Globalt “pandemifördrag” kan bli verklighet till 2024

Globalismens framfart

publicerad 22 mars 2022
- av Isac Boman
WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus och Europeiska rådets ordförande Charles Michel.

På EU-institutionen Europeiska rådets initiativ förbereds nu ett nytt internationellt pandemifördrag som är tänkt att omfatta alla världens länder.

I praktiken ligger fokus på att världens stater ska kunna styras ännu mer centraliserat när nya pandemier deklareras av Världshälsoorganisationen – en organisation som också deltar aktivt i att utveckla det nya “instrumentet” som man kallar fördragsprojektet.

Den 3 mars 2022 antog det Europeiska rådet ett beslut om att godkänna inledande av förhandlingar om ett internationellt fördrag gällande “förebyggande av pandemi, beredskap och insatser”. Målet är att införa vad man benämner som ett nytt globalt ”instrument” – som ska vara juridiskt bindande för undertecknande länder enligt internationell rätt och grundat i Världshälsoorganisationens (WHO) konstitution.

På det Europeiska rådets hemsida står följande att läsa gällande avtalet:

”En konvention, ett avtal eller annat internationellt instrument är juridiskt bindande enligt internationell rätt. Ett avtal om pandemiförebyggande, beredskap och insatser som antagits under Världshälsoorganisationen (WHO) skulle göra det möjligt för länder runt om i världen att stärka nationell, regional och global kapacitet och motståndskraft mot framtida pandemier.”

Det internationella avtalet beskrivs som att syfta till att “säkerställa ett högre, varaktigt och långsiktigt politiskt engagemang på nivån av världsledare för stater eller regeringar“, som Europeiska rådet formulerar det. Man hävdar även att man genom att implementera detta i samtliga 194 länder som är medlemmar i WHO på ett mer effektivt sätt kommer att kunna ”definiera tydliga processer och uppgifter och förbättra det långsiktiga stödet samt främja integrering av hälsofrågor inom alla relevanta politikområden”.

Utökad övervakning och informationskontroll

En mer utökad övervakningsapparat och kontroll över informationsflödet är också betonat i det första utkastet – där man bland annat uttryckligen skriver att ett mål är att ”lägga grunden för bättre kommunikation och information till medborgarna”.

”Mer specifikt kan ett sådant instrument stärka det internationella samarbetet inom ett antal prioriterade områden, såsom övervakning, larm och insatser, men också generellt förtroende för det internationella hälsosystemet”, skriver man vidare.

Man påpekar vidare att ”desinformation hotar allmänhetens förtroende och riskerar att undergräva folkhälsan, och för att återlösa medborgarnas förtroende bör konkreta åtgärder planeras för att förbättra flödet av tillförlitlig och korrekt information samt för att ta itu med desinformation globalt”.

Europeiska rådet vill också att man utnyttjar ”digital teknik och innovativa verktyg för datainsamling” för att “stödja kommunikation i realtid som i sin tur utlöser en snabbare respons. Man menar även att det är viktigt att ett globalt koordinerat tillvägagångssätt implementeras, eftersom medicinska lösningar såsom vacciner gynnar ”kollektiv hälsosäkerhet”.

Nästa möte i augusti

WHO:s generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus och Europeiska rådets ordförande Charles Michel uppmanade redan den 30 mars 2021 till idén om ett internationellt fördrag om pandemier med utgångspunkt från lärdomarna under covid-19-pandemin med följande ord:

”Det kommer att finnas andra pandemier och andra stora hälsonödsituationer. Frågan är inte om, utan när. Tillsammans måste vi vara bättre förberedda för att förutsäga, förebygga, upptäcka, bedöma och effektivt reagera på pandemier på ett mycket samordnat sätt. För det ändamålet anser vi att nationer bör arbeta tillsammans för ett nytt internationellt fördrag för pandemiberedskap och respons”.

Det mellanstatliga förhandlingsorganet, som har till uppgift att utarbeta och förhandla om detta “internationella instrument”, kommer att hålla sitt nästa möte den 1 augusti 2022 för att diskutera framstegen med ett arbetsutkast. En lägesrapport till den 76:e världshälsoförsamlingen 2023 kommer därefter att levereras, med målet att anta detta nya “instrument” senast 2024.

Fakta: Europeiska rådet

Europeiska rådet (European Council) är en institution som regelbundet samlar unionens regeringsschefer och EU-kommissionens ordförande - under ledning av Europeiska rådets ordförande - just nu den belgiske liberalen Charles Michel.

Europeiska rådets syfte är att nå konsensus bland regeringscheferna kring unionens övergripande utveckling och dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Institutionen förväxlas ofta med Europeiska unionens råd (Council of the European Union) - informellt "ministerrådet", som är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen vid sidan av Europaparlamentet. Rådet består av en minister från varje medlemsstat som röstar om olika frågor - där större länder som exempelvis Tyskland och Frankrike har fler röster än mindre länder som Sverige. Rådet kan vid sidan av parlamentet förenklat liknas vid ett överhus i ett tvåkammarsystem.

EU:s regering motsvaras av EU-kommissionen, som likt regeringar även på nationell nivå förbereder en stor del av lagstiftningen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!