”Forum för levande historia” portade kritiska besökare – kritiseras av JO

publicerad 17 november 2022
- av Redaktionen
Forum för levande historias lokaler i Stockholm.

Justitieombudsmannen konstaterar att Forum för levande historia agerade felaktigt när man förbjöd två personer kritiska till myndigheten att besöka dess utställningar och bibliotek. JO påpekar bland annat att man inte haft några lagliga möjligheter att porta besökarna och tillägger att man inte bör ”ge sken av att ha befogenheter som man saknar”.

De två besökarna ska ”under många år” ha besökt Forum för levande historias utställningar och bibliotek och deltagit i deras olika visningar. Ofta har de varit på plats varje dag under större delen av lokalernas öppettider.

Myndigheten hävdar att de båda besökarna vid upprepade tillfällen ”avbrutit, kritiserat och kränkt enskilda medarbetare som haft visningar eller workshoppar för allmänheten eller inbjudna grupper” samt att de ”vänt sig direkt till andra besökare och fört fram kritik och synpunkter”.

Agerandet påstås ha lett till att myndighetspersonalen ”upplevt en oro” för att de båda besökarna skulle komma till framtida visningar och deras närvaro beskrevs som ett arbetsmiljöproblem. Därför fick de två besökarna också i maj 2021 veta att de inte längre var välkomna att besöka myndighetens publika lokaler under det kommande halvåret.

Exakt vilken typ av kritik de båda yttrat mot Forum för levande historia framgår inte av sammanhanget, men besökarna som JO-anmälde myndighetens beslut menar att åtgärden att bannlysa dem från lokalerna togs ”för att tysta dem sedan de kritiserat verksamhetens kvalitet”.

JO konstaterar i sitt beslut att myndighetslokaler i form av bibliotek, utställningslokaler och receptioner är öppna för allmänheten under vissa bestämda tider och att det blott finns begränsade möjligheter att porta besökare utan särskilda skäl.

Man skriver också att det inte handlat om ett officiellt tillträdesförbud utan att de två besökarna muntligen och med hänvisning till arbetsmiljölagen uppmanats att hålla sig borta. Detta kan dock i praktiken närmast liknas vid ett portförbud som faller utanför myndighetens befogenheter, konstaterar JO.

Den åtgärd som myndigheten vidtog var långtgående och kunde närmast liknas vid ett portförbud. Enligt JO kunde åtgärden inte vidtas inom ramen för de ordningsregler som myndigheten normalt får besluta om, utan den krävde stöd i lag. Det fanns inte lagstöd för åtgärden och myndigheten kritiseras för den.

JO konstaterar vidare att myndigheten inte hade någon laglig möjlighet att sätta kraft bakom orden och upprätthålla förbudet. Med anledning av det uttalar JO att det är viktigt att en myndighet inte ger sken av att ha befogenheter som den saknar”, står det att läsa.


Forum för levande historia är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med det uttalade uppdraget att ”vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Myndighetens arbete beskrivs som huvudsakligen fokuserat på att ”informera om förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten” samt att ”sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Källa: Forum för levande historia

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!