Kvinnor mer rädda att misslyckas

publicerad 18 juni 2023
- av Sofie Persson
Kvinnor är mindre optimistiska och mindre övertygade om sin förmåga än män.

Att kvinnor tar mindre risker än män beror antagligen på en större rädsla att misslyckas, indikerar en ny studie. Män tror ofta mer på sin förmåga och har även en större optimism när det gäller ekonomi jämfört med kvinnor.

Män tar ofta fler risker än kvinnor inom många olika områden. Dr. Chris Dawson från University of Bath School of Management i Storbritannien har tittat närmare på faktorer som ligger bakom dessa skillnader.

Skillnader i risktagande mellan könen kan till exempel förklara varför kvinnor är mindre benägna att bli företagare, är underrepresenterade i högavlönade jobb och högre chefsbefattningar och mindre benägna att investera sin förmögenhet på aktiemarknaderna än män, bedömer Dr. Dawson. Trots dessa viktiga konsekvenser vet vi fortfarande väldigt lite om varför kvinnor tar färre risker än män. Min forskning strävar efter att fylla den luckan, tillägger han.

I studien har man analyserat data från 13 575 britter från långtidsundersökningen British Household Panel Survey (BHPS) som innehåller en bred mängd ämnen som personer svarat på under ett antal år. Där fann man att kvinnor generellt är mindre benägna att ta risker, bland annat eftersom de är mer känsliga för smärtan som eventuella förluster kan orsaka än vad männen är.

Forskarna fann även att exempelvis inkomstförluster var mindre smärtsamma för män än för kvinnor. Män var också mer optimistiska när det gällde framtida förväntningar på ekonomin än kvinnor. Studien pekar på att tidigare forskning gällande mäns optimism och tendens till övertro på sina förmågor, i jämförelse med kvinnor, därmed kan stämma.

Vidare pekar man i studien på att eftersom kvinnor både är mindre optimistiska och mindre övertygade om sin förmåga i jämförelse med män kommer man uppenbarligen att utvärdera vissa saker som mer riskfyllda generellt sett.

Jag upptäckte att kvinnor tar mindre risker än män eftersom de fokuserar mer på möjligheten att förlora och förväntar sig att uppleva mer smärta från potentiella förluster, säger Dr. Dawson.

På det stora hela visar studien att kvinnor är mindre benägna att ta risker i allmänhet – där 53 procent av skillnaderna bedöms utgöras av en högre rädsla för risk och tre procent av kvinnors lägre ekonomiska optimism.

 Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!