EU:s direktiv för biobränsle ohållbart

De negativa effekterna av EU:s biobränslepolitik är avskogning och sänkt grundvatten i Indonesien och Malaysia. I en ny rap­port krävs åtgärder.

publicerad 5 november 2012
Plantagen för palmoljan, som bl.a. används i EU:s "miljövänliga" biobränsle, växer i bl.a. Indonesien och Malaysia och skadar både lokalbefolkningen och miljön enligt ny rapport.

Odlingen av palmolja har ökat kraftigt som en följd av den stora globala efterfrågan. Detta har skadat de lokala samhällena, visar en rapport som SEI, Stock­holm Environment Institute, presenterade i Bryssel den 16 oktober.

EU:s direktiv för förnyelsebar energi (EU-RED) har satt ett mål för att 10 procent av den europeiska transportsektorn ska drivas med förnybar energi år 2020.

Detta har i praktiken innebu­rit en ökning i användandet av biodiesel, som nu står för mer än tre fjärdedelar av konsumtionen av biobränsle i EU.

En av huvudkällorna till bio­diesel är palmolja som odlas i tropikerna, och att producera palmolja för den globala mark­naden har blivit en attraktiv utvecklingsväg för några länder. Indonesien och Malaysia står tillsammans för 90 procent av världens palmolja.

Konflikter och korruption
Baksidan som presenteras i SEI:s rapport är att både befolkningen och miljön påverkas negativt. Forskarna har bland annat in­tervjuat bybor i en av de fat­tigare provinserna i Indonesien, Centrala Kalimantan, som har storskaliga oljepalmsplantager.

De negativa effekterna är avskogning; vattenföroreningar från bekämpningsmedel och dumpade rester från oljeframställningen samt minskade mängder fisk och vattenväxter. Plantagerna torkar även ut den omgivande marken genom att sänka grundvattnet och torka ut brunnar, vilket tvingar män­niskor att ge upp de traditionella risodlingarna.

– Det här är allvarliga frågor som kräver omgående uppmärk­samhet från både myndigheter och privat sektor, säger Maria Osbeck, en av forskarna i SEI, i ett pressmeddelande. Hon påpekar att det finns reg­leringar men att de inte följs av olika anledningar, som politiska konflikter och korruption.

– Det innebär lägre kostnader för producenterna och billigare biodiesel för EU, men på lokalbefolkningens bekostnad.

Krävs ansvarstagande
SEI uppmanar EU att förbättra EU-RED eftersom direktivet nu är under omarbetning. Fokus ligger i dag på att minska utsläpp av växthusgaser och förebygga avskogning, men det finns inga formuleringar om en hållbar an­vändning av mark- och vattenre­surser utanför EU. Det finns inte heller några kriterier för socialt eller ekonomiskt ansvarstagande för de lokala samhällena.

Palmolja är enligt WWF nu­mera en av de vanligaste vegeta­biliska fetterna i livsmedel och hygienprodukter, men skrivs säl­lan ut i innehållsförteckningen.

Artikeln publicerades tidigare i Miljömagasinet
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.