Alla människors olika värde och lika rättigheter

Alla människor är inte lika mycket värda. Det står inte heller i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men alla människor har ett människovärde och lika rättigheter och skyldigheter.

publicerad 10 december 2017

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


93 840 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Människan föds fri. Människan har rätt till fri vilja, integritet och egenart. Människan är samtidigt skyldig att respektera andra människors rätt till detsamma. Om en människa kränker en annan människas rättighet, förlorar denne per automatik sin egen rätt i samma utsträckning.

Vi har alltså mänskliga skyldigheter. Utan mänskliga skyldigheter, inga mänskliga rättigheter.

Alla människor har ett grundläggande okränkbart människovärde. Men en människas värde avgörs främst av dess handlingar och dessa måste stå i relation till värdet för tredje part. Man kan därför inte säga att alla människor är lika mycket värda. Ingen sund och ärlig människa värderar okända människors barn lika mycket och starkt som sina egna.

Inte ens de högst utvecklade altruister har förmågan att hysa samma mått av empati för människor som man aldrig träffat eller ens känner identiteten på, som människor de kan relatera till i sin närhet. Den som påstår något annat ägnar sig åt självbedrägeri.

Termen “alla människors lika värde” är en dogm utan möjlighet till applicering i det verkliga livet. Termen är i själva verket en felöversättning ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Artikel 1  i FN:s deklaration lyder “All human beings are born free and equal in dignity and rights” vilket korrekt översatt blir “Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter” vilket alltså får en annan innebörd än felöversättningen.

I Sverige och i ett antal ytterligare länder används felöversättningen medvetet. Ibland omedvetet. En lögn som upprepas tillräckligt många gånger blir till slut till tagen för sanning.

Man kan inte tala om några rättigheter utan att ha några skyldigheter. Några villkorslösa rättigheter existerar inte.

Däremot är alla människor lika inför Lagen, och har samma rätt till en rättvis behandling.

Det är naturligt att värderingen av andra människors värde inför oss själva förblir subjektiv. Det skall inte blandas ihop med hur en rättsstat likställer människor inför rättvisan.

Men en sådan medveten sammanblandning har skapats för att förstöra vår förmåga till orientering och urskiljning. Få dogmer har i det moderna samhället skapat större lidande och mental och känslomässig förvirring som dogmen “alla människors lika värde”. Ett sådant marxistiskt synsätt tillämpades på idealet för den sovjetiska massmänniskan där ingen människa fick vara bättre än någon annan.

Dogmen har blivit ett moraliskt rättesnöre som genomsyrar hela samhället mot vilken blotta ifrågasättandet knappast kan få mörkare associationer än mot denne som invänder mot denna utstuderat sataniska dogm.

Många människor kan känslomässigt skilja på vad som är rätt och fel, men saknar i vardagen möjlighet att värja sig för detta tätt sammanvävda bedrägeri som kallas för “alla människors lika värde” där något väldigt sant, rätt och riktigt sammanblandats med något helt falskt, fel och bedrägligt.

Varje människa har inte samma värde inför alla andra människor. Det är en omöjlighet. Det är viktigt att vi får värdera och gradera andra människor utifrån deras handlingar och vår egen relation till dem.

“Alla människors lika värde” är en tvångstanke som sliter sönder och plattar till vårt samhälle. Den dödar alla former av verklig mångfald, variation och utveckling. Den påtvingar enfald och tanklöshet.

Dogmen används med exakt omvänd effekt mot den först uppfattade. Den exkluderar människor. Först från politiska samfund och statliga sammanslutningar till att numera i stort sett exkludera människor ifrån alla grundläggande samhällsinstanser såsom idrottsklubbar, föreningslokaler eller möjligheten att ens kunna inneha ett bankkonto om man inte böjer sig för denna tvångstanke.

Dogmen “alla människors lika värde” måste helt förkastas och istället ersättas med uppfattningen om alla människors grundläggande, men olika värde jämte lika rättigheter och skyldigheter.

Djävulen gömmer sig i detaljerna.

 

NyD Analys

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!