Politikerna har ett ansvar för coronapandemin

Politikerna följer i skolmedicinens ledband och skolmedicinen i Big Pharmas. Två faktorer som helt förbises av dessa är övermedicineringens och de metabola sjukdomarnas inverkan på våra immunförsvar, med potentiellt mycket allvarliga konsekvenser under coronakrisen. Det skriver Lars Bern.

publicerad 1 april 2020
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, karies, demens och en lång rad autoimmuna sjukdomar.

Efter att jag själv drabbats hårt av den metabola sjukligheten, har jag under 25 år studerat vetenskapen på området intensivt. För halvannat år sedan sammanfattade jag mina samlade erfarenheter i den bästsäljande boken Den Metabola Pandemin (den har sedan utgivningen legat på Bokus topplista över medicinsk litteratur). Jag tog även initiativ, tillsammans med några kunniga personer i mitt nätverk, till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Den metabola sjukligheten började synas i människors hälsa för första gången för 10.000 år sedan när människor blev bofasta och började odla spannmål som försämrade hälsan. Sjukligheten ökade omkring förra sekelskiftet då vi började introducera socker i större skala och industrimat baserad på för människans metabolism främmande fröoljor. Sjukligheten övergick sedan i en katastrofal pandemi omkring 1980 då olika länders myndigheter (i Sverige Livsmedelsverket) började med kostrekommendationer baserade på forskningsfusk och några falsifierade medicinska hypoteser som skolmedicinen har snöat in på. Detta kan ni läsa om i min bok. Vår förening har som mål att sprida korrekt kunskap om hur man undviker den förödande metabola sjukligheten.

Coronapandemin

Det som gör Covid-19 influensan så allvarlig visar sig nu bero just på den utbredda metabola sjukligheten runt om i världen. Hade världens befolkning varit metabolt frisk skulle Covid-19 inte vara en allvarligare influensa än en normal säsongsinfluensa. I USA, där den metabola pandemin gått längst, anses enbart 12 procent av befolkningen vara metabolt frisk. Det forskarna nu kan se är att bland de som blir allvarligt sjuka av Covid-19 så finns en stor dominans av rökare, patienter med övervikt, högt blodtryck diabetes med fler metabola diagnoser.

Den vanliga sjukdomsbilden hos de som drabbats av den metabola pandemin är att de med åren blir vad vården kallar multisjuka. Många har en rad av de metabola sjukdomarna samtidigt och står på dussintals av Big Pharmas piller för att undertrycka symptomen på sjukligheten. Det är snarast regel idag att våra gamla har långa medicinlistor med preparat som ger en lång rad biverkningar som försvagar deras motståndskraft mot till exempel Covid-19 virus. Den här sjukligheten är en djup tragedi eftersom den är helt onödig, vi vet exakt vad som orsakar den.

Det politiska ansvaret

Den 9 augusti förra året försökte vår riksförening i en skrivelse fästa de svenska politikernas uppmärksamhet på den allvarliga och ständigt tilltagande metabola sjukligheten. Den var ställd till regeringen med kopior till samtliga partiledare. Vi fick inte ett enda livstecken från någon politiker. Inte heller någon journalist vid de stora medierna reagerade trots att tidningarna ständigt är fulla med hälsotips. På något sätt har vårt etablissemang accepterat en stadigt ökande metabol sjuklighet som ett normaltillstånd, detta trots att här finns hundratals miljarder att spara för samhället. Ointresset är kompakt.

Om samhället i tid hade tagit tag i den skenande metabola sjukligheten när den blev synlig efter 1980, hade Covid-19 influensan kunnat passera utan större problem för vården med långt färre dödsfall. Det upprörande i den här situationen är att det faktiskt finns rikligt med vetenskap som visar hur dessa sjukdomar kan undvikas. Och det är på intet sätt några dramatiska eller kostsamma åtgärder som krävs. Dessa finns ingående beskrivna i min bok.

Frågan ni säkert ställer er är, varför är vårt politiska etablissemang så totalt ointresserade av folkhälsan och de enkla åtgärder som årligen skulle kunna spara hundratals miljarder för samhället? Svaret på frågan är det vi även ser nu under coronapandemin. Vårt politiska etablissemang är för okunniga för att själva kunna ta till sig och förstå orsakerna bakom sjukligheten. Man väljer att helt förlita sig på ledande företrädare för den skolmedicin som under hela efterkrigstiden totalt misslyckats i sitt arbete med att bromsa sjukligheten. Och inte bara det, man tycks inte ens vilja förhindra sjukligheten genom att ge medborgarna de enkla hälsoråd som helt skulle förändra situationen.

Det är faktiskt så illa att den etablerade skolmedicinen, som står under ett tungt inflytande från den oerhört lönsamma läkemedelsindustrin, själva är en viktig del bakom orsakerna till den metabola pandemin.

Det var skolmedicinen, som med falska hypoteser om sambandet mellan främst kost och hälsa, vilseledde politikerna och därmed var orsaken till de helt tokiga kostråd som kom 1977. Sedan har två av världens största och mest lönsamma industrier – Big Food och Big Pharma – byggt upp oerhört stora och lönsamma verksamheter baserat på de felaktiga kostråden. Dessa stora ekonomiska intressen har kommit att helt korrumpera skolmedicinen, så att man undvikit att ta till sig senare tids forskning som visar att man gjort helt fel i 40 år. Till detta skall även läggas betydande prestigelåsningar hos många av våra ledande forskare som inte vill erkänna sina misstag, utan man fortsätter att försvara klart falsifierade hypoteser.

Vid sidan av skolmedicinen har det vuxit upp en flora av alternativmedicin som kämpar med att sprida kunskap om hur människor skall leva och äta för att förbli metabolt friska. Denna grupp är ständigt utsatt för ren förföljelse, hat och trakasserier i de etablerade propagandamedierna och från ledande representanter för skolmedicinen. Med coronapandemin får våra samhällen nu betala ett enormt högt pris både mänskligt och ekonomiskt för att politiker inte tagit tag i den sedan 40 år pågående metabola pandemin.

Övermedicineringen och coronadöden

Den 20 mars skrev jag en krönika på Anthropocene där jag ställde frågan om det kan finnas ett samband mellan skolmedicinens övermedicinering av främst äldre och den höga dödligheten i Covid-19 infektion. Regeln bland dagens gamla i vårt samhälle är att nästan alla har långa medicinlistor på alla medicinska preparat som läkare förskrivit. Minst ett dussin olika preparat är inte ovanligt trots att det finns stark forskningsevidens för att man redan vid så lite som fyra olika preparat har en tydlig negativ interaktion mellan preparaten.

Sannolikt har vi som är gamla sämre förutsättningar att kunna stå emot en allvarlig respiratorisk infektion. Detta är givetvis en delförklaring till den höga dödligheten i Covid-19 som kan observeras i olika länder. Frågan man dock måste ställa sig, är om alla de vanliga medicinska preparat som regelmässigt förskrivs av skolmedicinen till äldre, ofta helt i onödan, är en bidragande faktor bakom den höga dödligheten i denna grupp. Kanske är dessa mediciner en orsak till covid-19 dödlighet även bland yngre som i ökande utsträckning numer även ordineras sådana mediciner.

I rapporterna från olika länder om dödsfallen i Convid-19 påpekas att det visserligen oftast är de gamla som stryker med, men man påpekar även det starka sambandet med de bland äldre vanligare metabola sjukdomarna. Skolmedicinen är idag primärt inriktad på att inte bota dessa sjukdomar såsom ateroskleros, fetma, högt blodtryck, diabetes med flera, utan man betraktar istället felaktigt sjukdomarna som kroniska och behandlar dem livslångt med symptomdämpare. Att det ofta finns enkel bot har jag redogjort för i min bok om Den Metabola Pandemin.

Läkemedelsindustrins stora kassakor är en rad av dessa preparat, vars primära funktion är att just behandla symptomen på den metabola sjukligheten. De två främsta kassakossorna är preparat som sänker blodtryck och kolesterol. Här rör det sig om inkomster för industrin på tusentals miljarder kronor.

Kolesterolsänkande preparat som komplicerande faktor

Låt oss titta på ett exempel, nämligen skolmedicinens starkt ifrågasatta medicinering för att sänka blodkolesterolet. De ofta svåra biverkningarna av denna medicinering har jag i andra sammanhang redogjort för. Nästan en miljon svenskar står på kolesterolsänkande preparat kallade statiner. Frågan som måste utredas, är om detta ökar risknivån vid Covid-19 infektion? Det som gör att man kan misstänka ett samband mellan kolesterolnivån och sjukdomsutvecklingen vid Covid-19 är två faktorer. Dels är människans immunförsvar starkt beroende av tillgång på just kolesterol, dels spelar kolesterolet en viktig roll för människans lungfunktion.

En lipid/proteinfilm täcker interfacet i lungornas aleolarer och utgör en vital del i en normal funktion. Brist på kolesterol i filmen leder till en nedsatt funktion. Aleolarerna är ihåliga sfäriska kaviteter i lungornas parenkym där utbytet av syre in och koldioxid ut äger rum. Det finns av denna anledning skäl att misstänka att en låg blodkolesterolnivå kan vara en allvarlig försvårande riskfaktor vid Covid-19 infektion.

En rykande färsk artikel redogör för hur forskare i Wenzhou, Kina har utfört kliniska observationer av Covid-19 patienternas lipidnivåer. Man fann dramatiska minskningar i kolesterolnivåerna hos patienterna jämfört med friska personer.

Immunförsvaret är starkt beroende av god tillgång till kolesterol för att kunna fungera effektivt. Resultatet från Wenzhou tyder på att Covid-19 infektionen kraftigt åderlåtit tillgängligt kolesterol hos patienterna. Insamlade data tyder på att kolesterolnivåerna sjunker ganska snabbt under de tidiga stadierna av infektionen och ökar när patienten börjar tillfriskna. Detta visar tydligt att kolesterol kan ha en viktig roll att spela för att försvara kroppen mot infektioner som Covid-19. Observationen borde inte vara någon överraskning, eftersom man redan vet att kolesterol är en extremt viktig del av människans immunsystem.

Slutsatsen av dessa observationer är att patienter med en hög blodkolesterolnivå vid insjuknandet sannolikt hade en långt större förmåga att bekämpa infektionen med hjälp av sitt eget immunförsvar.

Dödligheten bör rimligen vara lägre hos denna kategori patienter. En mycket skrämmande konsekvens kan följaktligen vara att statinmedicinering försämrar möjligheten att överleva en Covid-19 infektion. Hundratals miljoner patienter globalt står på denna medicinering. Att det kan vara på detta sätt stärks av annan forskning. Redan år 1997 publicerade forskare i Nederländerna en artikel i Lancet som visade att äldre med de högsta blodkolesterolnivåerna var bäst skyddade mot infektioner och även cancer. Liknande resultat har för något år sedan redovisats i en stor metastudie i BMJ med svensken Uffe Ravnskov som förstanamn.

Forskning vid University of California publicerad 2013, fann att kolesterol spelar en viktig roll i immunsystemet. Det kan skydda människor från ett brett spektrum av virus, såsom: Ebola, Rift Valley-feber, Nipah och andra dödliga patogener. Man identifierade cholesterol-25-hydroxylase som en bred antiviral interferonstimulerande gen. Den konverterar kolesterol till en antiviral faktor som undertrycker viral tillväxt genom att blockera virusets förmåga att tränga igenom cellmembran, vilket är nödvändigt för att virus skall kunna föröka sig.

En studie från 2016 har visat att statiner försämrar immunsystemet hos äldre patienter och blockerar influensavaccins effektivitet. En annan studie visar att statiners antiinflammatoriska effekt kan försämra effekten av vacciners inducerade immunrespons mot akut sjuklighet i andningsorganen. Influensavaccinationer har under senare år riktats speciellt mot äldre som betraktas som en riskgrupp för komplikationer, av den typ vi ser i samband med Covid-19 infektion. En försämrad effektivitet för dessa vaccin hos äldre som står på statiner är något som måste beaktas.

Man måste skyndsamt utreda hur sambandet mellan statinbruk och eventuella komplikationer vid Covid-19 ser ut. Om det är som jag misstänker, bör sjukvårdsmyndigheterna omedelbart se till att avbryta all statinförskrivning under den pågående pandemin, som i olika faser kan pågå i tre år. Här har vi ett starkt skäl att repetera kravet från Riksföreningen för Metabol Hälsa på en oberoende och opartisk kommission som skall se över hela det metabola sjukdomsområdet i Sverige. Att en sådan kommission tillsätts är ett politiskt ansvar, likaså att kommissionen består av personer utan all anknytning till läkemedelsindustrin.

Blodtryckssänkande preparat kan även vara ett problem

Forskare som studerat Covid-19 dödsfallen nämner högt blodtryck som en viktig orsak, så låt oss därför titta på det kanske vanligaste preparatet som läkarna ordinerar till dessa patienter. Det heter Amlodipin och enligt FASS är en förekommande biverkan plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas. Hos mig ringer alla varningsklockorna när jag läser det. Är det inte just problem med andningen som är det som tar livet av coronapatienterna? Kan det vara så att blodtrycksmedicineringen förvärrar andningsproblemen från infektionen på ett fatalt sätt? Är det medicinerna och inte själva det förhöjda blodtrycket som slutligen leder till döden? Frågorna hopar sig när man tränger in i detta.

Den föreslagna kommissionen bör ha till uppgift att skyndsamt utreda vilket samband som kan finnas mellan de många dödsfallen bland metabolt multisjuka och de olika symptomdämpande mediciner som skolmedicinen ordinerar till dessa patienter.

För oss äldre som utpekas som den stora riskgruppen för att dö av Covid-19, är det oerhört angeläget att få veta om det är vår ålder eller alla de medicinska preparat som företrädesvis ordinerats till de äldre som är grundorsaken. Vi vet redan att många av dessa preparat ofta ger svåra biverkningar.

Just nu förbereder vården mycket kritiska beslut om vilka som skall få livsuppehållande vård eller inte, eftersom Sveriges vårdapparat saknar beredskap för denna typ av pandemi. Risken finns att många äldre kommer nekas livräddande vård av åldersskäl, när orsaken till den högre dödligheten kan stå att finna i alla medicinska preparat som idag förskrivs de metabolt sjuka.

 

Lars Bern

 

Artikeln har tidigare publicerats på Anthropocene

Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019). Bern driver även opinionssajten Anthropocene.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!