“Läkemedelsverkets anklagelser mot Ion Silver var helt grundlösa”

publicerad 17 oktober 2015

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Läkemedelsverkets anmälan var inte bara grundlös, de har själva begått brott i sammanhanget. Det skriver Anders Sultan efter att åtalet mot honom och hans bolag lagts ned. Läkemedelsverket menade att en privat diskussion om effekten av kolloidalt silver på ett nätforum var olaglig.

När Läkemedelsverket polisanmälde Ion Silver AB, Michael Zazzio och mig, så innebar det att alla tre utreddes med tanke på Läkemedelsverkets påstående om brott mot Läkemedelslagen. Läkemedelsverket ljög i sin polisanmälan, hittade på omständigheter samt undanhöll information. En sådan gärning är åtalbar och kan, om brottet anses vara grovt, leda till fängelse för den statsanställde gärningsmannen – fängelse i upp till sex år.

Kammaråklagaren, vilken Michael Zazzio ringde upp vid årsskiftet, tog i sitt beslut hänsyn till lag 1994:1219, ECHR och de FN-konventioner och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter som styr den individuella yttrandefriheten och som gäller samtliga medlemsländer i FN samt de konventionsstater som har ratificerat konventionerna, vilket Sverige gjorde redan på 1950-talet. Dessa “lagar” får ej överträdas. Det spelar ingen roll vad privatpersoner yttrar eller för vidare i form av information, så länge de inte kränker andra eller äventyrar rikets säkerhet etcetera.

Kammaråklagarens beslut visar att Läkemedelsverket inte kan nå någon framgång med det beslut som de har fattat och som just nu ligger till grund för ett förvaltningsmål i FR i Uppsala. Kammaråklagarens beslut visar även att det som två skånska tidningar skrev om mig, inte har någon skälig grund. Av det som har angripits i artiklarna finns det inga bevis för att att tidningarna i något fall skulle ha rätt. Det har nämligen i målet redan bevisats att tidningarna har baserat sina påståenden på utvalda experters påståenden och inte på vetenskapliga fakta. Vetenskapliga fakta från tidigare publicerade studier har bifogats brottmålen i Helsingborg och Malmö mot den ansvarige utgivaren och därigenom har tidningarnas experter bevisats ha fel i samtliga de yttranden som har angripits och som nu ligger till grund för åtalen i brottmål om grovt förtal.

Minst sex stycken personer på Läkemedelsverket har begått brott mot mig och Michael Zazzio – bolagsmänn i Ion Silver AB och de sex personerna kommer att polisanmälas för tjänstefelsbrott (BB 20 kap samt falsk tillvitelsebrott (BB 15 kap).

Jag hoppas att detta klargörande räcker för att öka förståelsen för att kammaråklagaren har följt lagstiftningen då han fattade sitt beslut.

Du får som myndighetsutövare inte använda dig av något som är preskriberat (preskriptionstid är två år) men Läkemedelsverkets chefsjurist använde sig av en 11 år gammal tidningsartikel som var utgiven av en publicist med utgivningsbevis (lyder under YGL och TF och inte under PUL). Läkemedelsverket påstod osant att artikeln var marknadsföring för Ion Silver AB men Ion Silver AB bildades först år 2012 – nio år efter det att artikeln publicerades.

Vi snackar alltså om kriminalitet på en betydande nivå innanför Läkemedelsverkets väggar. Det blir troligtvis en fällande dom mot dem på Läkemedelsverket som kommer att åtalas framöver.

Hade kammaråklagaren inte kommit fram till det som han kom fram till, så hade han polisanmälts och åtalats. “Förutfattade meningar, fördomar och på förhand färdiga attityder är de okunnigas världsuppfattning” och godtycke strider emot regeringsformen – en av våra grundlagar som det inte får brytas mot.

Här kommer ett klargörande om gällande lagstiftning med avseende på yttrandefriheten och rätten till privat korrespondens (gäller även korrespondens med grupper av människor – till exempel i Facebook-grupper).

Lagstiftning:

Enligt den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR), antagen i svensk lag år 1994 (lag 1994:1219, giltig från och med 1995-01-01), så har var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet. Var och en har även rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

Enligt ECHR gäller även ett förbud mot diskriminering. Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i konventionen skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Ägande och ställning i övrigt (jag är vd i Ion Silver AB och Michael Zazzio är styrelseordförande i samma bolag och det är vi två som äger bolaget Ion Silver AB) medför inte att staten kan inskränka den personliga yttrandefriheten. Mina och Michael Zazzios privata yttranden (där företaget inte uttryckligen används i yttrandena) om kolloidalt silver kan således inte inskränkas utan de har lagens och konventionens stöd för att kunna välja när de vill vara privata.

Åklagaren i Malmö har lagt ned förundersökningen mot Ion Silver AB – ägarna och bolagsmännen jag och Michael Zazzio – med motiveringen att det inte kan antas att brott har begåtts. Läkemedelsverket har anmält sådan brottsmisstanke, vilket innebär att Läkemedelsverkets chefsjurist inte kan lagen och inte begriper vad den innebär och betyder. Läkemedelsverket kan således inte heller komma att få rätt i Förvaltningsdomstolen i Uppsala där överklagandet av Läkemedelsverkets beslut för närvarande handläggs och med 99,99 % sannolikhet kommer att leda till att Läkemedelsverkets tidigare beslut kommer att inhiberas/undanröjas.

 

Anders Sultan, vd Ion Silver AB

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!