“Minska trafikens tredjedel av växthusgaserna med järnväg”

Järnvägen är vital för att minska utsläppen av växthusgaser, skriver Hans Sternlycke på NyD Debatt.

publicerad 19 september 2018
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Johan Rockström vår ledande klimatalarmist, framstår som mer optimistisk efter rapporten “Exponential Climate Action Roadmap”, i vilken svenska forskare och företag presenterat lösningar för att halvera utsläppen inom energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk.

Människor underskattar kraften i den exponentiella tillväxten, säger han. 2030 står alternativa energikällor för hälften av världens elförsörjning. Med 5G står vi för en digital revolution, menar han. Dess höga frekvens ger dock mobilstrålning med ännu allvarligare hälsoeffekter än dagens.

På valdagen passerade världen utsläppsgränsen för att klara en temperaturökning på högst en och halv grad. Ökar jordens medeltemperatur två grader kan vi inte stoppa klimatet från att löpa amok och inom några decennier göra jorden obeboelig för oss. Vad vi än gör kommer temperaturen att öka med självförstärkande effekter.

För trafiken, som står för en tredjedel av växthusgaserna, koncentrerar sig rapporten tyvärr på elektrifiering av fordon, som är kostsammare och långsammare än att öka marknadsandelen för det trafikslag som redan är elektrifierat, järnvägen. Nu sker åtta procent av persontransporterna med tåg och en fjärdedel av godstransporterna, men av det är hälften för malm. Man skulle lätt kunna bygga om Sverige för järnväg genom att ge den bättre kapacitet och logistik.

Långtidsplanen för infrastruktur 2018-2029 innebär mer flyg- och vägtrafik, i trots av att samma riksdag också i år beslutat om klimatlagar som innebär att transportsektorns klimatutsläpp skall ha minskat med 70 procent till 2030. De stora anslagen i infrastrukturplanen går till sådant som inte ökar järnvägens kapacitet eller standard, som signalsystemet ERTMS och järnvägstunneln Västlänken i Göteborg, eller till höghastighetsbanor, som inte behöver finansieras med anslag, om de inte byggs så dyrt och långsamt som Trafikverket planerar. I stället lyfter man fram att elbilar och elvägar skall rädda klimatet. Elbilen behöver halva sin livslängd innan klimatskulden för tillverkningen är återbetald. Vägfrakt ger sexdubblad infrastrukturförslitning, energiförbrukning och transportkostnad mot järnvägsfrakt.

Det har blivit mer opportunt även för dem som ser sig som radikala att ifrågasätta klimathotet. Vetenskapsmännen påstås ha blivit köpta av Rockefeller för att med det kunna globalisera världen. Koch Industries, det andra största privatägda bolaget i USA med intressen i bland annat oljesand har dock bevisats ge miljardbelopp till förnekelse och falsk forskning. De förmenta sanningssägarna hamnar sedan i högernationalism, invandrarfientlighet och omvänd klasskamp i stället för att angripa kapitalet. Mer koldioxid sägs öka skörden. Visst, men ökad temperatur minskar den. Näringsinnehållet försämras. Havet håller på att dö av försurningen den ger. Temperaturen ökar drastiskt när havet inte kan svälja mer koldioxid.

Sverigedemokrater, som förnekar klimathotet, och socialdemokrater och moderater, som visserligen med munnen erkänner klimathotet, men som vill fortsätta tillväxt i samma riktning som förut, är ointresserade av att satsa på järnväg. Det blir inget tryck på att investera i det snabbaste och säkraste sättet att minska trafikens klimatutsläpp i tid, om man förleds att tro att man kan göra det med framtida elektrifiering av vägtrafiken.

Per Corshammar förutspår i ett PM en framtida krasch för järnvägstrafiken runt 2025. Sedan 1991 har järnvägsresandet per person ökat 100 procent och befolkningen 30 procent, men satsningen på järnväg uteblivit. I dag körs en miljon tåg på spåren, men 200 000 får redan idag inte plats. Även med längre tåg skulle det behövas en halv miljon fler tåg vid fördubblad trafik igen. Det snabbaste sättet att lätta på trycket vore att bygga ut höghastighetsnätet, säger han. Det kunde göras på tio år.

 

 

Hans Sternlycke

Hans Sternlycke är ordförande i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet och tidigare ledarskribent i Miljömagasinet. Han är också författare till boken "Bättre med tåg".

Sternlycke har tidigare studerat samhällsvetenskap och gått på journalisthögskolan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!