EU-forskarrapport om 5G: Troligt att strålningen orsakar cancer

Kritiserade 5G-utbyggnaden

publicerad 12 augusti 2021
- av Mona Nilsson

I en rapport till EU-parlamentet dras slutsatsen att forskning visar att mikrovågsstrålning från mobiltelefon troligen orsakar cancer, samt att det är helt klarlagt att strålningen skadar mäns fertilitet och möjligen kvinnors reproduktionsförmåga.

Rapporten från forskarna Fiorella Belpoggi och hennes kollegor vid det ansedda Institutet Ramazzini i Italien är daterad juli 2021. Forskarna har granskat och bedömt all forskning om cancereffekter och reproduktionseffekter som gjorts sedan 2011 då IARC klassade mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”. Utgångspunkten har varit den pågående utbyggnaden av 5G.

Totalt har forskarna vid en sökning i databaserna PubMed och EMF Portal funnit 7 866 vetenskapliga artiklar inom det granskade forskningsområdet. Forskarna har även delat in resultaten i två olika frekvensområden som 5G kommer att använda:

 1. Lägre frekvenser 450-6000 MHz. Dessa frekvenser används förutom för 5G även för 4G, 3G, 2G, WiFi, Bluetooth med mera.
 2. Högre frekvenser 24-100 GHz. Dessa frekvenser kommer främst att användas inom några år för 5G. De kallas även millimetervågor.

 

Sammantaget drar rapporten följande slutsatser gällande strålning från 5G och tidigare generationer av mobiltelefonsystem:

Cancer

 1. 450 – 6000 MHz: Dessa frekvenser är troligen cancerframkallande för människa.
 2. 24-100 GHz: Inga adekvata studier har genomförts på dessa högre frekvenser som används för 5G.

Reproduktionseffekter och utvecklingsstörningar

 1. 450-6000 MH: Klara belägg för påverkan på manlig fertilitet. Möjlig påverkan på kvinnlig fertilitet. Möjlig påverkan på fosterutveckling och nyfödda.
 2. 24 GHz-100 GHz: Inga adekvata studier har genomförts på dessa högre frekvenser som används för 5G.

 

Forskarna lyfter det faktum att sedan IARC cancerklassade mobilstrålning som “möjligen cancerframkallande” år 2011 har två stora djurförsöksstudier genomförda vid NTP (USA) och Ramazzini Institute (Italien) båda visat att mobilstrålning orsakar cancer. NTP-studien använde effekter som gäller för mobiltelefoner och Ramazziniinstitutet exponerade djuren för effekter som är tillåtna i Sverige och många andra länder från basstationer. Båda studierna såg att strålningen orsakade en ökad förekomst av tumörer som motsvarar hörselnervstumör samt hjärntumören gliom.

Ramazzinistudien publicerad 2018 drog följande slutsatser:

“The RI findings on far field exposure to RFR are consistent with and reinforce the results of the NTP study on near field exposure, as both reported an increase in the incidence of tumors of the brain and heart in RFR-exposed Sprague-Dawley rats. These tumors are of the same histotype of those observed in some epidemiological studies on cell phone users. These experimental studies provide sufficient evidence to call for the re-evaluation of IARC conclusions regarding the carcinogenic potential of RFR in humans.”

Mot bakgrund av ovanstående slutsatser rekommenderar forskargruppen åtgärder enligt nedanstående lista:

 1. Utveckla säkrare mobiler som avger mindre strålning och som endast kan användas på ett visst avstånd från kroppen.
 2. Ompröva gällande referensvärden från ICNIRP som visats vara otillräckliga för att skydda mot cancer och reproduktionseffekter.
 3. Vidta åtgärder för att minska exponeringen i allmänhet. Prioritera fiber- och kabelanslutning. Inför områden fria från mobilstrålning enligt samma princip som rökfria zoner för att skydda mot passiv exponering och skydda de delar av befolkningen som är särskilt känsliga.
 4. Forska på effekter av högre frekvenser 6-100 GHz innan dessa införs som en del av 5G. Effekter på djurliv och växter samt på människor bör studeras. Om teknik som använder dessa högre frekvenser införs utan föregående forskning på potentiellt skadliga effekter innebär detta att ett experiment genomförs på befolkningen och på miljön vars konsekvenser är helt okända.
 5. Främja informationskampanjer om risker och fördelar med 5G.

 


Källa: EU-parlamentet STOA: Health Impact of 5G. Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies. Länk

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!