Etniska rättigheter – en del av de mänskliga rättigheterna

 

Nya Dagbladet bevakar särskilt frågor om etniska och kulturella rättigheter och har därför lanserat  denna kampanj för att bejaka dessa mänskliga rättigheter. Delta du med, dela och sprid materialet, ladda ned och skriv ut, debattera och diskutera!

Bidra till en sund befolkningsutveckling, samt glädje och livskraft för det folk du tillhör. Att bejaka dessa mänskliga rättigheter är också en skyldighet.

Kampanjmaterialet får spridas fritt. Du kan bädda in kampanjmaterialet på din hemsida eller blogg, ladda ned och skriva ut PDF:erna nedan eller dela denna sida på sociala medier. Mer material och motiv kommer att laddas upp löpande.

"Älska ditt folk..." - PDF
"Är det svenska folk utbytbart?" - PDF
"Alla folks rätt till ett eget land" - PDF

 

 

Varför?

Mänskligheten uppvisar en fantastisk mångfald och variationsrikedom - en mångfald som idag utsätts för ett tyst hot från en dominant ideologi som förespråkar de skilda människobefolkningarnas sammanblandning till enfald och likformighet.

Bör varje enskild människobefolkning ha en rätt att existera, att vara unik och få utvecklas i sin egen riktning, samt ha en rätt till de förhållanden den behöver för fortsatt liv?

Rätten till etniskt och kulturellt bevarande är en moralisk självklarhet och är också en del av de mänskliga rättigheterna. Detta betonar bland annat Matthias Åhrén, professor och samisk folkrättsjurist:

Det är en fundamental mänsklig rättighet på både individuell och kollektiv nivå, att få bevara sin kulturella och etniska bakgrund.

Att motverka detta är ett brott mot folkrätten, betonar Åhrén i en intervju med Nya Dagbladet i december 2014.

Upphov till kampanjen

NyD vill med denna kampanj sprida informationen om de etniska rättigheterna och visa på hur de är förenliga med och är en del utav de mänskliga rättigheterna. NyD vill även varna för att dessa rättigheter i dagsläget kränks och skändar vårt folks rätt till liv och överlevnad som distinkt folkgrupp med rätten till sitt eget exklusiva territorium.

Detta är möjligt på grund utav den negativa propagandan emot en naturlig etnisk samhörighet, gemenskap och stolthet. Svenskarna riskerar att inom en snar framtid bli till en minoritet i dess eget land, och på sikt upphöra att existera. Detta är oacceptabelt och kränker svenskarnas etniska rättighet till sitt eget land, och bidrar till minskad mångfald i världen. Denna negativa utveckling vill NyD genom information och upplysning till allmänheten bidra till att hejda och vända.

NyD vill därför motverka denna propaganda och istället verka för en ljus framtid, där alla folks rätt till fortlevnad är en självklarhet som respekteras.

NyD vill motarbeta den etnomasochism som vill skuldbelägga och förneka värdet och betydelsen av vår egen folkgrupp och dess bevarande och fortlevnad. Istället vill NyD sprida ett positivt budskap om kärleken för vårt eget folk, samtidigt som vi respekterar alla andra folkgruppers rätt till detsamma.

NyD vill genom bilder och budskap motverka den skadliga propagandan, och istället få människor att tänka efter, att väcka liv i deras medvetande och att lära sig att utan skam eller skuldkänslor värdesätta och uppskatta sitt eget etniska och kulturella arv. Detta är naturligt och normalt och inget att skämmas för.

Vad är ett ursprungsfolk?
FN:s definition av ursprungsfolk (enligt Cobo-studien) säger att ursprungsfolk är de som…

  • har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra.
  • anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium.
  • strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till framtida generationer.

 

Svenskar kan redan idag i vissa delar av Sverige, precis som exempelvis samer, anses uppfylla samtliga av dessa kriterier. I samma takt som stora andelar utomeuropeiska invandrare flyttar ut i svenska bostadsområden flyttar svenskar ut ifrån dem. Fenomenet har betecknats ”white flight” och har också bidragit till att driva upp bostadspriserna till så höga nivåer att det hindrar svenska ungdomar att hitta egna hem och gå vidare med en familjebildning. Denna diskrimineringspolitik ligger nära vad som i folkmordstermer avses med att ”begränsa födslar inom gruppen” (Folkmordskonventionens andra artikel).

Svenskar – en minskande global minoritet

Den gren av den germanska folkstam som vandrade norrut och blev bofasta på den skandinaviska halvön och som idag kan kallas svenskar utgör en hastigt minskande global minoritet. Ungefär en tiondels promille av världens mänsklighet utgörs av svenskar. Även vita folkgrupper som helhet är en minskande global minoritet och mindre än 10% av de barn som föds i världen idag är västerlänningar (källa, källa).

Länder efter födelsetal. Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_rate

Etniska rättigheter gäller alla folkgrupper, men att vita i allmänhet och svenskar i synnerhet är en minskande global minoritet gör bejakande av dessa rättigheter särskilt angelägna.

Den norska tankesmedjan Human Rights Service angav år 2008 att svenskar beräknades bli en minoritet i Sverige år 2049.

Fakta FN:s folkmordskonvention

I FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord ifrån 1948 betonas att inte bara ett genomfört brott är kriminellt utan redan anstiftan till det. Flera svenska regeringar har försökt bedriva olika former av etnisk kvoteringspolitik, bland annat genom att med tvång blanda svenska och utomeuropeiska barn. Folkmordskonventionens artikel 2 definierar tvångsförflyttning av barn ifrån en etnisk grupp till en annan som folkmord enligt punkt E:

”Att avsiktligt påtvinga gruppen levnadsförhållanden som är avsedda att leda till dess fullständiga eller partiella fysiska förgörelse; (d) Att vidtaga åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen; (e) Att med tvång förflytta barn från gruppen till en annan grupp.”

Nya Dagbladet - en etnopluralistisk tidning

Nya Dagbladet ställer sig bakom etnopluralismen och den moraliska uppfattningen om att alla folkslag har rätt till sina egna hemländer, en egen plats att överleva och utvecklas inom. Nya Dagbladet ser positivt på den mänskliga mångfalden i världen och önskar att den ska finnas kvar i framtiden.

En förutsättning för detta är att alla folkslag ges rättigheten att kontrollera sina egna öden och rätt till sina egna och exklusiva territorium. Utan denna separation hade det aldrig skapats någon mänsklig och kulturell mångfald från första början, och utan den kan de inte existera i framtiden.

Richard McCulloch

För dem som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas författaren och filosofen Richard McCullochs verk i ämnet.

- Destiny of Angels (1986), svensk översättning med titeln ”Änglarnas levnadsöde”.

- The Nordish Quest (1989) svensk översättning med titeln ”Det nordliga sökandet”.

- The racial compact: A call for racial rights, preservation, and independence (1994). Svensk översättning med titeln ”Det rasliga fördraget: Ett upprop för rasliga rättigheter, rasligt bevarande, och oberoende”.

McCulloch är även författare till flertalet artiklar, varav många tillsammans med två av hans böcker finns att läsas och laddas ner gratis på svenska, på hemsidan Preservationist books.

McCullochs "Det rasliga fördraget", är ett standardverk för den etnopluralistiska idén och bör läsas av alla som är intresserade av att få utökad insikt i ämnet. Den finns gratis att ladda ned här. Också McCullochs egen hemsida rekommenderas.

Mer i ämnet

Artiklar på Nya Dagbladet:

"Forskning: Människor föredrar sin egen folkgrupp redan vid spädbarnsålder", länk.

"Muhammed Ali stod upp emot integrationen", länk.

”Främlingsfientlighet” – ett nödvändigt ont, länk.

"Regeringsförslaget: Tvångskvotera nyanlända på “populära innerstadsskolor", länk.

Donera

Vill du stödja denna kampanj kan du ge en gåva till Nya Dagbladet via vår donationssida och märka donationen med "Etniska rättigheter" så går dessa pengar oavkortat till att utöka och sprida denna kampanj.

Kampanjen kommer att föras via internet och sociala medier, bland annat genom interaktiva banners, men medel som samlas in kan också komma att användas för att trycka upp material som kan spridas till hushåll och anslagstavlor med mera.

 

Kampanjen uppdateras löpande med mer material och information