Så vill regeringen utvidga lagen om ”hets mot folkgrupp”

Förintelsekonferensen i Malmö

publicerad 18 oktober 2021
- av Markus Andersson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I samband med den så kallade förintelsekonferensen i Malmö förra veckan utlovade Sveriges regering att man skall satsa ännu större resurser på att kontrollera samhällsdebatten och politisk organisering i Sverige.

Som en del i detta vill man bland annat att polisen ska lägga större resurser på att bekämpa åsiktsbrott och man vill även förbjuda föreningar som kan betecknas som ”organiserad rasism” samt därtill kriminalisera den etablerade bilden av förintelsen.

Den gångna veckan möttes flera inflytelserika politiker och internationella organisationer samt representanter för techjättarna vid konferensen ”Remember-ReAct”. Inför denna utlovade regeringen bland annat att lägga mer resurser på “särskilda åtgärdsprogram” mot ”olika former av rasism”.

Särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism; antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer ska tas fram. Åtgärdsprogrammen kommer bland annat att innefatta ökade insatser på utbildningsområdet, utökade åtgärder för polisen mot rasism och hatbrott samt kartläggning av antisemitism och andra former av rasism på nätet”, skriver man.

Polismyndigheten ska också bland annat lägga mer fokus på att bekämpa ”it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin”.

– Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. För att bekämpa hatbrott krävs helhetssyn, långsiktighet och uthållighet och med detta uppdrag fortsätter Polismyndigheten det viktiga arbetet mot hatbrott och brott som hotar demokratin, säger inrikesminister Mikael Damberg men förklarar precis som sina ministerkollegor inte på vilket sätt demokratin skulle vara hotad.

Förutom att ett nytt svenskt museum ska inrättas, för att ”bevara och föra vidare minnet av förintelsen” och vara färdigt den 1 juli 2022, ska en mängd instanser vid sidan av Polismyndigheten få i uppdrag att motverka och bekämpa påstådd rasism. Skolverket får bland annat ytterligare 10 miljoner för detta ändamål och Vetenskapsrådet ska kartlägga romers utsatthet och ”antiziganism”.

Dessutom kommer man att rikta mer fokus på att få bort spridande av ”våldsbejakande extremistisk propaganda och rasism på digitala plattformar” samt kartlägga ”extremistiska budskap som sprids i digitala miljöer”. Här vill man att totalförsvaret får två miljoner kronor extra årligen för att permanent syssla med dylik åsiktsregistrering.

Noterbart är också att regeringen vill reglera den grundlagsskyddade föreningsfriheten med att ”organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism” ska kunna förbjudas.

Den som deltar i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen döms för organiserad rasism till fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som bildar vad som ska komma att bli en sådan organisation“, skriver man i en föreslagen förändring av brottsbalken och vill vidare att dissidenter ska kunna straffas med hela fyra års fängelse om brottet bedöms som grovt.

Vidare vill man undersöka möjligheten att straffa människor som ifrågasätter den officiella historieskrivningen kring andra världskriget och specifikt av förintelsen.

I Sverige finns ett starkt straffrättsligt skydd för hatpropaganda på rasistiska grunder, bl.a. genom straffansvaret för hets mot folkgrupp. Det kan dock ifrågasättas om lagstiftningen tillräckligt tydligt ger uttryck för samhällets avståndstagande från bl.a. förnekelse av Förintelsen. En parlamentarisk kommitté som förutsättningslöst ska undersöka möjligheterna till en tydligare kriminalisering av förnekelse av Förintelsen ska därför tillsättas”, skriver man.

På det civila planet ska ”språkcentrum för jiddish och romani chib inrättas” och regeringen anser att det är av yttersta vikt att tillsammans med den judiska minoriteten ”ta fram förslag till en strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige”. Miljontals kronor ska också årligen läggas på satsningar ”för romsk inkludering”.

– Vi får aldrig bli avtrubbade och måste alltid bekämpa antisemitism och rasism. Det får aldrig bli något normalt i vårt samhälle. Vi vet vad det hatet i förlängningen har lett till, säger statsminister Stefan Löfven.

Att regeringen vill se ett renodlat förbud mot ”organiserad rasism” är någonting som samtidigt fått stark kritik. Bland annat Advokatsamfundet påtalar att gränsdragningen blir mycket oklar och grundlagsskyddade medborgerliga fri- och rättigheter med detta riskerar att urholkas.

Samfundet ser också tillämpningsproblem med det aktuella förslaget utifrån legalitetshänseende och pekar särskilt på gränsdragningsproblemen när det handlar om vad som avses med en rasistisk organisation”, kommenterade Advokatsamfundet förslaget.

Även Justitieombudsmannen (JO) anser att en sådan lagstiftning är mycket svår att förena med de grundlagsstadgade fri- och rättigheterna och därför är problematisk.

Många kritiker menar också att förslagen i praktiken handlar om renodlade odemokratiska åsiktsförbud och att svenska medborgare kan komma att straffas eller till och med fängslas för att de stödjer eller engagerar sig i en nationalistisk organisation eller för att de bedriver historieforskning inom kontroversiella områden.

Andra aktörer, exempelvis lobbyorganisationer som Svenska FN-förbundet, Judiska Ungdomsförbundet, Sametinget och Judiska Centralrådet är mycket positiva till regeringens planer på att hårdare straffa åsiktsbrott och förbjuda ”organiserad rasism”.

– Vi hade också gärna sett att man gått vidare med upplösningslagstiftning, det ser vi att man tillämpar i Finland och det har gått väldigt bra, kommenterar Aron Verständig, ordförande i Judiska församlingen i Stockholm samt Judiska centralrådet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!