Debatt

”EU hotar den fria energikonkurrensen”

publicerad 9 oktober 2012

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till ett nytt direktiv om energieffektivisering. Det innehåller klara planekonomiska drag med allvarliga begränsningar av den fria konkurrensen. I praktiken vill EU tvinga in alla européer i ett utbyggt fjärrvärmenät och därmed stänga ute andra förnybara energiformer för uppvärmning.

Ett sådant direktiv riskerar att kraftigt minska konsumenternas valmöjligheter på en redan starkt oligopolpräglad energimarknad. Regeringen måste därför förespråka fri konkurrens, valfrihet och en mångfald av energilösningar i de fortsatta förhandlingarna om direktivet.

Enligt svensk grundlag ska det allmänna främja en hållbar utveckling som leder till god miljö för nuvarande och kommande generationer. Att branschen ständigt strävar efter att utveckla teknik som förbättrar framtagandet av energi på ett miljövänligare sätt är en absolut nödvändighet om en god miljö ska uppnås. En effektiv konkurrens främjar denna utveckling, utöver den omedelbara konsumentnyttan.


Annonser:


Fjärrvärme är i många fall bra och elenergin från kraftvärmeverken behövlig. Men EU och Sverige måste verka för att alla typer av förnybar energi och smart energilagring ska kunna användas.

Geoenergi är en energiform som kan användas för såväl uppvärmning, via uttag av bergvärme, som kylning eller båda, genom energilagring i mark. Geoenergin producerar idag cirka tre gånger mer förnybar energi än vindkraft och är ett av alternativen som konkurrensutsätter fjärrvärmen. Den betraktas av EU som förnybar energi, eftersom det är solenergi lagrad i marken.

Expansionen av geoenergin har kraftigt bidragit till att minska Sveriges oljeberoende, företrädelsevis i enfamiljsbostäder. Under de senaste åren har även flerfamiljsbostäder och industrier förstått att det går att göra betydande ekonomiska och miljömässiga vinster med geoenergi.

EU-kommissionens förslag andas dessvärre samma favoriserande inställning till fjärrvärmen som många svenska kommuner intar. Kommuner som många gånger samtidigt äger de lokala energibolag som säljer fjärrvärme.

Ett par exempel på hur direktivet vill binda upp Europas småhusägare och företag till fjärrvärmen är följande stycken:

”När det gäller energiförsörjningssektorn måste medlemsstaterna enligt förslaget anta nationella planer för värme och kyla för att utveckla potentialen för högeffektiv produktion och effektiv fjärrvärme och fjärrkyla, samt säkerställa att lagstiftningen rörande fysisk planering ligger i linje med dessa planer”.

”Fysiska planer för städer ska utformas för att säkerställa att /…/ bostadsområden och industrianläggningar som förbrukar värme i sina produktionsprocesser är anslutna till det lokala fjärrvärme- och fjärrkylanätet (…)”.

Dessa stycken, samt andra delar av direktivet som påverkar konkurrensen, borde noggrant konsekvensbeskrivas. Regeringen måste därför i de fortsatta förhandlingarna om energieffektiviseringsdirektivet kräva ytterligare utredning och förespråka fri konkurrens, valfrihet och en mångfald av energilösningar som tillsammans hjälper oss mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Tanken bakom direktivet är att det ska främja en effektiv konkurrens på energimarknaden och främja utvecklingen av förnybara energikällor. Fri konkurrens är också en grundläggande princip på EU:s inre marknad. Dessa fundamentala principer skulle försvinna om det gjordes möjligt för staterna att endast bygga ut och villkora fastighetsägare att använda sig av fjärrvärme. En sådan snedvridning av konkurrensen är ytterst till nackdel för både konsumenter och miljö.

Johan Barth, VD Geotec.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.