“Avgörande information om coronakrisen hålls tillbaka från allmänheten”

Vår demokrati är i akut fara. Coronakrisen exploateras från olika håll och vår oro över coronaviruset utnyttjas för mycket oroväckande ändamål - något som politiker och ledande medier effektivt försöker att distrahera medborgarna ifrån. Det skriver den tyske samhällsdebattören Sebastien Friebel i en djupgående artikel från oktober 2020 som Nya Dagbladet idag låter publicera på svenska.

publicerad 7 februari 2021

Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Vår demokrati är i akut fara. Coronakrisen exploateras från olika håll och vår oro över coronaviruset utnyttjas för oroväckande ändamål. Vid denna tidpunkt måste jag betona att jag inte vill förminska de hälsorisker som är förknippade med viruset. Corona kan utgöra en allvarlig fara, särskilt för de äldre och sjuka, detta är odiskutabelt. Krisen får dock inte få oss att bortse från allvarliga händelser som påverkar oss alla direkt och som vi inte vet känner till än. Det är viktigt att vi som samhälle snarast kan utbyta idéer om kontroversiella frågor utan fördomar samt med god vilja. Tyvärr har hanteringen av coronakrisen redan bidragit till att de sociala klyftorna fördjupas i många länder. Politik och de ledande medierna försöker att distrahera folket från allvarliga politiska och ekonomiska förändringar som genomförs i pandemins kölvatten. Coronakrisen kom precis i rätt tid för dessa ändamål. Målet är dessutom att människorna accepterar orimliga åtgärder och permanenta begränsningar till följd av sin rädsla för viruset. Samhällena och miljontals människors ekonomiska existens är hotade.

Med den här rapporten vill jag hänvisa till tillgängliga källor där man kan få en uppfattning om bakgrunderna och den verkliga omfattningen av coronakrisen. Granska gärna allt innan den breda censuren förhindrar det.

Många medborgare tror att regeringarna sätter befolkningens hälsa över ekonomin. De ser den globala ekonomiska krisen som bevis för detta antagande. Som resultat av corona-åtgärderna fick särskilt de små och medelstora företagen existenshotande svårigheter. De stora aktörerna i världsekonomin välkomnar dock krisen precis som den är. Den är en unik möjlighet att utöka sina ekonomiska och politiska inflytande och därmed maximera sina egna vinstmöjligheter. Denna ”omstart av globaliseringen” har dock enorma risker för majoriteten av världens befolkning. Detta gäller särskilt för industriländerna. Planerna innebär massiva nedskärningar av arbetstillfällen genom digitalisering som är ett fullständig undanträngande av medelklassen. Nationalstaterna kommer att vara maktlösa i politiska frågor. Ett fåtal företag i den finansiella och digitala ekonomin skulle därmed få möjligheter att direkt och omfattande påverka demokratin, vilket inte kan vara i befolkningens intresse.

World Economic Forum (WEF), alltså de mest inflytelserika internationella företag och de stora bankerna, exploaterar krisen för att genomföra en sedan lång tid förberedd agenda för omorganisationen av världsekonomin.1

Finanssektorn och de största internationella bankerna använder krisen för att utöka sitt inflytande på stater och företag genom att bevilja enorma mängder av lån. Många medborgare är inte medvetna om att statsskulden är en extremt attraktiv affär för privata investerare. Det stora kapitalkravet till följd av den allvarliga lågkonjunkturen innebär att även rika länder kan påverkas av privata givare. Under krisen fick Tyskland också finansieras genom ny upplåning på kapitalmarknaden, för att de bara kunde kompensera de enorma kostnaderna med lånade pengar. Finanssektorn använder dessa beroenden för att genomdriva sina egna intressen. De stora bankerna och investeringsbankerna vill avskaffa kontanter. De strävar även efter att centralisera den finansiella makten i överstatliga institutioner som Internationella valutafonden och Europeiska unionen. Detta ökar deras förmåga att påverka enskilda nationalstater. Denna “great reset – stora återställningen” säljs till oss som en ändring av globaliseringen till en hållbar ekonomi, men det är rent bedrägeri. I själva verket vill WEF:s företag, som huvudsakligen kontrolleras av finans- och digitalindustrin, uppnå en centralisering av politisk makt i överstatliga institutioner som FN, EU och Internationella valutafonden IMF.2,3

Tyvärr uppfyller medierna knappast sin uppgift med omfattande rapportering och informerar inte befolkningen om den avgörande bakgrunden. Istället stödjer de företagens avsikter och kallar invändningar för ”konspirationsteorier”. Genom detta hjälper de medvetet eller omedvetet just de som gynnas mest av denna kris. Men är det realistiskt att världens största företag plötsligt blir så intresserade av individens välbefinnande? Eller utnyttjar de välviljan hos människorna som vill ha en fredlig, rättvis värld och som ser överstatliga organisationer som nyckeln till detta? Tidigare FN-chefer varnar för att stärka dessa organisationer, med tanke på de stora företagens inflytande. Det kommer att göra det möjligt för dem att få permanent demokratisk kontroll över världsekonomin och politiken genom valda parlament.4 På detta sätt kan enskilda staters motstånd mot finansspekulanternas privatiseringsorgan kontrolleras och tryckas ner, vilket skulle vara mycket fördelaktigt för deras ekonomiska intressen. De vill få bort medelstora företag och ta över de marknadsandelar som frigörs. För alla dessa mål kommer corona och den globala ekonomiska krisen i samband med det att vara till nytta. Det låter kanske abstrakt och ”konspiratoriskt”, men utgivandet av ”den stora återställningen” mitt i coronakrisens höjd bekräftar detta. Planen är inslagen i en hjärtevärmande berättelse om en human och ekologisk omstart av globaliseringen. Det önskade maktskiftet är dolt bakom sympatiska fraser som ”global styrning” eller ”offentligt-privat samarbete” så att befolkningen och särskilt medelklassen inte gör uppror mot denna tvivelaktiga utveckling.

Hur trovärdigt är det när just de krafter som har berikat sig under årtionden, genom överexploatering av naturen på allmänhetens bekostnad, plötsligt låtsas att vara intresserad av klimat, naturskydd och folkhälsa?

WEF förespråkar en “Great Reset” och ser möjligheter i och med coronakrisen. Foto: Remy Steinegger/World Econonic Forum

Det faktum att FN också främjar den här globala kampanjen från banksektorn och stora företag, indikerar för övrigt ovannämnda missbruket av FN för privata affärsintressen.5 Mest sannolikt kommer politiska funktionärer runt om i världen kräva att FN, WHO etcetera får mer auktoritet – naturligtvis ”bara” på grund av corona och andra kriser. Vem skulle detta verkligen vara till nytta för i slutändan?

Förbundsdagens president Schäuble uttalade sig nyligen förvånansvärt öppet när han sa:

Coronakrisen är ett fantastiskt tillfälle. Motståndet mot förändring blir mindre i tider av kris. Vi kan nu uppnå den ekonomiska och finansiella unionen, som vi inte har uppnått politiskt hittills6

De flesta högre politiska tjänstemän känner till dessa interaktioner. Vissa är tysta eftersom de kommer att gynnas ekonomiskt eller i sin karriär av den beskrivna utvecklingen. De andra är tysta för att de är rädda att medier och politiker annars kommer att attackera dem och därför få sina politiska karriärer förstörda. De vill överföra den ekonomiska politiken för alla EU-medlemsländer till Europeiska unionen ”på grund av corona”. En ekonomisk politik på EU-nivå skulle bara tjäna intressen för transnationella företag som Amazon, BlackRock, Goldman Sachs etcetera – en oöverträffad privatiseringsvåg skulle vara resultatet. Denna inriktning på EU kan redan ses till exempel i skattebefrielse för digitala företag och finanssektorns privilegier.

Sahra Wagenknecht, tyska vänsterpartiet, beskriver detta förhållande på följande sätt:

Om du flyttar mer och mer kompetens till en nivå där särskilt stora företag är mycket mer inflytelserika än alla andra intressegrupper, blir det tydligt vad som händer: Demokratin undermineras och vinstintressen dominerar ännu mer. Det är en fullständig illusion att tro att en europeisk regering kan stå emot stora företag bättre än nationella regeringar. I själva verket är det motsatt på grund av maktbalansen på EU-nivå: ju mer Bryssel bestämmer, desto lättare är det för stora företag att hävda sina intressen. 7

Medelstora företag och jordbruk köps upp, jobb försvinner: Parallellt med det önskade maktskiftet vidtar regeringarna corona-åtgärder för att säkerställa att stora delar av medelklass-sektorn kan köpas upp av företag och finansiella investerare under krisens gång. Liknande oroande utveckling har observerats inom jordbruket under lång tid. Samtidigt används corona som förevändning för omfattande nedskärningar, vilket är ett grundläggande krav för den ”fjärde industriella revolutionen”, det vill säga den digitala omvandlingen av ekonomin. Detta tillvägagångssätt motsvarar agendan i ”Great Reset” och har tyvärr lite att göra med att skydda befolkningen. Jag vädjar därför särskilt till alla små och medelstora företagare att försvara sig mot dessa angrepp. Även för de flesta arbetare utgör dessa planer ett existentiellt hot eftersom en helt digitaliserad, centraliserad världsekonomi kommer att klara sig med betydligt färre arbetare.

Vägen till digitalisering leder direkt mot en villkorad grundinkomst och därmed till totalt beroende. Eller som Siemens VD Joe Kaeser uttryckte det:

Digitalisering kommer att förskjuta medelklassen. Och av tio berörda personer kommer endast en att stiga i samhället, nio kommer att falla. Och jag garanterar er att om det finns en sak som kommer att stoppa den digitala rörelsen, kommer det att vara social oro.8

Ska vi okritiskt tro att den påtvingade digitaliseringen är frälsningen, som påstås av medierna och politik i coronakrisen? Eller överväger i slutändan nackdelarna för oss alla?

De digitala företagen och regeringarna runt om i världen utnyttjar människors bekymmer och rädsla för coronaviruset för att få social acceptans för nya typer av digitala övervaknings- och censursystem. Dessa system inkluderar kontaktspårning, digitala identiteter, biometrisk ansiktsigenkänning och digitalt bevis på immunitet. De är lämpliga för att möjliggöra totalitär kontroll av hela befolkningen. Dessutom reglerar de tillgången till det offentliga livet. Dessa styrsystem används redan i Kina, där de övervakar vem som befinner sig vart och när. Digitala bevis på immunitet mot sjukdomar används där för att automatiskt beröva medborgarna deras rörelsefrihet, om deras ”hälsotillstånd” som bestäms av systemet inte uppfyller kraven.9 Kameror med ansiktsigenkänning fångar dessutom upp och identifierar varje person i det offentliga rummet. 5G-mobilstandarden möjliggör denna form av massövervakning i realtid. I Kina bestämmer digital teknik vem som får lämna sitt hem. Ett sådant samhälle kan bara beskrivas som teknokratiskt tyranni. Tyvärr bedrivs också liknande planer av den tyska federala regeringen: Den vill bara bevilja människornas grundläggande rättigheter såsom resor och rätt att samlas om de har immunitet, till exempel med en så kallad ”vaccination- eller immunitetsdokumentation”.10 Dessa avsikter skiljer sig inte från den kinesiska diktaturens. Tack vare den offentliga protesten i Tyskland har regeringen ännu inte antagit sitt lagförslag i den ursprungliga versionen.

Med ”CommonPass” introducerar World Economic Forum i år ett system för att övervaka och kontrollera internationella resor samt reglera tillgången till det offentliga livet och resefriheten över hela världen. Enligt detta måste människorna skaffa en slags ”digital identitet” och ladda upp sin vaccinationsstatus och / eller corona-testresultat till en databas för att alls kunna resa.11 Projektet stöds bland annat från Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och företrädare för FN.12 Syftet med de involverade institutionerna och företagen är att få alla regeringar i världen över att använda detta system. Det här visar (enligt ”the great reset” planen) de globala ambitionerna hos företagen bakom projektet och FN.

Frågan uppstår varför särskilt finansföretag ska ha så stort intresse av att övervaka och kontrollera människorna. Varför är de villiga att investera mycket pengar i utvecklingen av en sådan teknik? Kommer vi någonsin återgå till det normala, eller går det bara med digital övervakning?

Det tyska etiska rådet avråder för närvarande från att införa sådana system, men fattar inte ett tydligt beslut för framtiden.13 Det antas därför att medierna och regeringen kommer presentera övervakningen som en förutsättning för att återgå till det normala. Flera tyska företag erbjuder redan digitalt bevis för immunitet till exempel CommonPass och digitala övervakningssystem som automatiskt kontrollerar om en person har normal kroppstemperatur och bär en mask. Några av dessa system är redan kombinerade med ansiktsigenkänning. Tillverkarna annonserar om ”effektiv realtidsövervakning av ansikten med eller utan masker”.14 Om dessa tekniker införs i Tyskland skulle det vara första steget i riktning mot det kinesiska sociala poängsystemet. Jag vill inte vänja mig vid tanken att sådan teknik snart skulle kunna avgöra vår rörelsefrihet. Jag är orolig att många människor kommer att ge upp sin individuella frihet för en falsk känsla av säkerhet. Är sådana massiva övervakningsåtgärder fortfarande i rimligt förhållande med coronavirus-situationen?

Personligen håller jag med Edward Snowden, som varnade för en global förtrycksarkitektur med digital teknik som kommer att vara kvar efter krisen.15 Om vi låter digitala system bestämma vår rörelsefrihet och vår tillgång till det offentliga livet, då överlämnar vi samtidigt kontrollen över våra mest elementära grundläggande rättigheter till operatörerna av den digitala infrastrukturen. En blick på Kina räcker för att erkänna de verkliga farorna med en sådan teknokratisk samhällsform. 5G-nätverket, i motsats till den tidigare privata mobilkommunikationsinfrastrukturen i Tyskland, byggs med mycket skattepengar. Det talar för det faktum att denna teknik främst kommer att användas för statlig massövervakning i vårt land. Sommaren 2019, vid en av de många lobbyisternas kongresser i Berlin, frågade jag teknikchefen för världens största leverantör av nätverksutrustning om 5G faktiskt utvecklades för privata användare och i så fall för vilka applikationer tekniken faktiskt skulle användas. Svaret att 5G utvecklas för ”professionella ändamål” bekräftar mitt antagande att detta inte alls handlar om medborgarnas behov. Det är därför en lömsk strategi av den tyska regeringen att nu vilja genomföra dessa planer med skattepengar från ett ”ekonomiskt corona-stimulanspaket”.16 Det strävades efter införandet av digitala identiteter redan före coronakrisen och drevs av inflytelserika aktörer. I flera år har Rockefeller Foundation och Microsoft drivit ett projekt för digital, biometrisk detektion av den globala befolkningen med ”ID2020”, ett digitalt bevis för immunitet, som också innebär vidare övervakningsmöjligheter.17

En global vaccinationskampanj mot coronavirus kan snart tjäna som en ursäkt för att implementera detta kontrollsystem som förberetts i flera år – möjligen i kombination med CommonPass som redan beskrivits. Detta skulle innebära att varje medborgares identitet (pass, hälsostatus, bankuppgifter, sociala kontakter etcetera) skulle hanteras centralt och läggas ut till privata företag. Om du tittar på andra projekt från de digitala företagen får du en känsla av att vi människor är mer som en vara för dessa företag. Exempelvis har Microsoft patenterat ett system där mänskliga kroppar utrustas med sensorer som används för att bryta kryptovalutor.18 Facebook-projektet om hjärn-datorgränssnitt (BCI) som publicerades 2017 verkar ännu mer surrealistisk ur denna synvinkel. Den amerikanska miljardären Elon Musk har redan utvecklat en robot med vilken mikroelektroniska markörer kan planteras helt automatiskt i mänskliga hjärnor.19 Det krävs en bred debatt om de etiska aspekterna av ovannämnda tekniker. I likhet med genetisk kloning bör vi också ställa oss själva frågan om vi verkligen vill utnyttja alla tekniska möjligheter med mikrochip i hjärnan, eller om denna form av transhumanism kanske leder till en farlig avhumanisering. Är det verkligen fortfarande ”normalt” för de ultrarika att meddela att de vill integrera människor i digitala nätverk i framtiden med ett implanterat chip?20

Varför vill Microsoft registrera de biometriska egenskaperna hos hela världsbefolkningen? Ska vi faktiskt tillåta företag med sådana avsikter att upprätta en global övervakningsarkitektur ”på grund av Corona” och därmed få tillgång till alla områden av vårt liv?

Flera globalistiska organisationer förespråkar nu biometriska pass med coronakrisen som förevändning. Foto: Pixabay

Varför ställer inte massmedierna dessa frågor utan främjar helt okritiskt alla dessa projekt? Corona för med sig ”brave new world” – om vi inte snart blir mer uppmärksamma och kritiska. Inflytelserika aktörer, inklusive internationella stiftelser, kräver redan öppet en permanent total övervakning av hela befolkningen – naturligtvis ”bara” på grund av coronaviruset.21

Vi borde bli mer kritiska till investerare som köper vårt godkännande med strategisk filantropi och som trots (eller på grund av?) deras förment osjälviska donationer blir allt mer rika och inflytelserika.
De besvärliga och ibland ouppnåbara tyska corona-kraven (till exempel kontaktdagböcker, gästlistor, kontaktspårning genom myndigheter etcetera) kan få många att acceptera digitala övervakningssystem som en bekväm lösning för vardagen. Skulle digitala företag, medier och myndigheter presentera den här kinesiska vägen som nyckeln till en återgång till (den nya) normaliteten, borde man vara tydlig med om vad det egentligen handlar om. Förutom övervakningen borde det nämnas att den digitala industrin för länge sedan har utökat sin affärsmodell i samband med digitaliseringen av skolor till att omfatta utbildningssektorn. Corona ger en välkommen åskådning för detta.

Jag vädjar till alla föräldrar och lärare att inte okritiskt följa dessa ansträngningar. Dessa företag är inte våra vänner och har inte heller barnens välbefinnande i åtanke eller bevarandet av den individuella friheten.
Först och främst vill de skapa beroenden. De försöker att göra sin teknik oumbärlig i alla sektorer. Detta innebär att de i allt högre grad expanderar till alla delar av vårt liv utan att vi faktiskt är medvetna om detta. Administration, betalningstransaktioner, skolor, ekonomi, media, kommunikation och i slutändan samhället ska digitaliseras, bedrivas och finansieras av endast ett mycket litet antal stora företag världen över. Ska vi sitta kvar och se på när dessa beroenden utvidgas och permanent etableras till följd av coronakrisen?

Den finansiella sektorn har redan ett stort inflytande i utrikespolitiken och i det globala svaret på coronapandemin. Deltagarna med anknytning till Världsbanken var också närvarande vid affärsspelet ”Event 201”. Det genomfördes av World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation i oktober 2019. Syftet var att stämma av den finanspolitiska proceduren för en framtida pandemi för coronavirus.22 Den simulerade coronapandemin inträffade bara två månader senare. De åtgärder som utvecklats som en del av simuleringsspelet har genomförts sedan dess, vilket de senaste händelserna i Vitryssland visar. Mot den ekonomiskt oroliga situationen som landet befann sig i erbjöd IMF i juni 2020 upp till 940 miljoner US-dollar i lån som hjälpprogram.
I gengäld krävde man att det lilla landet också skulle genomföra corona-åtgärder som lockdown, obligatoriska masker och karantän.23 Bakgrunden till dessa krav var att Vitryssland stör den önskade berättelsen om den dödliga pandemin genom sin nykterliga hantering av coronaviruset. Om man tittar på den långa listan över 102 länder som ansökte om lån från IMF i samband med coronakrisen, verkar en liknande strategi från Monetary Fund tänkbar i dessa länder. IMF säger själv att den beviljar lån beroende av ”lämpligheten” av ”corona-åtgärderna” från mottagarländerna.24

Den som undrar varför så många länder runt om i världen har antagit nästan identiska åtgärder kommer att hitta ett möjligt svar i dessa sammanhang. Vitryssland avvisade IMF:s inblandning och vi kan för närvarande se konsekvenserna. Detta faktum att OSSE vägrade landets inbjudan att observera valet på plats av dåliga skäl visar att EU:s nuvarande hårda ord mot Vitryssland inte beror på bekymmer över förloppet av ett eventuellt riggat val.25 Finanssektorn missbrukar krisen för att driva vidare med det efterlängtade globala avskaffandet av kontanter. Tyvärr är många inte medvetna om effekterna som övergången till digitala valutor skulle ha och den enorma potentialen för missbruk i detta. Det är viktigt att realisera de faktiska konsekvenserna av ett kontantlöst samhälle, och i synnerhet att förstå vilken kontroll operatörerna av en global digital betalningsinfrastruktur kan utöva över hela befolkningen. Man bör också vara medveten om att dessa företag skulle tjäna pengar med varje betalningsprocess efter avskaffandet av kontanterna, vilket jag personligen inte vill tillåta dem. Inflytelserika krafter som hade lobbat innan corona för det globala avskaffandet av kontanter utnyttjar nu krisen för sina mål. Att detta också gäller Microsofts grundare Bill Gates bör bara nämnas i förbigående.26 Med tanke på den enorma ekonomiska potentialen i denna sektor är det osannolikt att dessa aktörer i slutändan skulle vara intresserade av något annat än pengar och politiskt inflytande. Även om de gömmer detta bakom uppmärksammade ”insamlingskampanjer”. Det är värt att nämna i detta sammanhang att FN också använder sitt namn här för att marknadsföra den här globala kampanjen från banksektorn.27 Finanssektorn placerar sin personal i toppskiktet av politiken – och vi tillåter detta.

Sammantaget kommer jag, baserat på mina iakttagelser i Bundestag, till slutsatsen att finanssektorn påverkar politiken med en förvånande grad av självklarhet. Nu till och med sin egen personal i de högsta politiska kontor där de kan positionera sig utan allmän protest. Om Goldman Sachs-chefer eller IMF-ordförande kan bli ordförande för Europeiska centralbanken har EU uppenbarligen tappat all närhet till folkets behov och intressen. Om BlackRock-representanter i Tyskland handlas som kandidater till kansler, så är vi uppenbarligen för lite informerade om finanssektorns avsikter och metoder, samt följaktligen för okritiska. Miljardärernas rikedom växer stadigt och samtidigt lever fler och fler människor i fattigdom. Denna utveckling är ingen slump, utan resultatet av årtionden av politik till förmån för de rikaste 0,01 procenten. 2010, när tidningen Süddeutsche Zeitung fortfarande rapporterade kritiskt om finanssektorns inflytande, skrev dess tidigare chefredaktör Heribert Prantl om dessa frågor:

Men vi måste också prata om hur vi kan få till det så att det inte är pengarna och de finansiella marknaderna som har makten i Europa, utan de representativa organ och de valda regeringarna.28

Den nuvarande CumEx-skandalen från storbanken Warburg, där skattepengar i hundratals miljoner stulits, är ett tydligt exempel på detta inflytande från finanssektorn på representanter för vår federala regering. Tyska finansministern (vid den tiden som Hamburgs borgmästare) ”förbisåg” denna stöld, motverkade senare återvinningen av medlen, ljög för den tyska förbundsdagens finanskommitté om antalet diskussioner med Warburg-företrädare. Han säger nu, då anklagelserna inte längre kan förnekas, att han inte kommer ihåg innehållet i konversationen vid de enskilda mötena.29 

Kära läsare, sådana människor innehar de viktigaste kontoren för tyska federala regeringen och bestämmer hur fördelningen av välstånd i Tyskland kommer att utvecklas. Warburg-ärendet erbjuder en unik möjlighet att studera överenskommelserna mellan toppolitik och finanssektorn. Processen i sig är inte alls ett isolerat fall, men detaljerna i sådana konspirationer offentliggörs sällan. Jag hoppas därför att möjligheten inte kommer att bli oanvänd och att medborgarna inte kommer att bli lugnade igen med dramatiska överklaganden från politiska tjänstemän eller relativiserande medierapporter.

Tidigare chefredaktör för New York Times, John Swinton, sade för många år sedan vid en samling av de mest kända amerikanska journalisterna:

Det finns inget sådant som en oberoende press i Amerika, utom i avlägsna små städer i landet. Ni är alla slavar. Du vet och jag vet. Inte en enda av er vågar uttrycka en ärlig åsikt. Om du gjorde det till uttryck, skulle du veta i förväg att det aldrig skulle visas på tryck. […] Om jag lät trycka upp ärliga åsikter i ett nummer av min tidning, skulle jag ha varit som Othello innan 24 timmar hade gått: mitt jobb skulle vara borta. Den som skulle vara galen nog att skriva ärliga åsikter skulle vara på gatan och leta efter ett nytt jobb. Journalistens verksamhet i New York är att vrida sanningen, att ljuga rakt på sak, att förvränga den, att förakta den, vid foten av stora företag för att huka sig och sälja sitt eget land och sitt folk för deras dagliga bröd, eller, vad är detsamma, för deras lön. Du vet och jag vet; Vilket nonsens att skåla för ”pressens oberoende”! Vi är verktyg och tjänare för rika män bakom kulisserna. Vi är marionetter. De drar i trådarna och vi dansar. Vår tid, våra färdigheter, våra liv, våra möjligheter är alla andras egendom. Vi är intellektuella prostituerade.30

Jag är rädd att inte det minsta har förändrats i detta sammanhang. Tvärtom, även mindre regionala medier kan knappast inta neutrala ståndpunkter nu för tiden eftersom de köper de flesta nyheterna från några få centrala pressbyråer och inte längre gör sin egen efterforskning om överregionala ämnen. Följaktligen är det nu mycket lättare att hålla obehagliga åsikter borta från medierna. De privata och offentliga medier samt de sociala nätverken ser till att man alltid distraheras från avgörande bakgrunder till viktiga händelser och istället bygger man sina egna önskade berättelser. Samtidigt tvingas samhället, tydligen i syfte att distraheras, ha onödiga debatter om helt irrelevanta frågor. Den som har tittat närmare på de vetenskapligt utvecklade metoderna för att manipulera åsikter kommer att inse att denna procedur är metodisk och inte alls tillämpas av en slump.31

Bilderna från Bergamo: 70 procent av begravningsentreprenörer i regionen var tvungna att sättas i karantän, så militären ombads att genomföra en engångstransport på 60 kistor.

I Bergamo, Italien blev militären tvungen att rycka in för att hjälpa begravningsentreprenörer eftersom det var för många döda. 15 stora militärfordon fyllda med kistor åkte då genom staden för att transportera. Invånarna tog flera bilder på fordonen som sedan spreds världen över.

Hur kom ”Bilderna från Bergamo” till?

Medierna använder också bildernas kraft och använder dem på ett riktat sätt. De chockar oss med inspelningar av påstådda corona-massgravar i USA, men håller samtidigt tyst om att avlidna hemlösa har begravts där i kollektiva gravar i många år och att motsvarande videoinspelningar gjordes 2016.32 De visade oss dramatiska bilder av militära lastbilar som transporterar kistor i Bergamo, norra Italien, samtidigt undertrycktes den här viktiga informationen från paraplyorganisationen för den italienska begravningsbranschen. I början av coronakrisen stoppade 70 procent av begravningsbyrån i regionen sitt arbete på grund av karantän. Endast på grund av detta kallades militären till en engångstransport på 60 kistor.33

Medieföretagen och public service-programföretag litar på att vi inte har tiden för bakgrundsforskning och att vi förlitar oss på rapporteringen. Men varför informeras vi så dåligt? Och gör vi inte det för lätt för media att påverka vår åsikt? Även Wikipedia-uppslagsverket med sin enorma räckvidd och acceptans i befolkningen har sedan länge varit öppet för välbetalda PR-kampanjer av stora företag eller rika individer.34
Samtidigt blir Wikipedia alltmer ett viktigt digitalt uppslagsverk för människor utanför massmedia. I samband med coronakrisen skadades rykten av många kända forskare systematiskt på Wikipedia, som till exempel Nobelprisvinnaren Luc Montagnier. Även om de var bland de mest respekterade inom sitt område redan före coronakrisen. Det är inte möjligt att skydda sig mot denna dolska form av förtal, medan den interna Wikipedia-regimen även förhindrar någon korrigering.

Den nuvarande trenden att använda så kallade ”faktakontroller” för att djärvt räta ut obekväma fakta om coronaviruset och förolämpa opopulära åsikter är också mycket oroväckande. Corona-sagan lärs även ut till barn via dataspel: Allmännyttiga tyska radio- och televisionsbolag är också inblandade i den nuvarande corona-utvecklingen och tvekar inte att medvetet påverka barn. Till exempel hade ARD och ZDF utvecklat ett bidragsfinansierat corona-datorspel för ungdomar, där spelare måste undvika ”mycket smittsamma småbarn” eller “konspirationsteoretiker.”35 Man får undra om sådant PR-arbete på bekostnad av bidragsbetalarna fortfarande är rimligt och motsvarar pandemin.

Kära läsare, du har antagligen inte mycket tid för att kontrollera alla dessa bakgrundsuppgifter själv. Regeringar runt om i världen försöker, i nära samarbete med medierna och den digitala ekonomin, att förvägra dig denna möjlighet med hjälp av censur.36 Detta motiveras med påstådda farliga ”konspirationsteorier”, men målet är inte på något sätt att skydda befolkningen från falska rapporter, utan snarare att undertrycka obekväma fakta och åsikter. Redan nu, särskilt på de stora onlineplattformarna, raderas innehåll godtyckligt och detta motiveras med ”skyddet mot desinformation”. Om vi ​låter alternativa perspektiv censureras av påstådda skäl, avstår vi inte bara från våra grundläggande rättigheter till yttrandefrihet och pressfrihet utan blir samtidigt helt beroende av media, digitala företag och uttalanden från politiker.

Tyska regeringens nervösa agerande mot all kritik visar att de för närvarande är oroliga över att deras åsikter betvivlas. Kritiska röster förtalas i stor utsträckning i medierna men nästan aldrig får de tala för sig själva, det tyder också på en fruktad förlust av kontroll över allmänheten. Tillåter vi nu att regeringen (och institutioner som auktoriserats av den) agerar som ett slags ”sanningens ministerium”? Och kan detta förenas med ett liberalt och öppet samhälle? Demokratin undergrävs av lobbying och undertryckande av obekväma åsikter. Den som någonsin har upplevt den motbjudande försiktigheten som råder i Förbundsdagen och i ministerierna kommer inte längre att ha några illusioner om tyska regeringens integritet.

Förbundsdagen är ett självreglerande system där alla sätts under tryck som lämnar den smala korridoren av tolererade åsikter. Detta är särskilt fallet när det gäller inflytandet från företag och stora banker – dessa relationer är till stor del tabu och hålls också hemliga vid de icke-offentliga kommittémötena, även om de flesta viktiga politiska beslut är förknippade med dem. Den som anklagar mig för att ha gjort demokratin föraktlig med detta uttalande gör det för lätt för sig själv. Tvärtom vill jag att demokratin ska återställas i våra vanliga medborgares intresse. Den som har observerat i vilken grad miljardärer påverkar politiska beslut -som en självklarhet-, kallar det knappast för demokrati.

Kyrkans varning: Till och med de högst rankade kyrkorepresentanterna kände igen allvaret i situationen och varnar för finansiellt starka aktörer i denna kris, att Corona kommer att driva framåt centraliseringen av politisk och ekonomisk makt och att samtidigt omöjliggöra demokratisk kontroll. De påpekar också farorna för varje människas individuella frihet under digital övervakning. Det talar mycket om mediernas avsikter, att de avvisade denna uppriktiga varning från dignitärer som en skadlig ”konspirationsteori”.  Jag håller med biskoparnas och kardinalernas överklagande och tackar dem samtidigt för modet att de har stått upp mot medierna, regeringar och stora delar av sin egen kyrka med sina varningar. Vi borde bli misstänksamma att det dikteras betydande begränsningar och permanenta förändringar från alla håll. Under inga omständigheter ska vi tro på politikens och mediernas överdrifter, enligt vilka vi skulle behöva glömma våra gamla liv och acceptera den ”nya normaliteten”. För det finns alltid ett alternativ.

Robert Koch-institutet och virologen Christian Drosten menar att det nuvarande undantagstillståndet och även maskeringskravet kommer att fortsätta på obestämd tid.37,38 Undantagstillståndet kommer bli ett permanent tillstånd, världen över. Det passar bra att praktiskt taget alla världens ledande medier och de mest inflytelserika internationella organisationer som FN, WHO, IMF, Världsekonomiska forumet och Världsbanken försöker tvinga in det ”nya normala” i människors huvuden runt om i världen.39 Kommer de lyckas med det? Och vad gör det egentligen med barnen när de ska leva under dessa omständigheter under viktigaste fasen av deras utveckling? Vi har alla rätt att återgå till mer personligt ansvar. Jag förespråkar därför att vi hanterar den nuvarande situationen oberoende och utan regeringens tvång.

Enligt alla kända studier är avstånd det mest effektiva skyddet mot infektion och det är rimligt för alla ansvariga medborgare att genomföra om det behövs. Vi måste försvara oss mot oproportionerliga åtgärder som ska tvingas på oss. Motiverar coronakrisen faktiskt att man isolerar gamla och sjuka boende på vårdhem utan deras samtycke, att man tar bort föräldrar från sina barn för tvångskarantän (enligt hälso- och sjukvårdsmyndigheter i flera federala stater)? Är det rimligt att man låser in medborgare med ett positivt PCR-test i polisbevakade anläggningar mot deras vilja (som var fallet nyligen i München)? Att utrusta människor med mikroelektroniska avståndssensorer (så kallade ”Corona-armband”) – är inte det djupt förnedrande, en totalitär åtgärd och med tanke på situationen helt överdrivet? Vd:n för en tillverkare av dessa avståndssensorer verkade nyligen vara öppen för att utrusta hela befolkningen med dem.40 Någon fördel med ”vardagliga masker” för allmänheten har inte bevisats. Kravet att bära en mask utomhus måste också ifrågasättas. Det finns inga standarder för material som maskerna är gjord av. Federal Institute for Drugs and Medical Devices säger att en skyddande effekt inte har bevisats för icke-medicinska masker, varken för bäraren själv eller för andra.41 Myndigheterna uttrycker sig oprecist – att de skulle vilja ha en pseudo-skyddseffekt vilket är en motsägelse i sig. I motsats till påståenden från olika politiker finns det fortfarande inga vetenskapliga bevis för att ett maskkrav för allmänheten i det offentliga rummet är vettigt. Medicinska masker har bara en bevisad fördel: när det finns nära och konstanta kontakter i slutna rum. Studier tyder på att felaktig användning av masker, som kan observeras i en stor del av befolkningen, till och med ökar risken för infektion.42 Knappast någon följer riktlinjerna om hur maskerna ska användas. De får aldrig beröras på utsidan, de borde bytas ut efter fyra timmar, händerna borde tvättas före och efter varje användning och maskerna ska inte användas flera gånger eller åtminstone tvättas varmt efter varje användning. Det måste vara tydligt för alla politiska beslutsfattare att sådana krav inte ens kan uppfyllas i vardagen och att skadorna som maskerna förorsakar är mycket större än nyttan (för att inte tala om de förödande effekterna på det sociala livet). Jag håller därför med professor Dr. Christian Drosten, som betonade maskernas ineffektivitet i januari 2020.43

I samband med detta vill jag påminna er om uttalanden från kanslern och bayerska ministerpresidenten, enligt vilken så kallade vardagliga masker kan bli farliga ”virusspridare” och ett maskkrav borde därför avslås. Vice presidenten för Robert Koch Institutet, Dr. Lars Schaade sade den 28 februari 2020 om användningen av masker i coronapandemien:

Maskerna har undersökts flera gånger. Det finns helt enkelt inga vetenskapliga bevis för att det är vettigt.44

De officiella siffrorna för RKI själv talar för detta uttalande, eftersom införandet av maskbehovet i slutet av april inte alls hade någon positiv effekt på R-värdet och det redan fallande antalet av infektioner.45 För närvarande ökar siffrorna trots maskkravet i allmänna utrymmen.

Det bayerska hälsodepartementet gav en rimlig förklaring till detta. Så skrev det på informationssidan om influensa fram till början av oktober 2020:

Risken för infektion kan minskas genom ett tätt passande mun- och nässkydd (som används vid kirurgi och intensivvård). Enskiktsmasker är ineffektiva. Allmän användning av andningsmasker eller ansiktsmask av allmänheten under en influensapandemi tyder inte på någon signifikant minskning av överföringen av influensavirus och rekommenderas därför inte. Eftersom varje kontaktperson kan vara en infektionskälla. Familjemedlemmar, särskilt barn och vänner, är en mycket effektivare infektionskälla på grund av den närmare kontakten än till exempel medresenärer i tunnelbanan. Som ett resultat måste mun- och nässkydd bäras ständigt, även hemma, för att vara effektivt; detta är inte genomförbart.46

Tyska hälsodepartementet motsäger sig själv med krav på vardagsmasker. I flera år skrevs det på hälsoministeriets informationssida om influensa att ett maskkrav är meningslöst på grund av smitta i hemmiljön. Å andra sidan beröms masken som en livräddare på coronavirus-sidan, även om här också de flesta infektioner (efter vårdhem) förekommer hemma.47 Under tiden har detta absurda uttalande omformulerats, plötsligt blir det annorlunda med coronaviruset som gör att masker nu också måste bäras i frisk luft. I vilket fall som helst tvivlar jag inte på att sådana åtgärder systematiskt försvagar det fysiska och mentala försvaret hos befolkningen. I detta sammanhang ska nämnas att den tyska Förbundsdagen har varnat alla medlemmar i Förbundsdagen och anställda i ett internt meddelande om den betydande uppbyggnaden av koldioxid i blodet när en mask bärs under lång tid.48 Denna väsentliga information om överskottet av CO2 nekades dock av pseudovetenskapliga ”faktakontroller”.49

Det allmänna kravet från regeringens sida att bära en mask är följaktligen en ren psykologisk tvångsåtgärd och, på grund av självföroreningarna, till och med en potentiell hälsofara medan man försöker att imponera på befolkningen med berättelsen om en allestädes närvarande fara. Detta tillvägagångssätt motsvarar strategiplanen från det tyska inrikesministeriet för kommunikation i coronakrisen, enligt vilken ”den mänskliga primära rädslan för kvävning” bör användas på ett riktat sätt för att uppnå den ”önskade chockeffekten” bland befolkningen.50 Denna ”önskade chockeffekt” traumatiserar dessutom små barn och gör dem rädda för andra människor. Det kan redan konstateras att många medborgare har utvecklat ett fullständigt stört socialt beteende på grund av sin rädsla för viruset och bara uppfattar sina medmänniskor som ett hot. Den som har läst inrikesministeriets empatilösa strategidokument vet vem som är ansvarig för den här fruktansvärda sociala skadegörelse.

Med tanke på de vetenskapliga uppgifterna, är det motiverat att låta barn bära masker under lång tid och även utomhus?

Foto: CanStockPhoto/John Alex

Våra grundläggande rättigheter och vår ovillkorliga och obegränsade tillgång till det offentliga livet är icke förhandlingsbara. En indirekt obligatorisk vaccination med ett knappt testat genetiskt vaccin måste helt och hållet avfärdas som immunitetsbevis. De hälsofarliga biverkningarna överstiger coronavirusets riskpotential. Ett varningsexempel på detta är de snabbt utvecklade vaccinerna mot svininfluensa, vilka ledde till tragiska vaccinskador, särskilt hos barn.51 Det bör också noteras att en testperson av läkemedelsföretaget som beställts av EU för att utveckla coronavaccinet, drabbats av en allvarlig biverkning i form av ryggmärgsinflammation.52 Utvecklingen av ett säkert vaccin tar upp till 20 år.53 De som vill vaccineras bör göra det på frivillig basis. Coronakrisen får inte leda till att avhumanisera vårt vardagsliv och vår samhörighet genom permanent tvång.

Vi måste därför akta oss för att regeringen (eller EU) inte kommer kräva att vägen tillbaka till det normala bara är möjlig för de som bevisar sin immunitet eller liknande. Trivialisera inte viruset, men dölj inte heller ny kunskap: Corona är inte ett helt ofarligt virus. Under tiden har vi dock nått en ny kunskapsnivå som vi nu också måste ta hänsyn till. Dessutom måste det omedelbart klargöras i vilken utsträckning de medicinska misstagen i medicinering och konstgjord andning har bidragit till för tidiga dödsfall hos covid-patienter.54,55 Dessutom bör vi inte utmana de tragiska händelserna i isolerade regioner i världen som måttstock för vår vidare hantering av denna kris. I synnerhet visar de senaste antikroppsstudierna att betydligt fler människor har redan genomgått en infektion än vad man ursprungligen antog.56 De siffror som hittills har publicerats med avseende på falldödlighet är följaktligen inte längre hållbara. Det behövs nya sätt att hantera viruset för att skada vårt samhälle i mindre utsträckning. Framför allt bör vi hitta tillbaka till mer personligt ansvar, eftersom statliga ingripanden i den privata sfären hotar samhället på lång sikt. När tyska förbundskanslern bokstavligen säger att man nu måste ”dra åt tyglarna” mot befolkningen, verkar någon ha glömt vem som är (eller borde vara) den verkliga suveränen i en demokrati. Det finns tecken på att åtgärderna som vidtas kommer att få alltmer okontrollerbara effekter. Utvecklingsminister Müller (CSU) sa nyligen att mycket fler människor kommer att dö till följd av corona-åtgärderna än på grund av själva viruset.57 Leveranskedjorna för viktiga läkemedel, som till exempel för tuberkulos, HIV och malaria, kollapsade i delar av världen. I afrikanska länder förväntas flera miljoner ytterligare dödsfall om åtgärderna fortsätter.58,59,60 För att skydda oss själva accepterar vi betydligt fler offer i andra länder. Det är troligt att åtgärderna kommer att ha en förödande effekt på den globala livsmedelsförsörjningen och de fattigaste kommer att drabbas mest. Utvecklingsminister Gerd Müller varnar för att många fler kommer att dö till följd av ”lockdowns” än på grund av själva viruset, vilket särskilt gäller utvecklingsländer.

Terapin får inte vara farligare än sjukdomen – detta borde gälla även i coronakrisen. I Tyskland har drygt en miljon operationer skjutits upp på grund av corona, inklusive 50 000 nödvändiga insatser för cancer. Det beräknas att mellan 5 000 och 125 000 människor kommer att förlora sina liv på grund av bristande behandling. Dessutom dör otaliga andra för att de inte längre söker behandling av rädsla för viruset, även om deras liv är i akut fara.61 Så handlar det verkligen fortfarande om att rädda människoliv?

Hur som helst håller jag med den engagerade medarbetaren i inrikesministeriet som i början av maj i en detaljerad rapport varnade för det mänskliga lidandet till följd av åtgärderna, och som så obarmhärtigt avskedades av vår federala regering för detta. Vi har för länge sedan nått punkten där skadorna av dessa åtgärder överstiger fördelen. Med tanke på de nu tillgängliga uppgifterna måste vi därför lyckas hantera pandemin på ett adekvat sätt. Vi får inte ge upp vårt samhälle, vår kultur, barnens utveckling och utbildning, ekonomin, och offra vår integritet och i slutändan vår frihet. Vi alla borde bedöma situationen objektivt och rationellt även om en annan ”coronavåg” leder till fler dödsfall eller om vi konfronteras med ett helt nytt virus vid en senare tidpunkt, vilket absolut är möjligt.62 Om detta fall faktiskt skulle inträffa, försöker man förmodligen att genomföra alla ovan nämnda ansträngningar inom kortast möjliga tid. Jag kan bara varna för att tillåta detta. Även vid eventuell överdödlighet är rädslan fortfarande en dålig rådgivare.
Rädslan för viruset, de psykologiska konsekvenserna av social isolering och även de fysiska effekterna av den nuvarande situationen (masker, överdriven och ohälsosam hygien, brist på motion) har sannolikt försvagat många människors immunsystem och kommer möjligtvis leda till en högre dödlighet.

Jag uppmanar mina medborgare att inte kritiklöst acceptera åtgärderna, även i skedet av högre dödlighet, som senare kan vända sig våldsamt mot allas egna intressen. De hemliga agendor som jag har beskrivit kommer att förbli ett verkligt hot mot vår frihet, vårt sociala liv och vårt välstånd. Jag vet hur absurt detta verkar, men en noggrann undersökning av situationen ger mig ingen annan slutsats. Även i svåra, förvirrande tider bör vi därför vara kritiska och uppmärksamma på dem som framför allt ser en affärsmodell och en gynnsam möjlighet att utveckla sin egen makt i varje kris. Med min rapport ville jag visa de oroväckande mål för vilka våra bekymmer om coronaviruset utnyttjas. Jag hoppas att folket kommer att kräva en offentlig debatt om dessa förhållanden, eftersom media och politik har förhindrat detta med alla medel hittills.

Till alla soldater och poliser:

Redan innan corona hade regeringarna runt om i världen inlett en ny kurs som förmodligen inte kommer att ändras. Efter många årtionden av stor frihet och ekonomisk högkonjunktur driver världen nu tydligt igen i riktning mot auktoritära regeringsformer med massövervakning, censur och omfattande befolkningskontroll. Många människor har känt igen dessa tendenser och försvarar sig med rätta mot dem. Det är också mycket troligt att fler och fler medborgare under de kommande månaderna och åren kommer att inse att deras frihet och välstånd hotas allvarligt. Det är lika troligt att denna insikt kommer att leda till omfattande protest mot regeringen och den globala företagsmakten.

I det här fallet ber jag er, kära soldater och poliser, att inte glömma vems skydd du faktiskt har åtagit dig med din tjänst. Kom ihåg att en stat som endast tjänar på intressen av en vinstdrivande minoritet också hotar dig och din familjs frihet. Det är ingen tillfällighet att koncentrationen av välstånd bland ett fåtal ökar okontrollerat, samtidigt som befolkningen äger mindre och tvingas till allt större beroende. Massmedierna och politik försöker redan desperat att förolämpa protesterna mot denna utveckling och kallar den även för högerextremistiskt. De tvekar inte att hävda felaktiga framställningar, vilket rapporteringar om protesterna mot corona tydligen visar.

Skulle mitt betänkande få en större räckvidd, kommer jag säkert att kallas för högerextremist eller konspirationsteoretiker. Det spelar ingen roll för mig för det är bara en tidsfråga innan medborgarna ser igenom denna otäcka propaganda mot avvikande åsikter. I slutändan kommer folkets goda vilja och äkta solidaritet att råda. Jag tvivlar inte på det.

För att avsluta denna rapport vill jag ställa två frågor:

Vilka inskränkande åtgärder skulle gå för långt för dig?

Vad tänker du göra om restriktionerna upprätthålls även när ett vaccin är tillgängligt?

 

Vidare läsning:

Prof. Dr. Rainer Mausfeld, ”Varför är lammen tysta?”

Dr. Sahra Wagenknecht, ”Mod mot strömmen” och ”Frihet istället för kapitalism”

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder, ”Digitalisering – siren sång eller stridsrop av en kannibalistisk världsordning”

Paul Schreyer, ”Vem styr pengarna” och ”Krönika om en aviserad kris”

Edward Bernays, ”Propaganda”

Aldous Huxley, ”Reunion with the Brave New World”

Hemsida: www.wie-soll-es-weitergehen.de

Telegram: t.me/Wiesollesweitergehen

Twitter: @es_soll

Vi bestämmer.

Sebastian Friebel, Före detta parlamentarisk rådgivare till den tyska förbundsdagen

 


Källor och referenser:

(1) Word Economic Forum – The Great Reset

(2) World Economic Forum – Why we need international cooperation now more than ever

(3) World Economic Forum – What COVID-19 could mean for international cooperation

(4) Barbara Adams, Jens Martens, The UN Foundation – A foundation for the UN?

(5) World Economic Forum – The Great Reset: A Unique Twin Summit to Begin 2021

(6) Wolfgang Schaeuble – Pandemin är ett fantastiskt tillfälle (tyska)

(7) Sahra Wagenknecht, Modig mot strömmen; 2: a upplagan; S.156; Westend Publishing House; 2017 

(8) Youtube – How to adapt to the digital age (från minut 28.28)

(9) RND – Hur Kinas färgkodsystem fungerar (tyska)

(10) www.bundesgesundheitsministerium.de – Formuleringsstöd för utkastet till en andra lag för att skydda befolkningen i händelse av en epidemi av

nationell räckvidd (tyska)

(11) World Economic Forum – CommonPass

(12) The Commonsproject – The Commons Project Establishes Global Board of Trustees

(13) Ethikrat.org – Tyska etiska rådet rekommenderar för närvarande Covid-19 immunitetscertifikat (tyska)

(14) RND – Detekteringsprogramvara för att identifiera maskeringsvägrare

(15) Heise.de – Corona-åtgärder: Snowden varnar för ”förtryckens arkitektur” (tyska)

(16) www.bundesfinanzministerium.de – Nyckelfrågor om det ekonomiska stimulanspaketet (tyska)

(17) ID2020

(18) Kryptovalutasystem som använder kroppsaktivitetsdata; Patent WO / 2020/060606 

(19) Biorxiv – An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels

(20) Der Tagesspiegel – Chip etablerar anslutning mellan hjärna och smartphone (tyska)

(21) Rockefeller Foundation – National Covid-19 Testing Action Plan

(22) Center for Health Security – Event 201

(23) Belta – Lukashenko om införande av ytterligare villkor

(24) IMF – The IMF ‘s Response to COVID-19

(25) OSCE – ODIHR will not deploy election observation mission to Belarus due to lack of invitation

(26) Better than cash – (sida finns ej 404)

(27) Better than cash – Members

(28) Sueddeutsche Zeitung – Pengar styr världen – vem styr pengarna? (tyska)

(29) Deutscher Bundestag – Olaf Scholz konfronterades med anklagelser i Warburg Bank-fallet

(30)  E.J. Schellhous, den nya republiken – grundad på människans naturliga och omöjliga rättigheter; 1883 S. 122;

(31) Edward Bernays, propaganda – konsten av public relations; 1928; Tyska första upplagan 2019

(32) Youtube – Potter’s field

(33) adnkronos.com – Coronavirus, Federazione Onoranze Funebr

(34) Helen Buyniski, Wikipedia: Ett träsk av dåliga knep; 2018

(35) Corona World

(36) MDR.de – Inrikesministrar vill vidta åtgärder mot konspirationsteorier (tyska)

(37) Zeit Online – Christian Drosten: Vi har det i våra egna händer (tyska)

(38) Robert Koch Institut – Pandemin i Tyskland de närmaste månaderna(tyska)

(39) Consent Factory – Invasion of the New Normals

(40) Deutschlandfunk – Företagsporträtt: Kinexon – distanser för amerikansk sport, från minut 05:06 (tyska)

(41) Bfarm.de – Information från BfArM om användning av mun- och nässkydd

(42) Thieme.de – Mun- och nässkydd offentligt: ​​Inga bevis för effektivitet

(43) Youtube – RBB-intervju med professor Dr. Christian Drosten, från minut 25:58 (tyska)

(44) Youtube – Robert Koch-institutets dagliga press briefing om COVID-19 i Tyskland (tyska)

(45) Robert Koch Institut – Tabell med nu-sändningsnummer för R-uppskattning (tyska)

(46) Stmgp.bayern.de – Vanliga frågor om influensa (tyska)

(47) Robert Koch Institut – Epidemiologisk bulletin

(48) Intern kommunikation 222/2020; Tyska förbundsdagen; 20.08.2020

(49) Correctiv.org – Nej, när du bär en ansiktsmask andas du inte in för mycket CO2 (tyska)

(50) Bmi.bund.de – Strategidokument ”Hur man får COVID19 under kontroll” (tyska)

(51) Aerzteblatt.de – Influensaskott: Hur Pandemrix orsakar narkolepsi (tyska)

(52) Focus.de – AstraZeneca stoppar Covid-19-vaccinet (tyska)

(53)Aerztezeitung.at – Utveckling av vacciner(tyska)

(54) Aerzteblatt.de – COVID-19: Mindre studie med klorokin avbruten på grund av komplikationer (tyska)

(55) Aerzteblatt.de – Invasiv och icke-invasiv ventilation av COVID-19-patienter (tyska)

(56) Medizinische Universität – Ischgl-studie: 42,4 procent är antikroppspositiva (tyska)

(57) Reuters – Utvecklingsminister: Fler människor dör av konsekvenserna av låsning än av viruset (tyska)

(58) World Health Organization – The potential impact of health service disruptions on the burden of malaria

(59) World Health Organization – COVID-19-related service disruptions could cause hundreds of thousands of extra deaths from HIV

(60) The Global Fund – Majority of HIV, TB and Malaria Programs Face Disruptions as a Result of COVID-19

(61) Coronakrisen 2020 ur perspektivet att skydda kritisk infrastruktur. Avdelning KM 4 i BMI; 20/05/2020

(62) Youtube – A Special Edition of Path Forward with Bill and Melinda Gates

Om skribenten

Sebastian Friebel är en tysk samhällsdebattör som i skarpa ordalag kritiserat hanteringen av coronakrisen. Tidigare drev han en populär Youtube-kanal, som nu dock raderats från den hårt censurerade plattformen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!