Ny rapport: Stora försämringar i förskolan

Coronapolitikens skadeverkningar

publicerad 1 juni 2022
- av Sofie Persson

Nedstängnings- och restriktionspolitiken som regeringen bedrivit har skapat mycket negativa konsekvenser i förskolan, visar en ny rapport från Skolverket.

Frånvaron i skolan ökade markant under coronakrisen, något som har påverkat hela skolmiljön. Det handlar dels om att barn varit borta längre perioder men även personal. Skolverket menar att det kan få konsekvenser både för barnens lärande men också deras utveckling i stort. Speciellt menar man att det påverkar barn med utländsk bakgrund som inte har svenska som modersmål, men även svenska barn kan hamna efter i språkutvecklingen. Skolverket påpekar därför i rapporten att både förskolor och skolor behöver se till att barnen får bra möjligheter att utveckla sin språkförmåga.

I rapporten, som gjorts genom en enkät som skickats ut till rektorer på förskolan under hösten 2021, menar man att den vanligaste orsaken till frånvaro var ”symptom som enligt riktlinjer för att begränsa smittspridning gör att barn ska vara hemma trots gott allmäntillstånd”, det vill säga regeringens restriktioner mot covid-19. Den näst vanligaste orsaken till kort frånvaro var sjukdom, men för längre frånvaro handlade det om oro och rädsla från vårdnadshavare.

Arbetsmiljön har också påverkats negativt på grund av den höga personalfrånvaron. Personal har uttryckt en stor oro för att bli smittade av covid-19 och det har varit problematiskt med tolkning av regeringens restriktioner bland vårdnadshavare och personal.

Fyra av tio rektorer anger att förutsättningar att utvecklas i enlighet med målen har försämrats under coronapolitiken och lika många menar att kvalitén på undervisningen har försämrats. Sex av tio rektorer anser också att det fungerat dåligt mellan övergången till förskoleklass då barn och vårdnadshavare sällan fått besöka klassen innan samt att informationsutbyte mellan förskola och förskoleklass uppges ha fungerat sämre än normalt.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!