Efter EU-domen: Skogsägare tvingas ta hänsyn till kråkor

publicerad 15 februari 2022
- av Jan Sundstedt

Framöver kommer svenska skogsägare att vid avverkning och andra skogsbruksåtgärder tvingas ta hänsyn till alla fågelarter ”på individnivå” – oavsett om deras bevarandestatus hotas av åtgärderna eller inte. Bakgrunden är att samtliga vilda fåglar räknas som fridlysta och därav måste ha ett särskilt skydd, enligt flera nya EU-domar.

Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att ”vägledande domar både nationellt och i EU” innebär att svenska skogsägare tvingas ta ett betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller hota fridlysta arter när man ska avverka skog eller utföra liknande arbete.

– Utan att överdriva skulle man kunna beskriva det här som en ny ordning i skogen. Det är naturligtvis en stor omställning för skogsägare, det förstår vi, men rättsutvecklingen är tydlig i den delen och det behöver både skogsägare och vi som myndighet nu successivt anpassa oss till, säger Göran Rune, chef för Skogsstyrelsens skogsavdelning.

Förändringarna innebär bland annat att den som äger skog måste visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter ”på individnivå” – eftersom alla fåglar enligt artskyddsförordningen räknas som fridlysta. Dessutom måste skogsägaren ta hänsyn till fridlysta växter och andra djur och är själv ”skyldig att skaffa kunskap som behövs” för att inte påverka arterna negativt vid avverkning.

Det blir också mer byråkrati framöver. Skogsstyrelsen kommer bland annat att betydligt oftare än tidigare begära in kompletterande underlag och utredningar från skogsägaren gällande de arter som kan tänkas påverkas negativt av skogsarbetet.

– Skogsstyrelsen måste som myndighet följa gällande lagstiftning och vägledande avgöranden från domstolar. Det kommer att behövas mer vägledning framöver kring hur det här behöver hanteras och vi vet att fler domar är på väg i pågående domstolsärenden, säger Andrea Airosto, verksjurist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen motiverar förändringarna med att en EU-dom från mars 2021 också visade ”att delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte var förenlig med EU-lagstiftningen.”

Tidigare gällde förbuden enbart om artens bevarandestatus påverkades negativt av skogsarbetet, men framöver räcker det alltså med att störa valfri fågelart eller påverka dessa negativt för att skogsbruksåtgärden ska nekas.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!