Tusentals kräver att Sverige lämnar WHO – demonstrerar i Stockholm

Globalismens framfart

publicerad 29 september 2023
- av Isac Boman
Klockan 15 den 1 oktober samlas demonstranterna i Tjurbergsparken, Södermalm.

Den 1 oktober arrangeras Exit WHO – Manifestation för Sveriges suveränitet i Stockholm. Syftet är att protestera mot förändringarna i Världshälsoorganisationens författning som enligt arrangörerna innebär att FN-organisationen får ”juridiskt bindande makt över medlemsländerna” och ”hotar att inskränka de mänskliga rättigheterna”.

När en organisation som vi litar på för att ge oss råd om vår hälsa föreslår att omvandla sin position till en med juridiskt bindande makt, måste vi fråga oss själva – vad innebär detta för oss? Vad innebär detta för vår framtid, våra rättigheter och vår suveränitet?” skriver man på sin hemsida.

Man menar att förändringarna i WHO:s författning ”hotar att inskränka de mänskliga rättigheterna” samt ”riskerar att påtvinga oss mediciner vi inte samtyckt till och begränsa vår yttrandefrihet” – och därför väljer man också att protestera och kräva att Sverige lämnar samarbetet.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslås nu få genomgripande förändringar i sin författning, de internationella hälsoförordningarna, IHR – International Health Regulations. Förändringarna innebär i praktiken att WHO blir ett styrande organ istället för ett rådgivande organ vid framtida pandemier eller hälsokriser. Om en majoritet av medlemsländerna inte motsätter sig förändringarna innebär det att WHO får juridiskt bindande makt över Sverige och Sveriges befolkning samt övriga medlemsländer vid en av WHO utlyst hälsokris”, varnar man.

WHO finansieras av globalister

Man pekar vidare på att WHO varken är att betrakta som demokratiskt folkvald eller oberoende utan finansieras av privata globala lobbyorganisationer och företag som har ”starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik”.

 

Sverige har alltid varit känt för att vara en föregångare, ett land som värnar om demokrati och mänskliga rättigheter. Nu är det dags att vi visar världen att vi fortfarande tror på dessa principer speciellt med tanke på att Sverige som ett av få länder i början stod upp mot ovetenskapliga restriktioner, munskydd och vaccinimmunitet som enda acceptabla väg”, fortsätter man.

Hittills har drygt 16 000 personer skrivit under uppropet och arrangörerna beskriver sig själva som ”engagerade medborgare samt läkare och sjuksköterskor som är starkt oroliga över inskränkningarna av våra mänskliga rättigheter och demokrati som påbörjades under den av WHO utlysta covidpandemin”. De flesta i arrangörsgruppen är också organiserade i partiet MoD, Sjuksköterskeuppropet och Läkaruppropet.


Exit WHO listar 10 skäl till varför man motsätter sig förändringarna i Världshälsoorganisationens författning:

1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: “Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity).

2. Tvångsmedicinering: WHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling.

3. Utökad censur: Innebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation.

4. Sveriges suveränitet förloras:En kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och istället görs kriskommitténs beslut bindande.

5. Ändring från rådgivande till bindande: WHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande.

6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationer: Räckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en “potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering.

7. Planekonomi införs: WHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en “fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar.

8. Globalt hälsocertifikat: WHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt- eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration.

9. Potentiellt enorma finansiella kostnader: Medlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk.

10. Internationell samarbetsplikt: Sverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!