Svenska folkets attityder till vaccinering skall kartläggas

Publicerad 23 november 2012
  välja vaccin

  Tilliten till både vacciner och myndigheter minskar. Nu skall våra attityder kartläggas så att inte vår benägenhet att ta fler vacciner i framtiden minskar. En forskare vid Umeå universitet, Britta Lundgren, professor i etnologi, har beviljats ett anslag på fem miljoner kronor av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för ett fyraårigt projekt, ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar”

  Företroendet för vacciner har minskat sedan vaccinskandalen år 2009 då över 150 barn senare fick narkolepsi. Barnet på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Nik Makepeace/Flickr/CC SA

  Universitetet skriver i sitt pressmeddelande:

  Under sommaren 2010 rapporterades från Läkemedelsverket ett oväntat högt antal personer som drabbats av den sällsynta sjukdomen narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix inför hotet från svininfluensa-pandemin A(H1N1).
  Antalet drabbade steg snabbt och även andra neurologiska biverkningar inrapporterades. I efterförloppet har kunnat noteras en påtagligt minskad tillit till läkarvetenskapen, politiken och myndigheterna.

  Detta är tydligt inte minst inom medierapportering och inom sociala medier som bloggar, webbsidor och Facebook-grupper. Misstänksamheten mot vaccinering märks också genom att betydligt färre än tidigare nu vaccinerat sig mot vanlig säsongsinfluensa. Det finns också tecken på en växande antivaccinationsrörelse i Sverige.

  I Sverige förbereds en ny vaccinlag och i förarbetena till denna poängteras problemet som rör minskad tillit och förtroendeklyftor i samhället. För att inte dessa problem skall öka och utgöra en påtaglig riskfaktor när Sverige och/eller världen drabbas av nästa pandemi är det nödvändigt med tvärvetenskaplig forskning som med kulturvetenskapliga metoder kan belysa de sociala och kulturella mekanismer som har betydelse när människor värderar fakta och fattar beslut om exempelvis vaccinationer.

  Syftet med projektet är att undersöka kulturella och sociala mönster hos grupper som på olika sätt varit inblandade i förloppet kring pandemin.

  Med hjälp av metodologiska och teoretiska redskap inom kulturanalys och narrativ forskning belyses hur människor i dessa olika kategorier i sitt berättande definierar fenomen som rör hälsa, sjukdom, smitta, smittobärare och vaccination. Genom etnografiskt fältarbete (intervjuer, observationsstudier, bildanalyser mm) samt andra typer av metodik som förenar kvantitativ och kvalitativ metod, insamlas ett material som används för att urskilja de viktigaste faktorerna för människors bedömningar och beslutsfattande.

   

  Pressmeddelandet ifrån Umeå universitet


  Vaccinskandalen som skakade Sverige

  Hösten 2009 uppmanades hela det svenska folket att vaccineras emot den så kallade svininfluensan av myndigheterna. De flesta medierna var mycket okritiska i sin larmrapportering. Ett samband mellan vaccinet Pandemrix och sjukdomen narkolepsi har senare konstaterats. Narkolepsi är en livslång neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i hjärnans reglering av sömn och vakenhet. Över 150 barn i Sverige beräknas ha fått sjukdomen som en följd av massvaccinationen.

  Den svenska statens avtal med vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline var hemligstämplat. I uppgörelsen framgick bland annat att tillverkaren friskrivit sig allt ansvar för eventuella skadestånd som resultat av biverkningar.

  När nu stora grupper av främst barn och ungdomar fått livslånga besvär och sjukdomar som en följd av vaccinet är det istället skattebetalarna som får bekosta skadestånden.

   


  Liknande artiklar:

  Eftersom du läser det här…

  Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

  Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

  Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

  Tack för ditt stöd!