Danska barn nu officiellt i minoritet på flera platser i Danmark

Befolkningsutbytet i Väst

publicerad 20 december 2019
- av Isac Boman

I Ishøj kommun har två av tre barn som föds en mor som antingen själv är invandrad eller barn till invandrade, med liknande siffror i andra kommuner i Köpenhamns västregion. I hela Danmark hade var femte nyfödd förra året en invandrare i första eller andra generationen som mor.

Under förra året föddes 270 barn i Ishøj kommun, varav 182 hade en mor som antingen själv var invandrare eller andra generationens invandrare. Två tredjedelar av alla nyfödda i kommunen är därmed födda av en mor med icke-danskt ursprung. Till överväldigande del hade modern rötter i ett icke-västligt land.

De nya siffrorna är från Danmarks Statistiks årliga rapport, ”Invandrare i Danmark”, där man också kan se att Ishøj inte är unikt i landet. Kommunen har störst andel barn födda av en mor med icke-dansk bakgrund i landet, men även i flera andra kommuner i Köpenhamns västregion förekommer samma tendens.

I Vallensbæk hade 58 procent av kommunens nyfödda under förra året en mor med en annan bakgrund än dansk. Motsvarande siffror för kommunen Høje-Taastrup var 53 procent, Brøndby kommun 51 procent, Albertslund kommun 47 procent. För dessa fyra kommuner hade mellan 40 och 50 procent av alla nyfödda hade en mor med härkomst i ett icke-västligt land.

Enligt siffror från Danmarks Statistik föddes det 61 476 barn i hela Danmark förra året, varav cirka 4 000 hade en mor som invandrat till Danmark från ett västland. 7 430 hade en mor som invandrat till Danmark från ett icke-västligt land, och för 1 947 nyfödda gällde att deras mor hade rötter i ett icke-västligt land. Med andra ord hade mer än var femte nyfödd i Danmark under förra året, 22,2 procent, en invandrare i första eller andra generationen som mor.

Som jämförelse utgör invandrare och ättlingar till invandrare 14 procent av den danska befolkningen. I en nationell översikt kan noteras att även ett par av landets största städer, Köpenhamn och Odense, ligger över det nationella genomsnittet med 25,7 respektive 23,5 procent av alla nyfödda med en mor med annat ursprung än danskt. I Aarhus och på Frederiksberg låg talen på cirka 20 procent, och i Aalborg var det över 15 procent.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!