Brottsutredningar utförs allt oftare av privata bolag

publicerad 30 januari 2017
Den som har råd kan idag anlita privata bolag för att utreda brott

Vårt samhälle går mot en utveckling där det blir allt vanligare att privata bolag utför brottsutredningar. De privata bolagen kan utgöra både ett komplement och ett substitut till polisens utredningar. En orsak till varför många brottsutredningar i allt högre grad utförs av privata bolag är för att polisen, många gånger av resursbrist, i hög grad misslyckas med att klara upp brott.

ISE AB och PrimeSafe AB är två privata bolag som ägnar sig åt bland annat brottsutredningar och säkerhetskonsultationer. VD:n och grundaren till bolagen är den före detta polisen och försäkringsutredaren Niclas Franklin. Under den tid som Niclas var polis upplevde han betydande resursbrister inom Polismyndigheten. Ofta var misstankarna även för svaga för att polisen skulle kunna starta en utredning. Resursbristerna och de konsekvenser som dessa medförde för brottsbekämpningen motiverade Niclas att starta bolag som ägnar sig åt privata brottsutredningar.

Det finns idag ett växande antal privata bolag, liknande ISA AB och PrimeSafe AB, som ägnar sig åt brottsutredningar. För företag som exempelvis misstänker att brottslig verksamhet förekommer på arbetsplatsen finns det ofta goda skäl till att anlita privata bolag som utreder potentiella brott. Det utredningsmaterial som privata bolag skapar används ibland vid en förutredning till polisens förundersökning efter att ett brott har polisanmälts. Många gånger nås dock Polisen aldrig av informationen. Eventuellt påkomna brott sköts då istället internt. Orsaken till varför företag väljer att inte polisanmäla brott är att eventuellt uppdagade problem inom företaget kan medföra dåligt rykte och negativa ekonomiska konsekvenser. Ett annat skäl till varför företag väljer att inte polisanmäla är för att polisens utredningar många gånger tar för lång tid.

Eftersom privata bolag inte får vidta tvångsmedel har de inte samma möjlighet som polisen att vidta brottsbekämpande åtgärder. Privata bolag kan däremot samla information om ett potentiellt brott genom att exempelvis hålla samtal, skugga misstänkta eller dokumentera iakttagelser. Privata bolag kommer, med hänsyn till dagens reglering ha färre utredningsbefogenheter och inte fullt ut kunna ersätta polisens arbete.

Det finns vissa problem med att brottsutredningar sköts internt och inte kommer till polisens kännedom. Privata bolag har exempelvis ingen skyldighet att informera en misstänkt om att det pågår en utredning. Dessutom är privata brottsutredningar ofta utförda på ett partiskt sätt då bolaget som utför utredningen har ett intresse av att hitta bevis som särskilt talar för den misstänktes skuld. Objektivitetsprincipen riskerar på så sätt att inte tillgodoses i samma grad som då exempelvis polisen utför brottsutredningar. Det är vidare viktigt att brott polisanmäls eftersom polisen annars kan få en felaktig bild av brottsligheten och att det då blir svårare för polisen att prioritera sina resurser.

Trots att det råder en osäkerhet kring konsekvenserna av det växande antalet privata brottsutredningar verkar allt tyda på att de blir ett allt mer populärt alternativ till polisens utredningar. Privata brottsutredningar kommer vi sannolikt se ännu mer av i framtiden.

 

Louise Roslund

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!