SD backar Nya Dagbladet i mediestödsnämnden – sågar beslutet om avslaget redaktionsstöd

Statliga mediestödet

publicerad 27 februari 2021
- av Isac Boman
Kerstin Morast MPRT
Föredragande verksjuristen Kerstin Morast har behandlat Nya Dagbladets begäran om omprövning, men menar att hon själv inte känner till helt avgörande detaljer i ärendet.

För ungefär en månad sedan överklagade Nya Dagbladet beslutet från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) att på ytterst tvivelaktig grund avslå redaktionsstöd till tidningen för att man jobbar för mycket ideellt. Nu markerar Sverigedemokraterna mot det egendomliga och vida uppmärksammade fallet i Mediestödsnämnden, där den föredragande handläggaren Kerstin Morasts mening vid omprövningen är att ”inget tillkommit som ger anledning att anta att beslutet är felaktigt”.

I konkreta ordalag är det paragraf 9a i mediestödsförordningen man hänvisar till för att avslå Nya Dagbladets ansökan och som säger att ”Redaktionsstöd får lämnas till allmänna nyhetsmedier som har behov av ekonomiskt stöd för sin redaktionella verksamhet.”

12 miljoner kronor beviljades samtidigt av nämnden i stöd till bland annat till den vänsterpopulistiska boulevardtidningen Aftonbladet, trots att man så sent som 2018 gjorde en vinst på 148 miljoner kronor. Lidingö Nyheter, som inte har en enda anställd person och drivs helt på hobbybasis, beviljades också stöd.

Trots detta menar verksjuristen Kerstin Morast, som också författat många av myndighetens föreskrifter och var handläggare i frågan, att det föregående beslutet varit korrekt. Morast menar själv att mediestödsnämndens beslut gällande Nya Dagbladet ska stå fast eftersom det inte har framförts nya omständigheter, något som alltså inte stämmer bland annat mot bakgrund av det fall som NyD uppdagat gällande Lidingö Nyheter.

Av 37 § förvaltningslagen (2017:900) framgår att en myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning. Inkommen skrivelse innehåller inget som ger anledning att anta att beslut med dnr 20/04512 daterat är felaktigt. Skäl för ändring saknas därför.”

MPRT menar alltså att NyD bör ha förstått att man inte kan får använda sig av ideella resurser baserat på denna text, även om man har redaktionella kostnader i övrigt. Detta samtidigt som myndigheten finansierar upp till 75 procent av hela verksamheten för mängder av andra tidningar. NyD har både före och efter ansökan kontrollerat detta och har ännu inte funnit någon sådan regel. I skarp kontrast till beslutet har MPRT istället bekräftat att någon sådan gräns för ideella resurser inte finns. Även andra tidningar så som Samhällsnytt har på ett otvivelaktigt sätt visat att NyD blivit diskriminerade i handläggningsprocessen.

Majoriteten av mediestödsnämnden stödjer Morast linje, som dock får kraftigt mothugg av Sverigedemokraternas nya ledamot Erik Larsson som sågar beslutet i en detaljerad skiljaktig mening i ärendet.

 

Myndighetens handläggare ställs till svars

Morast får frågor om ärendet som hon förberett för nämnden och varför hon menar att inga nya omständigheter har tillkommit:

Det har väl tillkommit detta med Lidingö Nyheter och att de hade lägre kostnader?

För mediestödsnämnden var inte det en ny omständighet. Det visste ju mediestödsnämnden om, svarar Morast.

Hon menar vidare att när det gäller behov av ekonomiskt stöd att det ”går en gräns någonstans”. Hon menar vidare att ”Nya Dagbladet hamnade på den ena sidan och Lidingö Nyheter på den andra”. Lidingö Nyheter förlitar sig dock på en ännu större andel oavlönade skribenter varför förhållandet borde vara omvänt.

Att nämnden inte har förstått ärendets natur kan därtill beläggas med att bland annat ledamoten Kristoffer Löfblad trodde att Nya Dagbladet var en ”ideell förening” och därför inte kunde får stöd. Detta är helt felaktigt då mängder av ideella föreningar får och har fått stöd – Nya Dagbladet är dessutom inte ens en ideell förening.

Du vet ju att Lidingö Nyheter inte har några anställda?

Vet jag det? Jag vet inte det, menar Morast trots att detta framgår av det ärende hon själv prövat.

Det ser du på personalkostnaderna som de har uppgivit.

När jag tittar på denna omprövning så tittar jag på Nya Dagbladet.

Det har ju framkommit att Lidingö Nyheter inte har några anställda alls och att ägaren jobbar helt ideellt.

Jag har inte sett något sånt.

Kerstin Morast MPRT
Från Nya Dagbladet begäran om omprövning. Kerstin Morast MPRT menar att hon inte känner till det som Nya Dagbladet har skrivit i dokumentet som hon prövade.

 

Att döma av Morast kommentarer har hon själv alltså inte läst Nya Dagbladet begäran om omprövning. I skrivelsen framgår det mycket tydligt att Lidingö Nyheter har betydligt lägre kostnader än Nya Dagbladet i alla avseenden. Några personalkostnader har Lidingö Nyheter inte alls vilket bekräftats i en intervju med företagets ledning.

Du har väl deras kostnadsredovisningar inför redaktionsstödet och kan se vilka personalkostnader de hade?

Nej, vet du vad jag gör. Jag har tittat på det beslut som skall prövas.

När det gäller MPRT:s paragraf som Nya Dagbladet föll på handlar det om ”behov av ekonomiskt stöd”. MPRT har alltså helt enkelt hoppat över kärnan i hela ärendet i detta fall – att jämföra handläggningen av Lidingö Nyheter med Nya Dagbladet.

Man kan tolka det som att det är behovsprövat?

Ja, det kan man tolka så och då måste nämnden tolka när man anses ha behov.

Aftonbladet gjorde en utdelning på 167 miljoner till sitt moderbolag. Har de behov av stöd eller har ett bolag som måste förlita sig på ideella resurser det?

Jag kan inte diskutera i allmänhet. Jag kan diskutera Nya Dagbladet. Jag kan inte diskutera hypotetiska fall.

Vad betyder behov av ekonomiskt stöd då?

Den som söker skall visa behov av ekonomiskt stöd. Där måste nämnden dra en gräns.

Om du går in på ett socialkontor, vad betyder då behov av ekonomiskt stöd?

Vet du vad. Jag tror du försöker blanda in saker som inte är så relevanta.

Folk måste ju förstå era föreskrifter innan de ansöker när detta kostar 30-40 000 kronor?

Jag känner till att det kostar pengar.

I sammanhanget kan även nämnas att MPRT finansierar upp till 75 procent av tidningar verksamheter som annars hade fått förlita sig på ideella resurser. Morast utvecklar efter fler frågor:

För att man skall ha behov av ekonomiskt stöd så kan man göra en vinst på 100 miljoner, men om man gör en förlust och måste förlita sig på ideella resurser, såsom runt 40 tidningar som ni redan ger press- och mediestöd i olika former – då har man inte rätt till stöd, men ni ger dem det ändå?

Det kan inte jag säga utan det är något som mediestödsnämnden bedömer.

Tycker du att paragraf 9a är tydlig i detta. De borde ha förstått detta innan de ansökte?

Det är mediestödsnämnden som måste tolka detta.

Morast menar vidare under samtalet att de fortfarande inte kan definiera hur stor andel ideella resurser man får ha.

 

Sverigedemokraternas ledamot sågar nämndens beslut

SD:s ledamot Erik Larsson markerar kraftigt mot MPRT och nämndens hantering av Nya Dagbladet. I beslutet har han dessutom noterat en skiljaktig mening med en helt ny infallsvinkel.

I inlagorna som vi tagit del av skriver Larsson bland annat:

Den fakultativa bestämmelsen kräver inte att nya omständigheter har tillkommit och nämnden får därför ändra sitt beslut vilket det står klart att den ska göra i detta fall. Beslutet med diarienummer 20/04512 var därför felaktigt och ska därför ändras av nämnden och medföra ett beviljande till Nya Dagbladet.

Innan detta förklarar Larsson sin ståndpunkt och berör även den verklighetsfrånvända tolkningen av paragraf 9a:

Vad som framkommit i behandlingen av ärendet är att tidningen har uppfyllt kraven i övrigt men fått avslag på sin ansökan på grund av för stor andel personal som arbetar ideellt. Detta krav härleder mediestödsnämnden ur 9a § Mediestödsförordningen där behov av ekonomiskt stöd tolkas som att stöd inte får ges till tidningar med för stor andel ideell personal. En tidning kan dock ha andra kostnader än personalkostnader. I samma bestämmelse står det att ”redaktionsstöd får endast användas för kostnader som är förknippade med det allmänna nyhetsmediets redaktionella verksamhet” vilket med en e contrario-tolkning innebär att stöd kan ges till nyhetsmediets redaktionella verksamhet vilket torde innebära att annat än strikt tolkat personalkostnader kan ersättas.”

Larsson har även satt press på myndigheten i ett ärende om tidningen Offensiv som Nya Dagbladet har uppmärksammat, där det förekommit uppenbart fusk med upplagan.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.