“Rädda barnen från strålningsskador!”

Enligt Arbetsmiljölagen ska rektorn på skolan förebygga hälsorisker för att skydda barnen. Det gör de flesta skolor inte när de använder sig av Wifi och mobiler eftersom de utsätts för hälsovådlig strålning. Det skriver Anja Herdesang från Föreningen för Strålskydd i en insändare.

publicerad 4 augusti 2020
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

I Sverige har den elektromagnetiska strålningen (EMR) och styrkan i de elektromagnetiska fälten (EMF) ökat till extrema nivåer och det fortsätter att öka. Strålningen kommer nu från en hel rad nya källor som till exempel basstationer, master och smartmeters. Strålningsmixen 3G, 4G, 4G+ och 5G ger en cocktail av strålning som man med stöd av många års forskning vet inte är bra för oss.

De nya tekniska installationerna som satts upp överallt innebär en ökad strålning i miljöer runt om dessa, men de gör också att strålningsnivåer från de befintliga trådlösa systemen och smarttelefoner nu drastiskt har ökat. Ett franskt forskningsteam, vid Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif i Strasbourg, har gjort en internationell sammanställning av forskningsrapporter som visar att forskningsresultat inte har hanterats korrekt av nationella och internationella organisationer. Även Världshälsoorganisationen (WHO) omfattas av kritiken. Dessutom är Sveriges gränsvärde för strålning orimligt högt.

Det finns omfattande vetenskapliga belägg för att barn som exponeras för EMR- och EMF-strålning uppvisar försämrad kognitiv förmåga, beteendeproblem med ökad förekomst av psykisk ohälsa, lägre IQ och sämre skolresultat.

 

Vi på Föreningen för Strålskydd har noterat att även skolor, förskolor, offentliga lekplatser och barnavårdscentraler har extremt höga strålningsnivåer. På de flesta skolor är strålningsnivåerna mer än 100 gånger högre än strålningsnivåer som ger cell- och DNA skador, samt även skador på reproduktionssystem.

Det finns omfattande vetenskapliga belägg för att barn som exponeras för EMR- och EMF-strålning uppvisar försämrad kognitiv förmåga, beteendeproblem med ökad förekomst av psykisk ohälsa, lägre IQ och sämre skolresultat (Calvente et al. 2015). Utöver detta finns även starka belägg för att långvarig exponering av mobilstrålning signifikant ökar risken för hjärncancer, leukemi och att reproduktionssystemet hos unga män skadas. Barns vävnader är betydligt känsligare än motsvarande hos en vuxen individ. (Belpomme et al. 2018.) (Sage et al. 2018; Barghava et al. 2018).

Enligt Arbetsmiljölagen skall huvudman, alltså ägare eller rektor, på varje skola bedöma risker som finns för att en elev kan bli sjuk eller skadad i skolan samt förebygga riskerna.

Miljööverdomstolen har i en dom (2005-10-12, mål nr. M 7485-05) slagit fast att basstationer för mobiltelefoni utgör miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Omfattande forskning kopplar strålnings-påverkan från mobilmaster och Wifi till bland annat kognitiva störningar. På sikt ökar risken för cancer och andra allvarliga sjukdomar. Att utsätta barn i skolor för trådlös teknik och strålning direkt från den nya sortens basstationer strider därmed mot såväl Skollagen som Arbetsmiljölagen och Miljöbalken.

Eftersom skolan är en plats för lärande, borde vi som medborgare kräva att Wifi och mobiler omedelbart stängs av i skolmiljö så att arbetsmiljön för barnen är fri från de nya extrema nivåerna av strålning. Förslagsvis ersätts trådlös teknik med fast, avskärmat kablage samt att befintlig mobilmast monteras ner.

Föreningen för strålskydd har pratat med många föräldrar som varit i kontakt med rektorn på deras barns skola angående de nu helt oacceptabla strålningsnivåerna. Rektorerna har i samtliga fall (som vi känner till) mött föräldrarna med avvisande och information om att strålningen inte är farlig. När föräldrarna då återkommit med ansvarsförklaring till rektorn har de tillfrågade rektorerna vägrat skriva under.

Eftersom skolplikt råder har verksamhetsutövaren ett särskilt ansvar för att lokaler och miljö där verksamheten bedrivs inte påverkar barnen negativt, i enlighet med 38 § i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamhetsutövaren har dessutom ett ansvar att känna till Miljöbalken med tillhörande författningar, liksom övriga tillämpliga lagar såsom till exempel Strålskydds, Smittskydds-, Livsmedels- och Folkhälsolagen samt Europarådets resolution 1815. Trots detta så har föräldrar som vänt sig till skolstyrelsen, skolverket, skolinspektionen och arbetsmiljöverket med dessa problem mötts av tystnad.

Strider inte det mot Förvaltningslagen §4 och §6? Vad händer med Sverige just nu?

Det faktum att myndigheter inte svarar angående en sådan här akut sak är ytterst skrämmande. Strålningen på de flesta skolor i Sverige idag har mycket farliga strålningsnivåer. Strålningsnivåerna i barnens skolmiljö måste sänkas så att värdena ligger under de vetenskapligt bevisade skadliga nivåer.

Eftersom rektorer och myndigheter inte tycks bry sig om att åtgärda problemen, trots att föräldrar ber dem, ser vi på Föreningen för Strålskydd inte något annat alternativ än att uppmana alla föräldrar att hålla kvar sina barn hemma tills huvudman för barnens skola har gjort de åtgärder som krävs för att säkra skolmiljön från rådande extrema strålningsnivåer och föräldrar borde gå ihop och hjälpa varandra med dagverksamhet för barnen.

 

Anja Herdesang
Föreningen för Strålskydd

 

Europarådets resolution angående skydd av barn

Europarådets resolution 8.3.2 slår fast att man "för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet."

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!