“Globalismen gör vanliga människor sjukare och fattigare”

publicerad 20 december 2016
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Ökad fattigdom och klassklyftor, rovdrift, övermedicinering, upplösning av gränser och nationell identitet, okontrollerad invandring och inte minst – demokratins undergrävande. Det är några av globaliseringspolitikens förödande konsekvenser. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet.

SvD har på sin debattsida ett propagandainlägg för sin ideologi – globalismen. Det måste givetvis ses mot bakgrund av den oro som amerikanska valet och ett antal val inom EU skapat hos dem. Debattinlägget radar upp alla de traditionella försvaren för globalismen såsom stordriftsfördelar, tullfrihet, specialisering, lägre priser m.m.. Globalismens baksida berörs inte, trots att problemet idag är att nackdelarna är på väg att växa ikapp fördelarna. Detta har nationalister som motsätter sig globalismen insett och de är på frammarsch över hela västvärlden.

När man som jag kritiserat globalisterna i olika sammanhang möts jag alltid av standardargumentet – att min kritik bra är konspirationsteorier. Jag tror dock inte att den huvudsakliga kraften bakom globalismen är någon konspiration, även om det finns ett och annat inslag som för tankarna i den riktningen.

Globalismens framväxt under de senaste 100 åren är enligt min mening en direkt konsekvens av den moderna företagsamhetens affärslogik. Det började med John D Rockefeller och hans oerhört stora framgång med strategin för sitt Standard Oil. Han skaffade sig nästan total kontroll över världsmarknaden för oljeprodukter och kunde på så sätt bygga upp världens första dollarmiljardförmögenhet. Rockefellers koncept att skaffa sig dominerande globala marknadspositioner togs därefter upp av det ena storföretaget efter det andra och kom att grundlägga en serie av världens största privata förmögenheter. Familjen Rockefeller själva fortsatte att tillämpa strategin inom marknaden för läkemedel.

Ägarkoncentrationen blir allt starkare och den globala marknaden kontrolleras av ett fåtal aktörer med allt mer makt.

Världsmarknaden inom en rad branscher har med denna affärslogik kommit att domineras av en handfull mycket stora företag och deras oerhört förmögna huvudägare. Dessa globala företag har givetvis ett mycket starkt intresse av att eliminera alla faktorer som kan hindra deras fortsatta expansion och marknadsuppbyggnad.

Det största hotet mot de globala företagens utveckling är nationalstaterna som kan tänkas fatta politiska beslut som på något sätt försvårar deras expansion och marknadsföring. Den europeiska unionen EU har givetvis tillkommit för att möta detta hot, på samma sätt som s.k. frihandelsavtal såsom TTIP, TPP, CETA m.fl. som nu är under förhandlande. Ett annat hot mot de globala företagen är att nya potentiella konkurrenter skall kunna växa sig starka bakom skyddande nationella regelverk, därför är det viktigt för dem att ta sig in på alla marknader så att sådana hot kan stävjas i sin linda.

Det är även viktigt att bredda vägen för globaliseringen genom att underminera nationella krafter med hjälp av åtgärder för att destabilisera nationalstaterna. Den mest framträdande av globalisterna – George Soros har skapat en rad förment ideella verksamheter (Open Society m.fl.) vars enda syfte är att destabilisera och rasera gränser. Han finansierar migrantströmmar, våldsamma upplopp, skenande valutor, statskupper mot nationalistiska ledare m.m.. Globalisterna agerar enligt den klassiska strategin att härska genom att söndra. Genom att dränka Europas länder i lycksökande migranter från fattiga länder, räknar man med att torpedera välfärdsstaterna och krossa deras starka fackorganisationerna, för att driva ner lönenivåerna.

Det är ett riktigt konstaterande att globaliseringen av företagandet och den friare handeln till en början bidragit starkt till ekonomisk tillväxt och högre levnadsstandard för massorna. Det har dock alltid varit till priset av att samhället blivit sårbarare och människor förlorat sin trygghet. Men med den snabbt ökande digitaliseringen försvinner nu många av globalismens stordriftsfördelar och varor och tjänster kan med hög produktivitet framställas lokalt.

Nationalister som motsätter sig globalismen och har insett dess baksidor är på frammarsch över hela västvärlden

Strategin har även varit att med skrämselpropaganda befrämja maktkoncentration till elitistiska överstatliga organ som FN och EU. Man skall komma ihåg att FN kom till genom starkt aktivt engagemang från bl.a. familjen Rockefeller och skrämselpropagandan om klimatkatastrofer lanserades av samma kretsar. Filosofin är att ju mer rädsla du skapar ju större blir bytet.

Problemet i dagens västvärld är att globalismen inte längre erbjuder vanliga människor en bättre ekonomi, medan nackdelarna i form av otrygghet, sjuklighet och sönderfallande samhällen ökar. Frukterna av den ytterst måttliga ekonomiska tillväxten idag hamnar hos de rikaste och hos övre medelklassen, samtidigt som en stor del går åt bara för att täcka snabbt ökande transaktionskostnader. Handelsvolymerna i luften och på haven växer fyra ggr snabbare än BNP med ökande miljöskador som följd. Trump red i sin valrörelse på detta, dagens amerikanska medelklass är den första som har det sämre än sina föräldrar.

Storföretagens globala grepp om läkemedelsindustrin tillsammans med infiltration av universitetssjukhusen via deras forskningsstiftelser har skapat en sjukvårdskultur, där allt är inriktat på en våldsam övermedicinering med industrins kemiska preparat. Övermedicinering har därmed seglat upp som den tredje vanligaste dödsorsaken i väst. Dagens läkare i västvärlden får näst intill ingen utbildning om hur man hjälper människor att bli friska och att undvika sjuklighet genom kost och naturliga, ofta väl beprövade gamla metoder.

Industrimaten baserad i huvudsak på billiga spannmålsprodukter, socker och vegetabiliska oljor från ett halvdussin totalt dominerade globala livsmedelskoncerner, ligger bakom en global metabol pandemi av bibliska mått. Professor Bengmark skrev häromdagen i AB att En tsunami av ohälsa, speciellt kroniska sjukdomar, sprider sig runt jorden. Sjukdomar som alzheimer och cancer beräknas år 2050 ha tredubblats i antal och till exempel diabetes åtminstone fördubblats, något inget hälsosystem kan klara av . ”Solidarisk sjukvård för alla” löper risk att bli en historisk parentes … spridningen följer utbredningen av intensivjordbruket. Främsta orsaken är sannolikt en mycket för stor konsumtion av växt ”förädlad”, kaloririk mat, som i stor mängd är inflammations- och sjukdomsframkallande.

Detta sker samtidigt som den nationella lokala livsmedelsproduktionen slås ut. Lokalproducerad nyttig animalisk mat försöker man få bort genom propagandakampanjer baserade på de fabricerade klimatlarmen. Förra året började medellivslängden sjunka i USA.

Globaliseringens förödande effekter slår hårdast mot de mest sårbara grupperna i samhället. De rika och den övre medelklassen kan enkelt gardera sig och fortsätta höja sin medellivslängd och sin levnadsstandard. Nästan alla i denna grupp har f.ö. privata sjukvårdsförsäkringar.

Ser man till den svenska politiska scenen, är det mest förvånande att det är Socialdemokraterna som står långt fram i försvaret av globalismen, trots att det är deras kärnväljare som är globalismens stora förlorare. Här skulle Sverigedemokraterna ha öppet mål om de förstod mekanismerna bakom globalismen och begrep att utnyttja dess konsekvenser, men så verkar det inte vara, de är totalt upphängda på invandringen som ju bara är ett symptom.

Moderaternas hållning är nästan lika märklig som den socialdemokratiska. Det gamla nationalistiska försvarsvänliga Högerpartiet har bytt skepnad till globalismens bannerförare och nationens dödgrävare. Två av partiets gamla statsministrar går i de ledande globalisternas sold. Men i gengäld gynnas fortfarande många av de moderata kärnväljarna lite grann av globalismens få kvarvarande frukter.

Sist men inte minst – med ökad globalism dör demokratin.

 

Lars Bern

Lars Bern driver opinionssajten Anthropocene

Om författaren

Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungl. Ingenjörsvetenskaps- akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat boken Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri och driver opinionssajten Anthropocene

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!