Juristerna sågar regeringens vaccinpass: ”Strider mot grundlagen”

Totalitära samhällsutvecklingen

publicerad 19 november 2021
- av Markus Andersson

Jurister riktar mycket hård kritik mot regeringen för försöket att nu implementera vaccinpass på befolkningen i Sverige. Man pekar bland annat på att åtgärden utgör ett brott mot grundlagen och därtill är oproportionerlig – samt att man agerar i strid mot såväl Europakonventionen som EU:s stadga om grundläggande rättigheter.

Sju jurister och advokater går nu ut och betonar att ett införande av vaccinpass i Sverige strider såväl mot grundlagen som mot Europakonventionen. Man konstaterar att systemet kraftigt inskränker medborgarnas fri- och rättigheter och uppmanar regeringen att dra tillbaka det kontroversiella förslaget.

I en debattartikel i Dagens Juridik skriver juristerna att den så kallade covid-19-lagen infördes med löften om att den bara skulle vara tillfällig för att hindra smittspridningen, men att denna redan har förlängts en gång och att regeringen nu återigen vill förlänga den påstått temporära lagen till sommaren 2022.


Annonser:


Lagens tillfälliga natur kan mot denna bakgrund ifrågasättas. Vi efterlyser också en grundlig analys huruvida covid-19-lagen uppnått sitt syfte fram till dags dato”, skriver juristerna.

Juristerna konstaterar att det nu aktuella förslaget om att implementera det apartheid-liknande systemet i praktiken innebär att ovaccinerade människor stängs ute från samhället och inte kan delta i samma aktiviteter som övriga medborgare.

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem.

Förslaget får skarp kritik

Juristerna anser också att det inte räcker med att som regeringen luddigt hänvisa till att deltagarbegränsningar måste finnas för att skydda enskildas liv och hälsa, utan att en seriös proportionalitetsbedömning måste genomföras.

Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Socialminister Lena Hallengren på pressträff. Foto: faksimil/Youtube

 

Man påpekar också att ett fler instanser kritiserat vaccinpassen och att remissinstanserna enbart fick två veckor på sig att komma in med svar. Justitieombudsmannen (JO) och Diskrimineringsombudsmannen (DO) är exempelvis båda kritiska till förslaget och pekar på att faktaunderlaget är undermåligt och omöjligt att ta självständig ställning till. Även Organisationerna Företagarna har kritiserat förslaget och menar att några faktiska argument för varför förslaget är nödvändigt överhuvudtaget inte presenteras.

Enligt svensk grundlag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen). Vaccinationsbevis föreslås nu införas genom förordning efter bemyndigande i covid-19-lagen. Därmed undgår förslaget Lagrådets granskning och riksdagens prövning.”, skriver man vidare.

Författarna anser att det är av yttersta vikt att förslaget samt tillämpandet av covid-19-lagen granskas ytterligare och att man tar stor hänsyn till patientlagens regler om att ett informerat samtycke från patienten är en direkt nödvändighet.

Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig.

Strider mot flera lagar

Det faktum att varken bevis om tillfrisknade eller tester i övrigt enligt regeringens förslag ska kunna fungera som substitut för vaccination får också stark kritik och man noterar att regeringen väljer att ha en betydligt hårdare linje här än EU. Andra behandlingsmetoder och läkemedel än vaccinet nämns överhuvudtaget inte i förslaget.

Juristerna konstaterar att naturligt genererad immunitet ger bättre och mer långvarigt skydd än vaccinet och att antikroppsnivåerna hos den vaccinerade sjunkit med 85 procent efter tre månader – samtidigt som tillfrisknade virussmittade fortfarande har stabila antikroppsnivåer efter ett år.

Vi noterar också att förslaget saknar en djupare analys av de förväntade effekterna på smittspridningen och huruvida belastningen av sjukvårdssystemet de facto minskas genom föreslagen åtgärd”, skriver man vidare och pekar på att många av de som nu är ovaccinerade är unga människor och redan har en naturlig immunitet.

Skribenterna pekar också på att även vaccinerade svenskar kan smitta och att regeringen heller inte brytt sig om att göra någon ”förnyad analys av sjukdomens allvarlighet, riskerna för allvarliga biverkningar av vaccinen samt immunitetsläget i samhället”.

Avvägningen mellan risk och nytta måste göras individuellt. Att genom vaccinpass indirekt tvinga människor som inte vill eller behöver vaccinera sig mot covid-19 kan aldrig vara en proportionerlig åtgärd. Det skall här tilläggas att regeringen inte ens har bedömt eller på något sätt lyckats kvantifiera några mål med avseende på smittspridningsreduktion.

Man konstaterar avslutningsvis att förslaget om vaccinpass inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläget och att det bör strida mot såväl grundlagen som Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna – därför uppmanar man regeringen att dra tillbaka förslaget.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.