NyD Debatt

”Hur många fler allvarliga biverkningar är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?”

Kritiserade covidvaccineringen

En oberoende covidvaccinkommission behöver kartlägga alla fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen - på falskt underlag. Det skriver företrädare för Läkaruppropet, Sjuksköterskeuppropet och Partiet Mänskliga rättigheter och Demokrati.

publicerad 16 november 2022
Det behövs en covidvaccinkommission som kan utkräva ansvar, skriver representanter för Läkaruppropet, Sjuksköterskeuppropet och Partiet Mänskliga rättigheter och Demokrati.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning av covid-19 vaccinen. I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 6 oktober 2022 11 832 varav drygt 400 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter.

Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet.

Samma mönster ses över hela världen varför forskare, läkare och sjuksköterskor försöker framföra sin oro bland annat via filmer som Safe and effective – a second opinion, upprop och skrivelser. Människor samlas även på sociala medier för att få stöd när de inte får stöd via sjukvården eller via den politiska ledningen.

Att vaccinen mot covid-19 tyvärr inte har varit säkra visar även det faktum att två av de tre covidvaccin som lanserades i Sverige som säkra och effektiva senare stoppades eftersom de gav för många allvarliga biverkningar; Astra Zenecas stoppades helt och Modernas för alla under 30 år.

Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:

En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times.

Läkare i USA och i Sverige larmar också om att en ny aggressiv form av cancer har ökat explosionsartat och att den kan ha ett samband med covidvaccinen. Läkaruppropet skriver på sin hemsida att statistiken senaste åren skapar misstankar om att bröstcancer ökar.

I Danmark rekommenderas nu endast covidvaccination för de som är äldre än 50 år eller tillhör särskilda riskgrupper. Men i Sveriges fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera alla friska mellan 18-64 år att fortsätta ta minst tre sprutor med covidvaccin, vilket förklaras på hemsidan för 1177. För friska som är äldre än 65 år rekommenderas fem doser.

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte.

Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna.

För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna.

I Sverige vilar ett särskilt tungt ansvar på regeringen, som under pandemin oftast har representerats av socialministern eller statsministern samt den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström (tidigare VD för Läkemedelsindustriföreningen),  Läkemedelsverket (finansieras till 75 procent av läkemedelsindustrin), Folkhälsomyndigheten (som i regel följer WHO:s råd) samt läkemedelsbranschen som ofta har representeras av Matti Sällberg (delägare i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB) eller kollegan Ali Mirazimi från Karolinska institutet (koordinator för ett 68 miljonersprojekt om covidvaccin finansierat av läkemedelsindustrin och EU). Richard Bergström, Matti Sällberg och Ali Mirazimi har i rikstäckande medier återkommande fått uttala sig som experter om covidvaccinens säkerhet och effektivitet utan att deras uttalanden granskats eller ifrågasatts.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

  • Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats.
  • En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut.
  • Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.
  • Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars.
  • Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?
  • Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer.
  • Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke.

 

Andreas Sidkvist, ordförande MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk

Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeuppropet


Läkaruppropet samlar hundratals läkare, jurister och forskare som varit kritiska till coronapolitiken och massvaccineringskampanjen. Uppropet har samlat över 25 000 underskrifter och publicerar löpande rapporter och kommentarer angående covidvaccinen och dess effekter.

Sjuksköterskeuppropet är Svenska Sjuksköterskors Forum - för vetenskap, etik och mänskliga rättigheter och består av över 500 legitimerade sjuksköterskor som bland annat riktat kritik mot covidvaccinering av barn och gravida.

MoD - Mänskliga rättigheter och Demokrati är ett nytt tvärpolitiskt parti som bildades i december 2021 av flera läkare, advokat och avhoppade politiker från fem partier som var oroliga över inskränkningarna av mänskliga rättigheter och demokratin under pandemin. Partiet är nu det snabbast växande partiet i Sverige sedan start efter Nyans.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!