Olagligt vattenkraftverk stängs i Västerbotten

publicerad 15 november 2022
- av Sofie Persson

Umeå energi har länge velat lagligförklara ett vattenkraftverk man olagligen byggt i Sävarån, något som organisationen Älvräddarna kämpat emot för att rädda djur- och naturliv som förstörs. Nu har mark- och miljödomstolen gått på organisationens linje och vattenkraftverket kommer inte att få fortsätta verka.

Sävarån ligger i Västerbotten och rinner genom Skellefteå, Vindelns och Umeå kommuner. Den är cirka 140 kilometer lång och ligger i ett så kallat Natura 2000-område, det vill säga naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Den har ett skyddsvärt laxbestånd där man beräknar att det produceras cirka 5000 laxsmolt per år. Sävarån har också ett av Sveriges rikligaste bävertillstånd och i vattensystemet finns dessutom bisam, utter, flodpärlmussla, öring, harr, gädda, abborre och lake.

I ån finns dock sedan en tid tillbaka ett vattenkraftverk som byggts utan laglig grund. Däremot har Umeå energi velat lagligförklara detta i domstol, något som organisationen Älvräddarna stridit emot genom att delta som motpart i domstolsprövningen av den ansökan ägarna till Sävar kraftverk lämnade in 2018.

– Kraftverket är småskaligt och ger 1,8 GWh el per år vilket motsvarar ungefär 0,09 promille av den el vi varje år nettoexporterar till andra länder, säger Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna.

Nu har mark- och miljödomstolen gått på Älvräddarnas linje och kommer inte att tillåta att vattenkraftverket förklaras som lagligt och det får därmed inte heller fortsätta användas.

Mot denna bakgrund finner mark- och miljödomstolen att det inte kan anses visat att verksamheten sedan turbinen installerades har kunnat bedrivas – och inte heller med den planerade verksamheten framgent kommer att kunna bedrivas – med en obetydlig påverkan. Den ansökta verksamheten står således i strid med utbyggnadsförbudet i 4 kap. 6 § miljöbalken. Redan av detta skäl ska ansökan avslås“, står det i beslutet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!