Polismyndigheten tvingas betala skadestånd för illegal husrannsakan mot chefredaktör

publicerad 29 juni 2023
- av Markus Andersson
Martin Saxlind var utomlands när tillslaget gjordes.

Justitiekanslern har beslutat att polismyndigheten ska betala 10 563 kronor i skadestånd och ytterligare 8906 kronor i advokatkostnader till Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind. JK pekar på att husrannsakan var orimlig och oproportionerlig eftersom han aldrig var misstänkt för något allvarligt brott.

Nya Dagbladet kunde i oktober 2021 rapportera om hur polisen passade på att bryta sig in i Saxlinds hem när denne befann sig utomlands – och att man även beslagtog datorer och hårddiskar med stora mängder källskyddat material. Husrannsakan genomfördes eftersom Saxlind påstods vara misstänkt för att utan polistillstånd ha arrangerat ett torgmöte där den unge mördade nationalisten Tommie Lindh skulle hedras.

Ångermanlands tingsrätt nådde snart fram till slutsatsen att det saknades skäl för husrannsakan och att den beslagtagna utrustningen skulle återlämnas. Detta eftersom polisens agerande ansågs oproportionerligt då det brott Saxlind var misstänkt för bara skulle kunna leda till böter. Saxlind och hans advokat beslöt att även JK-anmäla polisen i syfte att ”avskräcka från fortsätta polisiära övergrepp”.

– Vi krävde 75 000 kr i skadestånd och visste att vi inte skulle få det men räknade med att åtminstone vinna något då polisen väldigt uppenbart agerat rättsvidrigt i det här fallet, berättar han för Nordfront, och nu har JK nått ett beslut.

Beslaget av två datorer och nio hårddiskar har beslutats i en förundersökning om brott mot ordningslagen, vilket legat på bötesnivå (2 kap. 29 § ordningslagen). Den husrannsakan vid vilken beslaget gjordes ägde rum ett och ett halvt år efter att skälig misstanke mot sökanden hade uppkommit. Av Polismyndighetens yttrande framgår att några andra egentliga utredningsåtgärder inte hade vidtagits i tiden dessförinnan. Redan av dessa skäl kan beslagets proportionalitet starkt ifrågasättas. Därtill kommer att beslaget avsett datorer och hårddiskar som kunnat antas åtminstone delvis innehålla källskyddat material för vilket beslagsförbud gällt enligt 27 kap. 2 § RB. Förutom att sökanden tagit upp frågan om källskydd i anslutning till beslagstidpunkten borde det ha varit känt för polisen under utredningen att han varit ansvarig utgivare för den nättidning som haft anknytning till den allmänna sammankomsten i mars 2020 och till den anmälda gärningen. Mot den bakgrunden får såväl beslaget som husrannsakan – vilken skett i syfte att eftersöka just datorer – anses ha varit oproportionerliga. (jfr NJA 2015 s. 631).

Det nu sagda innebär att besluten om husrannsakan och beslag får sägas ha varit uppenbart oriktiga och innefattat fel eller försummelse i skadeståndslagens mening”, står det bland annat att läsa.

Utöver 10 000 i skadestånd dömer JK också polisen att ersätta Martin Saxlind för de resor han tvingats göra för att återta den beslagtagna utrustningen – som av oklar anledning fanns utspridd på olika polisstationer i olika städer. Hans advokatkostnader ska också ersättas med 8906 kronor.

– Det här är en förlust för polisen och därmed en vinst för mig. Särskilt när det kommer så här långt i efterhand när allt annat redan är klart och löst känns det ju som en ren vinst att få lite upprättelse. Men rent krasst skapade ändå husrannsakan mer problem än vad de här pengarna kan kompensera. All beslagtagen elektronik som jag var tvungen att byta ut kostade till exempel mer än 10 000 kr och husrannsakan ledde också till vissa absurda missförstånd som jag behövt lägga tid på att rätta till, kommenterar han själv.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!