterorienterad klimatmyndighet läggs ner.

Den 23 till 26 november pågår Sverigedemokraternas Landsdagar i Västerås Kongress – partiets högst beslutade organ där bland annat partistyrelsen väljs och där man fattar beslut om partiets politik och vilka frågor som ska drivas. Det kan noteras att partiledningen föreslår en revidering av principprogrammet där ett antal tidigare formuleringar stryks eller förändras.

Under Sverigedemokraterna och nationen vill man att följande formulering får ett tillägg:

Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter”.

Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör dock kunna få sitt medborgarskap omprövat”, lyder det föreslagna tillägget.

Under Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden vill man att skrivelsen, ”Vare sig negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet skall vara tillåtet på den svenska arbetsmarknaden”, ska ändras och att ”etnisk tillhörighet” byts ut mot ”födelseland”. Man vill också stryka ett längre stycke som handlar om synen på arbetskraftsinvandring och hur denna är skadlig för Sverige på flera sätt.

Foto: faksimil/SD

Från neutralitet till Nato-stöd

Angående SD:s syn på försvaret är det tydligt att partiet vill inta en betydligt mer Nato-vänlig profil även i sitt principprogram. Det ska inte längre stå att SD vill skapa en nordisk försvarsallians och i annat fall sträva efter alliansfrihet och neutralitet i krig.

Genom bilaterala- och internationella avtal, samarbeten och försvarsallianser såsom Nato, stärker vi vår säkerhet och värnar Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska intressen”, ska det istället heta.

Tidigare har man också haft hållningen att Sverige endast ska delta i internationella (fredsbevarande) insatser om dessa är sanktionerade av FN – men även denna formulering har tagits bort.

Foto: faksimil/SD

Vad gäller inställningen till energipolitik har också mindre revideringar föreslagits och formuleringen ”Genom incitament i form av beskattning, subventioner och lagstiftning kan politiken skapa förutsättningar för miljöbefrämjande åtgärder” strukits för att istället betona det kommunala självbestämmandet.

Formuleringarna om SD:s syn på bistånd föreslås också ändras – så att det framgår att biståndspolitiken inte ska vara villkorslös utan kravbaserad.

Önskan om EU-motstånd

Ett antal motioner har också lämnas in – bland annat vill Johan Karlsson att SD ska verka aktivt för ett svenskt utträde ur EU.

Sverige måste vara och förbli en självständig nationalstat. Ett fortsatt EU-medlemskap är det största hotet mot detta då det blir tydligare och tydligare att målet med EU är en stor Europeisk federation”, skriver han bland annat.

Partistyrelsen säger sig ”dela motionärens syn på problematiken kopplad till Sveriges medlemskap i EU” – men vill inte arbeta för ett EU-utträde idag.

”‌Partistyrelsens bedömning är därför att även om Sverigedemokraterna inte bör avfärda möjligheten för ett framtida utträde ur EU, så bör vi för närvarande inte aktivt driva denna fråga. Istället bör vi först och främst genomföra en utvärdering av Sveriges EU-medlemskap”, skriver man.

Skrota Klimatpolitiska rådet

Sverigedemokraten Josef Fransson vill å sin sida att partiet ”flyttar fram positionerna i klimatfrågan” och vill bland annat avveckla myndigheten Klimatpolitiska rådet – som han menar är hårt drabbad av nepotism och ”upprätthåller ett alarmistiskt vänsternarrativ”. Partistyrelsen ser dock hellre att myndighetens uppdrag ”breddas” och ”att man kommer tillrätta med rådets, ibland, partipolitiska framtoning”.

Josef Fransson anser att Klimatpolitiska rådet bör avskaffas. Foto: faksimil/Riksdagen

Leonid Yurkovskiy med flera har motionerat om att SD ställer sig bakom införande av en statlig e-legitimation med hänvisning till att det ”ur såväl beredskapssynpunkt som ur frihetssynpunkt är det inte önskvärt att den här sortens samhällsviktig digital infrastruktur koncentreras till banker eller annan privat aktör som kan agera grindvakt för digital legitimering och en persons möjlighet att signera avtal digitalt”.

Partistyrelsen pekar på att det redan pågår en utredning av frågan och att motionen därmed är besvarad.

Folkomröstning om Nato

Ett antal Sverigedemokrater har också motionerat om att SD måste verka för att ”i demokratisk anda ha en öppen och förutsättningslös debatt” om en svensk Nato-anslutning och vill se en folkomröstning.

Beslutet måste också få en djupare legitimitet, något som enbart kan åstadkommas genom en folkomröstning”, skriver man och vill att riksdagsgruppen och partistyrelsen ska verka för detta.

Partistyrelsen avfärdar dock förslaget:

Att ökade inslag av folkomröstningsinstrumentet generellt är eftersträvansvärt för SD och den demokratiska förankringen kan vi också slå fast, men samtidigt är detta inte alltid en praktiskt framkomlig, eller optimal väg i situationer där omvärldsläget utvecklas snabbt. En ytterligare fördröjning av Sveriges ansökningsprocess är riskfylld med tanke på det spända världsläget, något som stöds av såväl läget i den allmänna opinionen och Försvarsmaktens bedömningar, som samtliga partier i Tidösamarbetet”, hävdar man.

“Tydligt Israelvänliga”

Även om SD profilerat sig som ett av riksdagens mest Israelvänliga partier så vill Anna Sundberg att detta ska synas även i principprogrammet.

Representanter från partiet har nyligen besökt Israel och det var ett gott initiativ till att visa att vi vill vara Israels vänner. Att bekräfta Sverigedemokraternas positiva inställning till Israel i vårt principprogram skulle vara ytterligare ett viktigt steg i att deklarera vår inställning”, skriver hon bland annat.

Anna Sundberg vill få in partiets Israelstöd i principprogrammet. Foto: SD Gävle

Partistyrelsen påpekar dock att det är olämpligt att omnämna enskilda länder eftersom situationen kan skifta över tid. Man tillägger dock att man är ”tydligt Israel-vänliga i grunden”.

Hbtq-parlamentariker backar

Det kan också noteras att Sverigedemokraternas öppet homosexuelle EU-parlamentariker Johan Nissinen efter hård intern kritik har dragit tillbaka sin motion som gick ut på att det skulle bli betydligt enklare att genomgå könsmanipulerande behandlingar och att transpersoner skulle få ett ”snabbspår” inom vården.

Nämnas kan även att veteranerna Carina Herrstedt Ståhl och Björn Söder inte finns med i det nya förslaget till partistyrelse och att Julia Kronlid slutar som andra vice partiledare och förväntas ersättas av Linda Lindberg – idag gruppledare i riksdagen.

En lång rad andra sakpolitiska frågor och motioner inom diverse olika områden kommer också att avhandlas på partiets viktigaste event.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!