Tidigare medlem vid profilerad strålskyddsorganisation tvärvänder om mobilstrålning

publicerad 12 februari 2023
- av Mona Nilsson
5G-mast på hustak i Kanada.

De gränsvärden för mikrovågsstrålning från trådlös teknik från den internationella strålningsföreningen ICNIRP som gäller i Sverige har kritiserats hårt av experter på området och anses vara alltför höga. Även en tidigare medlem i föreningen ansluter sig nu till kritikerna och menar att organisationens värden bygger på felaktiga antaganden, saknar vetenskaplig grund och inte skyddar allmänheten i tillräcklig utsträckning.

James Lin är professor emeritus vid institutionen för elektro- och datateknik vid University of Illinois Chicago och var mellan 2004 och 2016 medlem i föreningen ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). ICNIRP har fastställt de referensvärden (även kallat gränsvärden) för radiofrekvent strålning, inklusive mikrovågsstrålning från basstationer för 4G och 5G, mobiler, elmätare, WiFi-routrar, elmätare med mera, som gäller i Sverige eftersom de antagits av Strålsäkerhetsmyndigheten.

ICNIRP:s ordförande Eric van Rongen har själv hävdat att 5G inte kan orsaka skada så länge ICNIRP:s gränsvärden följs, något som dock mötts av kritik av forskare som efterlyst att gränsvärdena måste sänkas kraftigt. ICNIRP:s gränsvärden tar endast omedelbara uppvärmningseffekter i beaktande och inte sådana som kan orsakas av långvarig exponering såsom exempelvis cancer, degenerativa sjukdomar, försämrad fertilitet, eller vanliga rapporterade symptom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, hjärtbesvär, tinnitus, näsblod med mera.

“Saknar vetenskaplig grund”

James Lin, som tidigare även han under många år ställde sig bakom ICNIRP:s gränsvärden, har nu gjort en helomvändning. I en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research den 24 januari 2023, underkänner han ICNIRP:s värden för att bygga på felaktiga antaganden, sakna vetenskaplig grund och för att inte tillräckligt skydda barn, arbetare och allmänheten eller särskilt känsliga personer. I sammanfattningen skriver Lin:

Dessutom bygger gränsvärdena på föråldrad information, viktiga djurdata kringgås. Det gäller i synnerhet millimetervågsstrålning från 5G, där det finns få studier om hälsoeffekter på människor i den publicerade vetenskapliga litteraturen. Gränsvärdena är bristfälliga och kan inte tillämpas på långvarig exponering vid låga nivåer. I stället för att vara underbyggda av vetenskapliga framsteg bygger de på felaktiga antaganden och föråldrade exponeringsmått som inte skyddar barn på ett adekvat sätt, arbetstagare och allmänheten eller personer med känslighet för elektromagnetisk strålning från exponering för radiofrekvent strålning eller från trådlösa apparater och system. Därför är många av de rekommenderade gränsvärden diskutabla och saknar vetenskaplig grund för att vara säkra och skydda folkhälsan.

Lin pekar på att ICNIRP blundat för att cancerforskningsinstitutet IARC inom WHO år 2011 klassade radiofrekvent strålning som ”möjligen cancerframkallande”. Vidare noterar Lin att ICNIRP är en privat organisation där medlemmar väljs in av andra medlemmar samt att ICNIRP-medlemmar även anlitas av WHO.

James Lin rekommenderar tvärtemot sina tidigare vänner inom ICNIRP att den så kallade ALARA-principen ska tillämpas, det vill säga att strålningsnivåerna ska hållas så låga som möjligt.

En ny strålskyddsorganisation, The International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) som lanserades i oktober 2022 har tidigare under hösten 2022 publicerat en artikel där man också konstaterade att ICNIRP:s värden bygger på ett stort antal felaktiga antaganden samt dessutom tillåter potentiellt hälsovådlig exponering, varför man efterlyser att 5G-utbyggnad tillsvidare bör stoppas.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!