Nu kan polisen få använda våld för att låsa upp din telefon

publicerad 22 februari 2019
Nu kan polisen få rätt att med våld hålla fast dina händer för att låsa upp din telefon

Brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att med tvång kopiera misstänktas digitalt lagrade information. Istället för att beslagta utrustningen fysiskt föreslår Beslagsutredningen som regeringen beställt att uppgifter istället ska kunna kopieras, både på plats och via distans.

Bakgrunden är att reglerna för hur en husrannsakan genomförs i flera fall inte har ändrats sedan 1940-talet och att digital utrustning inte fanns på den tiden och därför måste moderniseras, menar man.

Användningen av informationsteknik och möjligheten att kommunicera elektroniskt med andra har bidragit till att nya brottstyper utvecklats och att viss brottslighet har blivit svårare att utreda och lagföra. Mobiltelefoner och datorer används i stor utsträckning för att planera och begå brott. Detta för med sig att beslag och husrannsakan ofta måste göras i it-miljö. De brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar och arbetsmetoder har därför förändrats radikalt sedan reglerna infördes.

Några av de stora förändringarna som föreslås blir att kopiering införs som ett tvångsmedel och att uppgifter som lagras externt ska kunna undersökas och kopieras utan att polisen fysiskt måste befinna sig på plats hos den misstänkte.

Upplåsning av telefoner med fysiskt våld

Under punkt 7.9 om Biometrisk autentisering i förslaget vill man ge polisen möjlighet att med fysiskt våld låsa upp mobiltelefoner och andra enheter som har fingeravtrycksläsare.

Om det finns skäl att anta att någon har möjlighet att öppna en beslagtagen informationsbärare med hjälp av biometriskautentisering, är han eller hon skyldig att på tillsägelse medverka till detta, om det kan antas att en genomsökning av informationsbäraren annars försvåras. Om han eller hon vägrar, får en polisman verkställa autentiseringen och då använda våld enligt 10 § polislagen. Åtgärden ska protokollföras. De biometriska upp-gifterna får inte sparas eller behandlas för något annat ändamål än som nu sagts.

En annan anmärkningsvärd skillnad blir att förbudet mot att ta meddelanden mellan nära anhöriga i beslag avskaffas. I dagsläget får dylika meddelanden bara beslagtas om brottsligheten som misstänks räknas som mycket allvarlig men Beslagsutredningen vill i framtiden kunna samla in kommunikation som exempelvis skickats inom familjen även om det inte handlar om misstanke om grova brott.

Det framgår också att man ser över möjligheten att kunna dröja med att i efterhand underrätta den man gör beslaget hos om denne inte går att kontakta vid tillfället.

Hovrättsrådet tillika vice ordförande i Svea hovrätt Niklas Wågnert har lett Beslagsutredningen. Förslagen ska nu ut på remiss.

Ta del av Beslagsutredningen i sin helhet här.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.