JO avvisar allmänhetens anmälningar mot covidpass

Medicinsk apartheid i Väst

publicerad 17 december 2021
- av Sofie Persson
Chefs-JO Erik Nymansson menar att han inte kan granska beslutet att införa medicinsk apartheid i Sverige.

Över elva tusen anmälningar har inkommit till JO från allmänheten mot införande av covidpass i Sverige, men dessa kommer inte ens att utredas. JO motiverar detta med att klagomålen riktades mot Folkhälsomyndigheten, som man anser gjort helt rätt enligt gällande lagar.

Sedan regeringen, på Folkhälsomyndighetens begäran, infört medicinsk apartheid i Sverige genom att implementera covidpass, har Justitieombudsmannen (JO) fått in tusentals anmälningar från allmänheten. På två veckor fick man in lika många anmälningar som man normalt ser på ett helt år. Anmälningarna har riktats mot både regeringen och Folkhälsomyndigheten där man i stor utsträckning pekat på att passen strider mot de grundlagsbefästa fri- och rättigheterna för svenska medborgare.

Nu har JO dock beslutat att inte ens utreda anmälningarna, skriver man i ett pressmeddelande. Där menar man att myndigheten inte har någon befogenhet att granska regeringen eller statsråden.

När Folkhälsomyndigheten gav en så kallad ”hemställan” om att införa covidbevis innebar det att JO förlorade rätten att granska vad myndigheten sysslar med, förklarar man sig med.

Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, menar chefs-JO Erik Nymansson.

Vidare pekar man på att JO:s uppgift är att ”tillse att myndigheter följer de regler som finns” och antyder därför att Folkhälsomyndigheten gjort helt rätt i att införa diskriminerande metoder för att separera Sveriges befolkning i två olika samhällsklasser.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger Nymansson.

Anmälningarna som riktats mot regeringen har inte granskats alls. Regeringen har alltså enligt JO med andra ord ”ryggen fri” att göra som de önskar i detta fall utan att medborgarnas klagomål ens utreds eller överhuvudtaget kommenteras av JO.

Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefs-JO.


Fakta: Justitieombudsmannen

JO, eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, ska enligt sitt uppdrag granska att myndigheterna följer lagar och förordningar som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Justitieombudsmannen instiftades redan år 1809, för att fungera som riksdagens kontrollmakt med ansvar för övervakning av landets offentliga myndigheters verksamheter.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!