Svenska medborgare vill se krav att kunna betala med kontanter

Kriget mot kontanterna

publicerad 25 juli 2022
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersöker varje år allmänhetens åsikter och uppfattningar i olika politiska frågor. I årets rapport framgår bland annat att de flesta svenskarna önskar införa mycket hårdare fängelsestraff och lagstifta så att det alltid är möjligt att betala med kontanter.

I den årliga SOM-undersökningen undersöks svenskarnas hållning i 44 sakfrågor och svaren för den senaste rapporten samlades in under hösten och vintern 2021. Nedan ett urval från några av kategorierna.

Ekonomi

En klar majoritet av de svenska medborgarna vill minska inkomstklyftorna i samhället – 34 procent tycker att detta är ett “mycket bra” förslag och 32 procent att det är ett “ganska bra” förslag. Att höja skatterna uppfattas dock som ett negativt förslag och bara fyra procent tycker att detta förslag är mycket bra samtidigt som 14 procent anser att det är ett ganska bra förslag. 53 procent är klart negativa och 29 procent vet inte om förslaget är bra eller dåligt. Vänder man på det så är 43 procent av de svarande positivt inställda till att sänka skatterna medan 29 procent är negativt inställda till att göra detta.

När det kommer till att införa lagkrav på att alltid kunna betala med kontanter anser 53 procent att detta vore en god idé – medan 26 procent är emot.

En majoritet (53 procent) vill också införa sex timmars arbetsdag – jämfört med 25 procent som tycker att detta förslag är dåligt. Endast 16 procent anser att det är ett bra förslag att höja pensionsåldern.

Höjd koldioxidskatt på bensin är någonting som förkastas av 49 procent av undersökningens deltagare och får stöd av 29 procent. Hela 80 procent tycker att “Sverige borde satsa mer på ett miljövänligt samhälle” – medan bara fyra procent är emot.

Vård och skola

En klar majoritet (63 procent) av undersökningens deltagare anser även att staten bör överta ansvaret för skolan från kommunerna – bara 11 procent är motståndare till detta. För sjukvården är det ännu fler (71 procent) som vill att staten ska ha ansvaret för verksamheten.

Huruvida regionerna ska avskaffas har många av de svarande ingen bestämd uppfattning om – 46 procent anger att detta varken är ett bra eller dåligt förslag med ungefär lika många för och emot. Däremot vill 74 procent att det ekonomiska stödet till glesbygden utökas.

Enbart 18 procent av deltagarna vill minska den offentliga sektorn – medan 51 procent tycker att detta är ett ganska eller mycket dåligt förslag. När det kommer till att bedriva mer av sjukvården i privat regi så är 63 procent motståndare till detta – medan bara 14 stödjer förslaget.

EU och Nato

En stor majoritet (62 procent) vill inte att Sverige inför euron som valuta. Endast 15 procent vill göra detta – medan 23 procent inte har någon bestämd uppfattning. Däremot vill deltagarna i undersökningen att Sverige ska fortsätta vara med i den överstatliga unionen – bara 13 procent vill gå ur EU samtidigt som 63 procent vill vara kvar. 43 procent anser samtidigt att EU bör ”stärkas som en motvikt mot USA i världspolitiken” – 11 är emot.

Enbart 11 procent av de som svarat på undersökningen anser att det är ett bra förslag att överföra mer makt från EU till medlemsländerna – 65 procent tycker att detta förslag är dåligt och bara 17 procent anser att Sverige ska folkomrösta om ett fortsatt EU-medlemskap.

När det kommer till huruvida Sverige bör söka medlemskap i Nato så är 42 procent osäkra, 27 procent är för och 29 procent är emot.

Migration och mångkultur

De svenska fängelsestraffen har länge fått skarp kritik och i undersökningen framgår det att 70 procent vill införa mycket hårdare fängelsestraff – samtidigt som bara 13 procent är motståndare till detta. 62 procent är motståndare till att införa dödsstraff – samtidigt som 18 procent är för.

25 procent tycker att det är ett bra förslag att öka arbetskraftsinvandringen till Sverige, 37 procent är negativt inställda till detta och hela 38 procent är osäkra. När det kommer till flyktinginvandring vill 57 procent att Sverige ska ta emot färre flyktingar, 22 procent är osäkra och 21 procent vill inte att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Enligt undersökningen menar ändå 48 procent att de vill att Sverige ska ”satsa på ett mångkulturellt samhälle” – bara 20 procent går emot detta.

Hela 84 procent av de svarande tycker vidare att Sverige ska ”satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män”.

Endast 16 procent vill dock ta emot fler flyktingar än vad vi gör idag – medan 58 procent tycker att detta är en ganska eller väldigt dålig idé. På frågan om Sverige ska minska utlandsbiståndet till är 34 för, 38 procent emot, 28 procent osäkra.

Abort och prostitution

Hälften av deltagarna vill tillåta aktiv dödshjälp – jämfört med 17 procent som är emot. Däremot vill bara åtta procent att köp av sexuella tjänster legaliseras – här anser 80 procent att detta är ett ganska eller mycket dåligt förslag. Hela 48 procent vill dessutom kriminalisera alla former av pornografi.

81 procent tycker vidare att det är ett negativt förslag att begränsa rätten till fri abort – vad som åsyftas med fri abort framgår dock inte. Vad gäller cannabis så menar 70 procent att det vore negativt att legalisera detta.

En majoritet – 52 procent – är dock för att förbjuda slöja på allmänna platser medan bara 27 procent är emot detta.

Enligt Göteborgs universitet skickades undersökningen ut till ett sannolikhetsurval av den svenska befolkningen på 24 500 personer. Mellan 16 och 85 år. Dessa delades in i sju lika stora grupper som fick olika editioner av SOM-undersökningen.

Av dessa valde 11 423 personer att svara, vilket motsvarar en nettosvarsfrekvens på 48 procent. Man noterar också att färre personer ur de yngre åldersgrupperna väljer att besvara undersökningen men att den demografiska representativiteten i stort är god.

På de presenterade förslagen har deltagarna kunnat svara om dessa är "mycket bra", "ganska bra", "varken bra eller dåligt", "ganska dåligt" eller "mycket dåligt." På de fyra sista frågorna finns också alternativet "ingen uppfattning" med.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!