En publicering som står bergfast

Granskningen av sektnätverket

Nya Dagbladets granskning av föreningen "Education4Future" har de senaste dagarna skakat om det nya medielandskapet i grunden. I den mån negativ kritik uttryckts mot publiceringen missar den dock essensen av de graverande uppgifter som nu kommer i öppen dager, och detta av förståeliga skäl. Det konstaterar NyD:s chefredaktör Markus Andersson i en ledare.

publicerad 18 december 2020
- av Markus Andersson

[wordpay_hide_paywall]

Nya Dagbladet publicerade i onsdags ett avslöjande kring föreningen ”Education4Future” och den alternativa bok- och mediemässa som ägde rum tidigare i år. Kärnan i publiceringen var att den till synes förmenta föreningen i själva verket drivs av en bakgrundsfigur med ett mycket stort inflytande i vad man kan beteckna som Sverigevänliga kretsar. Ett avslöjande som kan komma att kosta NyD långt mer än vad ett statligt mediestöd överhuvudtaget skulle kunna tillföra tidningen vilket på ett skrattretande sätt insinuerats legat bakom artikeln. Men publiceringen har visat sig vara ännu viktigare än vad vi först kunnat ana.

I den aktuella artikeln framkommer att föreningens verkliga huvudman tillika arrangör av den omnämnda ”Alternativa bok- och mediamässan” är någon helt annan än vad som framgår av styrelsen och hemsidan. Personen ifråga framställs som en perifer hjälpande hand, men är i själva verket den dolda spindeln i nätet bakom ett hemligt nätverk som byggts i 15 års tid. Problemet är inte att nätverket är Sverigevänligt, utan den aktuella personens tillvägagångssätt och ofrånkomliga anspråk på makt och framtida ledarskap.

Nya Dagbladet har kritiserats för att uppgifterna skulle bygga på tredjepartsinformation och ha en ”Expo-liknande” karaktär. I den första publiceringen framkommer dock bara en liten del av all kunskap som finns om personen i fråga och dennes hemliga nätverk.

Till saken hör bland annat att undertecknad själv är förstahandskälla till väsentliga vittnesmål om personens tidigare förehavanden. Något som kommer att redogöras för närmare om i ett kommande radioprogram.

Arbetsmetoderna som också beskrivs i den första publiceringen har varit ett genomgående tema i uppbyggnaden av detta nätverk och personens förhållningssätt till människor.

Ett exempel på Nya Dagbladets förstahandsinformation om personens förehavande och tillvägagångssätt är den Sverigevänliga förening som undertecknad själv var ordförande i mellan 2008 och 2011 vid namn Aktion för Sverige. Precis som varit fallet för åtskilliga andra föreningar, partier och organisationer kontaktades denna förening på omvägar av personen ifråga via en till synes utomstående välvillig person som visat intresse för att engagera sig. Liksom många andra ideellt drivna sällskap var behovet av medlemmar och frivilliga händer stort och välkomnades därför med öppna armar.

Personen som kontaktat föreningen visade ett mycket stort intresse och engagemang. Snabbt blir beroendet betydande för de förtjänstfulla insatserna och aningslöst ges personen som endast skall visa sig vara ett ombud och agera mullvad, insyn i verksamheten.

Misstänksamhet väcks först en tid senare när personen berättar att denne har en annan bekant som vill hjälpa till anonymt. Denne anonyme kontakt vars identitet av olika skäl sägs inte kunna avslöjas, är mycket driven och har aktiverat sig på egen kant.

Att personen som anslutit sig till föreningen till synes på egen hand endast skall visa sig vara en springpojke för den namngivne doldisen Tor Paulsson blir föreningen till slut varse om.

Efter en middag i ett förtroget mindre sällskap bestående av en handfull av föreningens medlemmar visar det sig att varenda detalj som sagts på middagen inom loppet av ett par timmar nått Paulsson, som blivit rosenrasande eftersom en person som närvarat på middagen framfört kritik mot hans person och maktfullkomlighet.

Vittnesmålen om Paulssons förehavanden är många men infiltrationsförsöket mot den aktuella föreningen avslöjas senare varpå Paulsson i ett desperat försök med ömsom charmfull ömsom hotfull attityd kontaktar undertecknad i egen hög person med den direkta uppmaningen att bryta lojaliteten med föreningens andra medgrundare på bekostnad av honom själv. Denna gång med sitt riktiga namn, medan den anonyme ”hjälpredan” tidigare kallat sig för något annat.

Ett genomgående tema i Paulssons förehavanden har kännetecknats av oärlighet, baktalande, manipulation och förtäckta hot. Uppvisande av otvetydig lojalitet är avgörande för att få röra sig i de inre kretsarna.

Att personen ifråga nu sitter i en ställning som inte varit starkare än när denne greps för kvinnomisshandeln 2004 i egenskap av partiorganisatör för Nationaldemokraterna vittnar Nya Dagbladets publicering om. Dessa omfattar inte minst flera av landets nya oberoende så kallade ”alternativa” medier.

Nya Dagbladet hade inför publiceringen i onsdags ställt frågan om huruvida det fanns något samröre med personen ifråga till Nya Tider, Exakt24 och Swebbtv som alla avböjde närmare kommentarer. Redan ett par timmar senare och innan vår publicering alltså ägt rum nåddes Paulsson av vetskapen om att den skulle ske via någon av de namngivna redaktionerna och aktiverade hela sitt nätverk till motangrepp. Svaret på vår fråga om det fanns något samröre besvarades alltså av sig själv.

I det kommande radioprogrammet skall närmare redogöras för hur och varför Paulssons makt och inflytande inte bara sträcker sig till den egna föreningen Education4Future utan stora delar av den svenska ”alternativmediasfären”.

Uppenbart är dock att granskningen av Paulsson och hans nätverk kommit som en ovälkommen överraskning, vilket resulterat i en hatstorm ifrån hans nätverk och lojala anhängare.

Nya Dagbladets integritet har inte kompromissats. De som följt tidningens verksamhet sedan 2012 vet att vi inte dragit oss för att varken granska eller kritisera mycket obekväma ämnen inklusive judisk makt-intressen i Sverige och belyst etniska rättigheter. En typ av rapportering som vi så gott som enda svensk dagstidning vågat göra utöver webbtidningen Nordfront.

NyD står bakom åtskilliga avslöjanden om svenskfientliga intressen såsom exempelvis avslöjandet om myndigheten Forum för levande historia och dess aktivister och skulle inte under några omständigheter samarbeta med vänsterextrema underrättelseorganisationer som Expo eller dylika krafter.

Att som Paulssons nätverk liksom tidningen Nya Tider istället lyfta fram sionistiska profiler såsom författarinnan Katerina Janouch kan i sammanhanget framstå som märkligt medan kritik av judiskt inflytande, vilket till stora delar drivit på massinvandringspolitiken till Europa, lyser med sin frånvaro.

Att ta emot något statligt mediestöd som skulle innebära att vi får kompromissa med tidningens innehåll eller avstå från kritik kommer aldrig att komma på fråga. Likväl som vi inte låter annonsörer påverka våra granskningar av företagen och deras produkter får konsekvensen istället förbli en fortsatt svag ekonomi för tidningen.

Att vara beroende av statligt stöd är en farlig väg att gå. Men liksom vi behöver kunna granska svenskfientlighet hos myndigheter och i samhället i stort, behöver osunt maktutövande också kunna kritiseras i vad som man kan kalla den Sverigevänliga rörelsen.

Den hysteri som utbrutit efter tidningens granskning av Paulsson visar tvärt om att den behövs. Och vilka som står under profilens direkta eller indirekta inflytande gör sig nu gällande. Många har gett uttryck för en direkt rädsla för en sådan granskning och en uppenbar tystnadskultur.

Nya Dagbladets publicering står bergfast och granskningen kommer att fortsätta.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!