Så inledde FN sitt samarbete med World Economic Forum

Globalismens framfart

publicerad 15 november 2022
- av Markus Andersson
FN:s generalsekreterare António Guterres och Klaus Schwab.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den globalistiska organisationen World Economic Forum, grundad och styrd av den ökände teknokraten Klaus Schwab, är ursprungligen en privat lobbyorganisation som finansieras av världens multinationella företagsjättar.

Faktum är dock att organisationen sedan flera år tillbaka har ett officiellt partnerskap med FN sedan 2019 – och den gemensamma nämnaren är att accelerera implementeringen av Agenda 2030.

Den 19 juni 2019 skrev Förenta Nationerna under ett partnerskap med Schwabs kontroversiella lobbyorganisation i syfte att, som man beskriver det, ”påskynda genomförandet av 2030 års agenda för hållbar utveckling”.

Tanken med partnerskapet när det lanserades var också att hålla ett årligt möte mellan World Economic Forum och FN – men också att FN:s generalsekreterare deltar som huvudtalare i Schwabs sammankomster i Davos.

– Den här eftermiddagen bevittnades generalsekreteraren och World Economic Forums grundare Klaus Schwab signera en viljeförklaring om ett strategiskt partnerskap mellan FN och World Economic Forum. Denna avhandlar samarbetsområden för att fördjupa de två institutionernas engagemang för att tillsammans accelerera implementeringen av Agenda 2030, deklarerade FN:s talesman Stéphane Dujarric.

Stéphane Dujarric presenterar partnerskapet mellan FN och World Economic Forum.

Det strategiska partnerskapet mellan Schwabs privata organisation och FN fokuserar på sex olika områden där man ska föra världen närmare Agenda 2030 som man beskriver i följande ordalag:

Finansiering

FN och World Economic Forum ska gemensamt ”mobilisera system och accelerera finansieringsflödet mot Agenda 2030 och FN:s hållbara utvecklingsmål” samt hitta lösningar för att öka långsiktiga investeringar som möjliggör dessa mål.

Klimatförändringar

Man ska gemensamt ”uppnå tydliga, mätbara och offentliga åtaganden från den privata sektorn” för att uppnå så kallad koldioxidneutralitet senast 2050, samt samarbeta för att skapa offentlig-privata plattformar inom kritiska sektorer med höga utsläpp och utöka de tjänster som krävs för anpassning till klimatförändringarnas effekter.

Hälsa

Schwabs organisation och FN ska gemensamt arbeta för att hjälpa länder att ”uppnå en bra hälsa och välmående för alla inom ramen för Agenda 2030” och fokusera särskilt på ”globala hälsohot som kräver starkare flerpartssamarbeten och handlingar.

Digitalt samarbete

Man lovar att gemensamt arbeta för att ”möta behoven av den fjärde industriella revolutionen” samtidigt som man strävar efter att ”främja global analys, dialog och standarder för digital förvaltning och digital delaktighet”.

Könsjämlikhet och feminism

World Economic Forum och FN ska gemensamt ”främja flerpartspartnerskap och koalitioner för kvinnors fullständiga deltagande och lika möjligheter på alla beslutsnivåer och för kvinnors produktiva deltagande i arbetskraften, samt främja lika lön för likvärdigt arbete inom alla sektorer och yrken samt inom dessa”.

Utbildning och färdigheter

FN och Schwabs organisation lovar också att främja flerpartspartnerskap i syfte att ”ta itu med global omskolning och livslångt lärande” för att möta de framtida kraven på arbetskraft och ge ungdomar ”livslång kompetens och anständiga arbeten”.

Klaus Schwab uttryckte förståeligt nog stor behållning i samband med att samarbetsavtalet skrevs under och deklarerade att ”det är av yttersta vikt för mänsklighetens framtid” att målen för hållbar utveckling uppnås.

– World Economic Forum har åtagit sig att stödja denna ansträngning och att arbeta med FN för att bygga en mer blomstrande och rättvis framtid, deklarerade han.

– Det nya strategiska partnerskapet mellan FN och World Economic Forum har stor potential att ytterligare främja våra insatser för viktiga globala utmaningar och möjligheter, från klimatförändringar, hälsa och utbildning till jämställdhet, digitalt samarbete och finansiering för hållbar utveckling, förkunnade FN:s generalsekreterare António Guterres och betonade vikten av att skapa en ”hälsosam planet” med ”delat välstånd” samtidigt som ”ingen lämnas utanför”.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

2015 antog samtliga FN:s medlemsländer i generalförsamlingen resolutionen Agenda 2030 för "hållbar utveckling" som består av 17 huvudmål och 169 delmål inom en rad olika områden i uttalat syfte att, som det beskrivs, göra världen mer ”hållbar”, avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa och ”lösa klimatkrisen.”

De 17 huvudmålen lyder enligt följande:

1. Fattigdomen ska avskaffas överallt i alla dess olika former
2. Avskaffa hungern. Alla ska ha tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat. Livsmedelsförsörjningen ska tryggas och ett hållbart jordbruk uppnås.
3. Det ska säkerställas att alla får hälsosamma liv och välbefinnandet för alla jordens invånare ska främjas.
4. Alla ska få en inkluderande och likvärdig utbildning och ett ”livslångt lärande för alla” ska främjas.
5. Jämställdhet ska uppnås och flickor och pojkar ska ha lika möjligheter, rättigheter, villkor och makt inom alla områden.
6. Alla ska ha rent vatten och tillgång till grundläggande sanitet.
7. Det ska finnas global tillgång till ren och förnybar energi och rena bränslen.
8. Världens länder ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
9. FN-länderna ska verka för en ”inkluderande och hållbar industrialisering” samt främja innovation.
10. Ojämlikheten mellan och inom världens länder ska minskas och staterna ska sträva efter att bygga ett ”jämställt samhälle.”
11. Städer och samhällen ska göras ”inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.”
12. Produktionen och konsumtionen ska göras ”hållbar” för att minska negativ påverkan på klimat, miljö och hälsa.
13. Klimatförändringarna ska bekämpas omedelbart.
14. Haven ska bevaras och de marina resurserna nyttjas på ett hållbart sätt.
15. Ekosystemen ska skyddas och återställas och en hållbar användning av dessa ska uppmuntras. Förlusten av biologisk mångfald ska stoppas.
16. Skapandet av ”fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling” främjas där alla ska få tillgång till ”rättvisa” och där institutionerna är ”inkluderande med ansvarsutkrävande på alla nivåer.”
17. ”Det globala partnerskapet ska återvitaliseras” för att ”stärka agendans genomförande”. Regeringar, privata företag, FN och andra aktörer ska samarbeta för att nå resultaten för Agenda 2030.

Källa: Regeringen

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!